Kehtestatud Noarootsi detailplaneeringud

31.01.24

Noarootsi osavalla detailplaneeringute seisuga 10.01.2023 saate tutvuda siin
Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda Maa-ameti planeeringute kaardirakenduses avades vasakust menüüst „Planeeringud".
 

131. Greenback katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 10.01.2023 korraldusega nr 2-3/23-15 kehtestati Greenback katastriüksuse detailplaneering asukohaga Telise külas / Tällnäsis. Planeeringuala hõlmab Greenback katastriüksust (kinnisasi nr 109132, katastritunnus 52001:004:0035, pindala 12436 m2, elamumaa).

Detailplaneering näeb näeb ette Greenback katastriüksusele kahe hoonestusala moodustamise, ühele hoonestusalale suvila ning teisele hoonestusalale elamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse, määratud on ka hoonestustingimused. Planeeritud on juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahendused, samuti servituutide vajadus.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Lääne-Nigula Vallavalitsuse 29.11.2022 korraldusega nr 2-3/22-584. Detailplaneering vastab Lääne-Nigula valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks varem sellel alal kehtinud osa Greenbacki detailplaneeringust (kehtestatud 2005. aastal).

Detailplaneeringu materjalid

130. Hara sadama detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 26.08.2021 korraldusega nr 2-3/21-344 kehtestati Hara sadama detailplaneering asukohaga Hara külas / Hargas. Planeeringuala hõlmab Lääne-Nigula valla munitsipaalomandis olevat kinnisasja nr 2290632, mis koosneb järgmistest tootmismaa sihtotstarbega katastriüksustest: Hara sadam (52001:003:0083, pindala 5097 m2), Muuli (52001:003:0084, pindala 4545 m2), Kaiotsa (44101:001:0574, pindala 28 m2) ja Muuliotsa (544101:001:0575, pindala 646 m2).

Detailplaneering näeb ette Hara sadama maaüksusele kuni kolme hoone ehitusõiguse ehitisealuse pinnaga kokku 150 m2 ja Muuli maaüksusele ühe hoone ehitusõiguse ehitisealuse pinnaga kuni 20 m2 ning hoonete hoonestustingimused, Muuli katastriüksuse heakorrastamise ja sinna suplus- ja puhkekoha rajamise. Planeeritud on juurdepääsud Muuli katastriüksusele ja kallasrajale ning servituutide vajadused.

Detailplaneering vastab Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

129. Katastriüksuse 52001:001:1862 detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/21-329 kehtestati katastriüksuse 52001:001:1862 detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu ala hõlmab katastriüksust tunnusega 52001:001:1862 (pindala 2263 m2, maatulundusmaa). Detailplaneering näeb ette katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramise ning krundile kahe hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsutee asukoht, kommunikatsioonilahendused ja servituutide vajadus.

Detailplaneeringud vastavad Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

128. Smithsbacken katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/21-328 kehtestati Smithsbacken katastriüksuse detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu ala hõlmab Smithsbacken katastriüksust (katastritunnus 52001:001:1850, pindala 2253 m2, maatulundusmaa).  Detailplaneering näeb ette katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramise ning krundile kahe hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsutee asukoht, kommunikatsioonilahendused ja servituutide vajadus.

Detailplaneeringud vastavad Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

127. Milgardens katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 2-3/21-314 kehtestati Milgardens katastriüksuse detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu ala hõlmab Milgardens katastriüksust (katastritunnus 52001:001:1861, pindala 6784 m2, maatulundusmaa). Detailplaneering näeb ette planeeringualale kolme elamumaa sihtotstarbega ja ühe transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise, igale elamumaakrundile kahe hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsutee asukoht, kommunikatsioonilahendused ja servituutide vajadus.

Detailplaneering vastab Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

126. Evas katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 27.07.2021 korraldusega nr 2-3/21-313 kehtestati Evas katastriüksuse detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu ala hõlmab Evas katastriüksust (katastritunnus 52001:001:4463, pindala 5531 m2, maatulundusmaa).  Detailplaneering näeb ette planeeringualale kahe elamumaa sihtotstarbega ja ühe transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise, igale elamumaakrundile kahe hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsutee asukoht, kommunikatsioonilahendused ja servituutide vajadus.

