6.07.20

Kehtestatud detailplaneeringud

DP kehtestab valla- või linnavalitsus. DP koostamisel PlanS § 130 lg-s 2 nimetatud juhul kehtestab selle KOV volikogu. PlanS § 91 lg 1 kohaselt RaM-i poolt heakskiidetud ÜP-d muutva DP kehtestamise ainupädevus on KOV volikogul (otsusega).

DP koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi DP käsitleb. Kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud planeerimisprotsessi.

DP kehtestamise /kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt 3 aasta möödumisel DP algatamisest.Lääne-Nigula valla kehtestatud DP info leiate kas Maa-ameti planeeringute rakendusest või antud lehe alajaotustest piirkondade järgi.

 

 

Karjamaa detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 30.06.2020. a korraldusega nr 2-3/20-285  kehtestati Karjamaa kinnistu detailplaneering asukohaga Oru küla (katastriüksus 55201:001:0704; pindala 42,9 ha).

Planeering näeb ette Karjamaa katastriüksuse jagamise üheksaks krundiks, neile sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramise, hoonestusala ja ehitusõiguse määramise; vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramise, ehitiste ehituslike tingimuste määramise.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Oru valla üldplaneeringuga, Planeeringuala ei asu Natura alal ega kaitsealal, samuti puuduvad alal muud looduskaitselised piirangud, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Karjamaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine