SELJANDIKU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 65 kehtestati Seljandiku detailplaneering Vaisi külas asuva Veskijõe kinnistu nr 446032 koosseisus oleval katastriüksusel tunnusega 53101:001:1162. Detailplaneering näeb ette maaüksuse jagamise kuueks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kruntide ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering ei muuda kehtivat Nõva valla üldplaneeringut. Olulist keskkonnamõju planeeritava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu materjalid

PAGARI KINNISTU DETAILPLANEERING

Pagari kinnistu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavalitsuse 11.08.2017 korraldusega nr 62.õva Vallavolikogu algatas oma 03.02.2017.a. toimunud istungil otsusega nr 1 detailplaneeringu Nõva külas asuval Pagari kinnistul, katastritunnus 53101:001:0542, pindala 3,3 ha.

Planeeritav kinnistu paikneb vastavalt Nõva valla üldplaneeringule detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha planeerimine ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering ei ole valla  üldplaneeringut muutev.

Sama otsusega lõpetati Pagari kinnistu 20.10.2006 vallavolikogu otsusega nr 34 algatatud detailplaneeringu menetlus kuna Pagari kinnistu maaomanik on vahetunud ning planeeringu eesmärgid muutnud. Varasem eesmärk oli kinnistu kolmeks krundiks jagamine.

Pagari kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
5. juulist 2017 kuni 19. juulini 2017. a Nõva vallamajas ja valla kodulehel.

Lähteülesanne   Seletuskiri  Asendiskeem  Joonis  Põhijoonis

MÕISA PÕLLU DETAILPLANEERING

Mõisa põllu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavolikogu 27.09.2017 otsusega nr 33. 

Mõisa põllu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3. jaanuarist 2017 kuni 03. veebruarini 2017. Planeeringu avalik arutelu toimus 10. veebruaril 2017. a. Planeering algatati 19. veebruaril 2016  otsusega nr 3. Planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 21. aprillil 2016. a. 

Mõisa põld asub Nõva külas, reformimata riigimaal. Planeeringuala pindala on 8,06 ha. Vastavalt Nõva valla üldplaneeringule (kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.03.2011 otsusega nr 5) jääb Mõisa põld detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Mõisa põllu detailplaneeringu muudab osaliselt valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ala ruumilise terviklahenduse kavandamine, maa-ala kruntideks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja –tingimuste määramine, hoonete oluliste arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Planeering muudab osaliselt valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas. Planeeringuga on määratud 12 elamumaa krundi ning 4 elamu- või ärimaa krundi moodustamine. Planeeringus tehakse ettepanek Laimi bussipeatuse asukohaks eraldi tasku moodustamine tagamaks turvalise bussiootamise ning peatumise. 

Kaart   Seletuskiri  

PAJUSAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING

Pajusauna kinnistu detailplaneering kehtestati Nõva Vallavalitsuse 21.06.2017 korralduseg anr 44. Planeering algatati 10. novembril 2015 korraldusega ne 88. Katastritunnus 53101:001:1111, pindala 1,6 ha, maa sihtotstarve 100% elamumaa. Pajusauna kinnistu asub vastavalt Nõva valla üldplaneeringule (kehtestatud Nõva vallavolikogu 25.03.2011 otsusega nr 5) detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning miljööväärtuslikul hoonetusalal. 

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks maaüksuseks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha planeerimine, keskkonnatingimuste määramine ning servituutide vajaduse määramine.

Asendiplaan  Põhijoonis  Seletuskiri

NÕVA SADAMA PIIRKONNA DETAILPLANEERING

 

Planeering kehtestati 17. juunil 2016 otsusega nr 18. Detailplaneeringuga kavandatavaks tegevuseks on kolhoosiaegse sadama ümberehitus kaasaegseks kõigile nõuetele vastavaks külastussadamaks koos sinna juurde kuuluva teeninduse ja taristuga.  Planeeringu koostajaks on AS Kobras www.kobras.ee. Nõva vallas Rannakülas asuva Sadama piirkonna detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.06.2015 kuni 16.07.2015 Nõva vallamajas ning kodulehel. Peale planeeringu avalikustamise lõppu toimus 3.augustil 2015 kell 16.00 Nõva vallamajas planeeringu avaliku arutelu.

 

Planeeringu materjalid on leitavad siit. Avaliku arutelu protokoll

Kehtestatud detailplaneeringud