Detailplaneering vastab Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

125. Julia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 01.06.2021 korraldusega nr 2-3/21-224 kehtestati Julia kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis. Planeeringu ala hõlmab Julia katastriüksust (katastritunnus 52001:001:1581, pindala 8546 m2, maatulundusmaa). 

Detailplaneering näeb ette planeeringualale nelja elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise, igale krundile kahe hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsutee asukoht, kommunikatsioonilahendused ja servituutide vajadus.

Detailplaneering vastab Noarootsi valla üldplaneeringule; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

124. Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 3 kehtestati Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneering asukohaga Paslepa külas / Pasklepis (katastritunnus 52001:004:0780, pindala 4,6 ha, hoonestatud).

Detailplaneeringu eesmärk on luua Paslepa-Viigi sadamast kompaktse hoonestusega kaasaegne väikesadam. Planeering näeb ette planeeringualal olevate hoonete asukohtadesse uute hoonete ehitusõiguse, hoonestusalade ulatuses ehituskeeluvööndi vähendamise, olemasoleva kai rekonstrueerimise ja pikendamise, kallasrajale juurdepääsu tagamise ümber sadamaala. Katastriüksuse uueks sihtotstarbeks on planeeritud 90% tootmismaa ja 10% ärimaa.

Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut, sest vähendati ehituskeeluvööndi ulatust. Planeeringule koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, täismahus hindamise vajadus puudus.

Detailplaneeringu materjalid

123. Umbaia detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.aprill 2020 korraldusega nr 2-3/20-184 kehtestati Umbaia detailplaneering asukohaga Österby külas (katastriüksused tunnustega 52001:005:0388 ja 52001:005:2552, pindala kokku 19,3 ha).

Planeering näeb ette planeeringualale 15 pereelamu maa (elamumaa sihtotstarbega krundid pindalaga 9680-16680 m2) krundi, 1 teemaa (transpordimaa sihtotstarve) krundi ja 1 puhkerajatise maa ja loodusliku haljasmaa (üldkasutatava maa sihtotstarve) krundi moodustamise, igale elamumaale ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonide lahendused, servituutide vajadus ja seatud keskkonnatingimused.

Detailplaneering ei muuda Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

122. Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 26. november 2019 korraldusega nr 2-3/19-519 kehtestati Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastritunnused 52001:001:3420, 52001:001:3430 ja 2001:001:3440, pindala kokku 1,5 ha).

Planeering näeb ette Kullens katastriüksust läbiva vallatee alusele maale eraldi transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise; ülejäänud katastriüksustele elamumaa sihtotstarbe määramise; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering ei muuda Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

121. Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.november 2019 otsusega nr 61 kehtestati Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering asukohaga Einbi külas / Enbys (katastritunnus 52001:005:2181).

Planeering näeb ette katastriüksusele kuni 15 majakesega puhkeküla rajamise. Katastriüksuse sihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks ja ehituskeeluvööndi ulatust vähendatakse kuni looduskaitseseadusest tuleneva piirini. Määratud on maaüksuse ehitusõigus ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahendused, juurdepääsutee asukoht, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

120. Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.oktoober 2019 otsusega nr 57 kehtestati Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2).

Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks; kummalegi krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud ühise puurkaevu rajamine ja kanalisatsioonilahendusena kinnised reoveemahutid; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

119. Lovisa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 09. juuli 2019 korraldusega nr 2-3/19-321 kehtestati Lovisa kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:1793; pindala 0,1 ha, elamumaa sihtotstarve).

Planeering näeb ette Lovisa katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

118. Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 18. detsember 2018 korraldusega nr 2-3/18-714 kehtestati Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (pindala 0,8 ha).

Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud liitumine ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemiga; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

117. Karini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.oktoober 2018 korraldusega nr 2-3/18-581 kehtestati Karini kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:4770; pindala 0,23 ha, elamumaa sihtotstarve).

