6.05.21

Tule meile ettevõtjaks  

 

 
Lääne-Nigula vald on kvaliteetset  elu ja töökeskkonda pakkuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidev kogukond ning kus paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad tootmisalad ja ettevõtted.
 
Lääne-Nigula vald asub logistiliselt heas asukohas, valla keskosa Tallinn-Ääsmäe-Haapsalu, Haapsalu-Laiküla ja Risti-Virtsu riigimaanteede ääres. Valla suuremad ettevõtlus- ja tootmisalad asuvad Taebla alevikus (kaugus Tallinnast 86 km ja Haapsalust 13 km) ja Palivere alevikus (kaugus Tallinnast 77 ja Haapsalust 22 km), väiksemad ettevõtlus ja tootmisalad Risti alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas, Kullamaal, Kirimäel, Niibi külas, Pürksis, Dirhamis, Varikul jm.
 
Valla põhjaosa (Noarootsi ja Nõva piirkonnad) on tuntud suvitus- ja turismipiirkonnad. Martna ja Kullamaa on mõlemad nii turismi- kui põllumajanduspiirkonnad.
 
 
Lääne-Nigula vald pakub ettevõtjale
 
 • Hea avalik haldus - küsimustele ja järelepärimistele vastamine võimalikul kiirel ja ammendaval moel, dokumentide korrektne menetlemine, võrdse kohtlemise tagamine, asjakohase nõua andmine;
 • Vajaliku info andmine (näiteks võimalike tootmiseks ja äriks sobivate maade, hoonete ja rajatiste kohta, ehitus- ja planeerimisalane nõustamine- planeeringu, ehitusloa vms vajaduse hindamine);
 • Ettevõtete koostöö korraldamine, vähemalt 2 korda aastas toimuvad valla ettevõtete ümarlauad;
 • Alustavate ja juba tegutsevate ettevõtete nõustamine ja erinevate lahenduste otsimine ja välja pakkumine;
 • Valla ettevõtlustoetused 
 • Vallale kuuluvate äriruumide ja kontoripindade üürimine.
 

 

Teised olulised kontaktid maakonnas
 
Ettevõtete baasnõustamine, alustavate ettevõtete toetuse nõustamine.
Aadress: Karja 27, Haapsalu
Kontakt: Kersti Palmiste (kersti.palmiste@laanemaa.ee, +372 5105141)
 
Elektri võrguettevõtja:
Aadress: Tööstuse 2, Haapsalu
Kontakt: +372 6061840, info@imatraelekter.ee 
 
Internet ja andmeside:
Suuremates asulates on tagatud Telia internet ja andmeside, külades ja hajaasutuses sõltuvad lahendused konkreetsest asukohast.
 
Tutvu kinnisvarapakkumistega:
Äri- ja tootmismaa (KV Kinnisvaraportaal)
Äri- ja tootmishooned (KV kinnisaraportaal)
 

Ettevõtlustoetus

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 1. Füüsilisest isikus ettevõtja on rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing, mittetulundusühing tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt. Taotleja on taotluse kirjutamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
 2. Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees, sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 3. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, määratud ajutist pankrotihaldurit ega välja kuulutatud pankrotti.

Toetust antakse järgmisteks tegevusteks:

 1. Messi- ja laadatoetus toetamaks osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel. Toetuse suurus kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
 2. Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus toetamaks avalikult teelt ettevõtja äri-või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ruumide korrastamist. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
 3. Võrkudega liitumise toetus toetamaks äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtja (vesi-ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist või uute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist piirkonnas, kus puudub võrguettevõtja. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50%.
 4. Toetus seadmete soetamiseks toetamaks ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või pakuta. Toetuse suurus kuni 5000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%.

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes. Vooru kuulutab Lääne-Nigula Vallavalitsus välja 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava(d) taotlusvooru(d). Taotlusvooru info avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne esitamise tähtaega.

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja vooru taotlemaks rahastust Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektidele. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. aprill
2021. Taotlused koos vajalike lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna Lääne-Nigula
Vallavalitsuse e-posti aadressile vv@ laanenigula.ee 

Meetmemäärus  (kehtiv alates 07.09.2018).

Taotlusblanketid:

Aruandeblankett on kättesaadav siit.

Taotlusi hindab 8-liikmeline komisjon koosseisus:

 • Katrin Viks (Kullamaa piirkonna esindaja);
 • Tanel Tiisler (Martna piirkonna esindaja);
 • Aivo Hirmo (Noarootsi piirkonna esindaja);
 • Aivi Heinleht (Nõva piirkonna esindaja);
 • Jaak Aasma (Oru piirkonna esindaja);
 • Urmas Muld (Palivere piirkonna esindaja);
 • Sven Köster (Risti piirkonna esindaja);
 • Rutt Lillepea (Taebla piirkonna esindaja).

Väljastatud toetused (kuni 06.09.2018).