DETAILPLANEERING

DP koostamine on nõutav linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus:

  • Ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks;
  • olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
  • olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks; – siin on lahtine loetelu, KOV saab ise otsustada, kui on vaja DP algatada
  • olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.
  • ÜP-ga määratud DP koostamise kohustusega alal või juhul.

KOV volikogu võib olulise avaliku huvi olemasolu korral algatada DP koostamise alal või juhul, mis PlanS § 125 lg-s 1 või 2 ei ole ette nähtud.

DP koostamine ei ole nõutav EhS-is sätestatud ajutise ehitise püstitamiseks.

  • DP eesmärk on eelkõige ÜP elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. DP on lähiaastate ehitustegevuse alus. DP koostamise korraldaja on KOV.

 

 Detailplaneeringu algatamine AVALDUS PDF