Planeering näeb ette Karini katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

116. Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus kehtestas 3. juuli 2018 korraldusega nr 395 Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu asukohaga Dirhami külas / Derhamnis. Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha hõlmab Kalda katastriüksust Kaldaliiva katastriüksust, Töökoja katastriüksust, Tankla katastriüksust ja ligikaudu 1,7 ha osas Dirhami sadama katastriüksust.
Detailplaneering näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Moodustatavale Kalda maaüksusele nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli ja moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele kuni kahe spordihoone ehitusõigused ja hoonestustingimused.
Ehitustegevus on planeeritud sadama maa-alale üldplaneeringujärgsele tootmis- ja ärimaale, varem täidetud aluspinnasele. Kavandatavad hoonestusalad ei asu metsamaal ega rannaalal. Planeeringulahendus ei piira kallasrajal liikumist, samas on tagatud ka sadamaalalt ümberpääs mööda avalikus kasutuses teed.
Detailplaneeringu mõju sotsiaalsele keskkonnale on pigem positiivne, sest luuakse juurde töökohti, puhkamisvõimalusi ja korrastatakse avalikku ruumi läbimõeldud planeeringu abil.

Detailplaneeringu materjalid

115. Karlssoni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 24. aprill 2018 korraldusega nr 235 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuva Karlssoni maaüksusel  detailplaneering. 

Detailplaneeringu materjalid

114. Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsuse 9.novembri 2016 korraldusega nr 193 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette katastriüksuse uueks sihtotstarbeks ärimaa ning krundi kasutusotstarbeks puhke- ja spordirajatise maa. Maaüksusele on antud tenniseväljaku ja teenindushoone (pesemis- ja riietusruumid) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks seni maaüksusel kehtinud detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

113. Piiri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsuse 20. juuni 2016 korraldusega nr 104 kehtestati Dirhami külas / Derhamn asuva Piiri kinnistu (katastriüksus 52001:001:2130; kinnistu registriosa nr 309932; kinnistu pindala 0,32 ha) detailplaneering.

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestus-tingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused: mahasõidu asukoht, liitumine Dirhami ühisvee ja –kanalisatsioonivõrguga, elektrivõrguga liitumine. Planeering näeb ette teeservituudi seadmise Metsamäe kinnistule juurdepääsuks.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu materjalid

112. Ranniku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsus on 12. mai 2016 korraldusega kehtestati Riguldi külas / Rickul asuva Ranniku kinnistu (katastriüksus 52001:001:3080; kinnistu registriosa nr 354532; kinnistu pindala 4,5 ha) ja kinnistuga piirneva reformimata maa detailplaneering.

Planeeringuala hõlmab hoonestamata Ranniku kinnistut  ning kinnistu ja mere vahele jäävat merest juurdekasvanud maad, mida vaadeldakse kui Ranniku kinnistu osa (nn kaldakinnisasi).

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kolme kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering näeb ette Ranniku katastriüksuse ja kinnistuga piirneva merest juurdekasvanud maa baasil kahe uue maaüksuse moodustamise – elamumaa sihtotstarbega Tuulerebase ja maatulundusmaa sihtotstarbega Ranniku maaüksuse. Planeeringuga määratakse uus avalik juurdepääs kallasrajale ja ajaloolisele lautrikohale.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut, vaid täpsustab valla rannaalade teemaplaneeringus määratud ehituskeeluvööndi ulatust. Hoonestusala on planeeritud Ranniku kinnistu kõige kõrgemale alale, mis vähendab võimalikku üleujutusohtu.

Detailplaneeringu materjalid

111. Tuuleiili kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 26. jaanuar 2015 otsusega nr 50 kehtestati Riguldi külas / Rickul koostatud Tuuleiili kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

110. Bieni detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 16. juuni 2014 otsusega nr 36 kehtestati Osmussaare külas / Odensholm koostatud Bieni detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

109. Andres ja Lydias kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 23. september 2013 otsusega nr 165 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuvate Anders ja Lydias kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu kehtestamine

108. Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 20. mai 2013 otsusega nr 160 kehtestati Spithami külas / Spithamn koostatud Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks varem samale alale koostatud osa katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneeringust.

Detailplaneeringu materjalid

107. Roostalu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. jaanuar 2013 otsusega nr 144 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Roostasalu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

106. Metskapteni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. jaanuar 2013 otsusega nr 143 Spithami külas / Spithamn koostatud Metskapteni kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

105. Johannese katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.september 2012 otsusega nr 138 Spithami külas / Spithamn koostatud Johannese katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

104. Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.september 2012 otsusega nr 137 Spithami külas / Spithamn koostatud Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

103. Jäätmekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27.august 2012 otsusega nr 132 Pürksi külas / Birkas koostatud Jäätmekeskuse detailplaneeringu (jätkuvalt riigimaa AT0803140299).

Detailplaneeringu materjalid

102. Katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2012 otsusega nr 129 Spithami külas / Spithamn koostatud katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

101. Ramsi puhkekoha detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. september 2011 otsusega nr 98 Einbi külas / Enby koostatud Ramsi puhkekoha detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

100. Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuli 2011 otsusega nr 87 Riguldi külas / Rickul koostatud Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

99. Suur-Martonsi tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 16. august 2010 otsusega nr 51 Spithami külas / Spithamn koostatud Suur-Martonsi tee 1 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

98. Puhke kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. juuni 2010 otsusega nr 45 Dirhami külas / Derhamn koostatud Puhke kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

97. Katastriüksuse 52001:001:2174 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. juuni 2010 otsusega nr 46 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2174 detailplaaneringu.

Detailplaneeringu materjalid

96. Bellamar kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. juuni 2010 otsusega nr 47 Spithami külas / Spithamn koostatud Bellamar kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

95. Jüri-Jaani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 10. mai 2010 otsusega nr 43 Aulepa külas / Dirslätt koostatud Jüri-Jaani kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

94. Katastriüksuse 52001:001:2172 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. märts 2010 otsusega nr 31 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2172 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

91. Bista kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. september 2009 otsusega nr 31 Rooslepa külas / Roslep koostatud Bista kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

90. Lis katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 25. mai 2009 otsusega nr 22 Spithami külas / Spithamn koostatud Lis katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

89. Reheansu-Juhani detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27. aprill 2009 otsusega nr 18 Aulepa külas / Dirslätt koostatud Reheansu-Juhani detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

88. Külakeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. veebruar 2009 otsusega nr 12 Sutlepa küla / Sutlep koostatud Külakeskuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

87. Katastriüksuse 52001:001:2252 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. veebruar 2009 nr 10 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2252 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

86. Bergsby katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. veebruar 2009 nr 11 Tuksi külas / Bergsby koostatud Bergsby katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

85. Vihu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 23. jaanuar 2009 nr 3 Spithami külas / Spithamn koostatud Vihu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

84. Kukerpuu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. oktoober 2008 nr 58 Riguldi külas / Rickul koostatud Kukerpuu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

83. Grus kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. oktoober 2008 otsusega nr 57 Spithami külas / Spithamn koostatud Grus kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

82. Kasemäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. oktoober 2008 otsusega nr 56 Dirhami külas / Derhmamn koostatud Kasemäe kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

81. Katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 10. september 2008 otsusega nr 51 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

80. Luige kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 10. september 2008 nr 52 Kudani külas / Gutanäs koostatud Luige kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

79. Albacken kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 10. september 2008 otsusega nr 50 Spithami külas / Spithamn koostatud Albacken kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

78. Osmussaare väikesadama detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. mai 2008 otsusega nr 39 Osmussaare külas / Odensholm koostatud Osmussaare väikesadama detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

77. Martons kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. mai 2008 otsusega nr 37 Spithami külas / Spithamn koostatud Martons kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

76. Osvald kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. mai 2008 otsusega nr 38 Spithami külas / Spithamn koostatud Osvald kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

75. Nibons kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. mai 2008 otsusega nr 35 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Nibons kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering on Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 1-3/22-17 tunnistatud osaliselt kehtetuks Nibonsi 7 krundi osas.

Detailplaneeringu materjalid

74. Katastriüksuse 52001:001:2522 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. mai 2008 otsusega nr 36 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2522 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

73. Katastriüksuse 52001:001:0623 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 26 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Katastriüksuse 52001:001:0623 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

72. Marksi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 32 Riguldi külas / Rickul koostatud Marksi kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneering on Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.11.2023 otsusega nr 1-3/23-48 tunnistatud osaliselt kehtetuks Kauri ja Tutka kruntide osas.

Detailplaneeringu materjalid

71. Katastriüksuse 52001:001:3435 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 25 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Katastriüksuse 52001:001:3435 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

70. Berga katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 28 Spithami külas / Spithamn koostatud Berga katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

69. Masti, Ploomi, Purje, Kiilu, Anku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 27 Tuksi külas / Bergsby koostatud Masti, Ploomi, Purje, Kiilu, Anku kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

68. Riisika detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 23 Paslepa külas / Pasklep koostatud Riisika detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

67. Serviku detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 22 Paslepa külas / Pasklep koostatud Serviku detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

66. Mere detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 24 Spithami külas / Spithamn koostatud Mere detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

65. Kilen kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. aprill 2008 otsusega nr 21 Spithami külas / Spithamn koostatud Kilen kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

64. Haraka detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. märts 2008 otsusega nr 10 Telise külas / Tällnäs koostatud Haraka kinnistu detailplaneeringu. Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 44 tunnistatud osaliselt kehtetuks alates kruntide 27 ja 28 idapoolsest piirist.

Detailplaneeringu materjalid

63. Salem detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. jaanuar 2008 otsusega nr 3 Spithami külas / Spithamn koostatud Salem detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

62. Rohuaia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. jaanuar 2008 otsusega nr 2 Hara külas / Harga koostatud Rohuaia kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

61. Katastriüksuse 52001:001:2524 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. jaanuar 2008 otsusega nr 1 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2524 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

59. Alliko katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 22. oktoober 2007 otsusega nr 67 Rooslepa külas / Roslep koostatud Alliko katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

58. Marika kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 22. oktoober 2007 otsusega nr 68 Spithami külas / Spithamn koostatud Marika kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

56. Hansase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 22. oktoober 2007 otsusega nr 65 Österby külas koostatud Hansase kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

55. Katastriüksuse 52001:001:1562 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27. september 2007 otsusega nr 59 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:1562 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

54. Sandviki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27. september 2007 otsusega nr 60 Dirhami külas / Derhamn Sandviki kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

53. Pihlassaare detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 56 Einbi külas / Enbys koostatud Pihlassaare detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

52. Kuuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 53 Tahu külas / Skåtanäs koostatud Kuuse kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

51. Katastiüksuse 52001:005:0166 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 55 Einbi külas / Enbys Katastriüksuse 52001:005:0166 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

50. Katastriüksuse 52001:001:2523 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 54 Spithami külas / Spithamn koostatud Katastriüksuse 52001:001:2523 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

49. Katastriüksuse 52001:005:1195 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 52 Tahu külas / Skåtanäs koostatud Katastriüksuse 52001:005:1195 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

48. Aasa ja Vainu katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 31. august 2007 otsusega nr 51 Hara külas / Harga koostatud Aasa ja Vainu katastriüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

46. Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. juuni 2007 otsusega nr 46 Spithami külas / Spithamn koostatud Künka kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

45. Virva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. juuni 2007 otsusega nr 47 Spithami külas / Spithamn koostatud Virva kinnistu detailplaneeringu. Noarootsi Vallavolikogu 31.03.2014 otsusega nr 29 tunnistatud osaliselt kehtetuks Virva tee 2, Virva tee 4 ja Virva tee 6 katastriüksuste osas.

Detailplaneeringu materjalid

44. Hara detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. mai 2007 otsusega nr 39 Hara külas / Harga koostatud Hara detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

43. Okka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 28. mai 2007 otsusega nr 38 Riguldi külas / Rickul koostatud Okka kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

41. Roosta III detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. aprill 2007 otsusega nr 28 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Roosta III detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

40. Larsas-Valle katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. aprill 2007 otsusega number 29 Spithami külas / Spithamn koostatud Larsas-Valle kastastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

38. Riinu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 30. aprill 2007 otsusega number 30 Rooslepa külas / Roslep koostatud Riinu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

37. Kalju kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. märts 2007 otsusega number 20 Hara külas / Harga koostatud Kalju kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

36. Mülbaki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. märts 2007 otsusega number 19 Rooslepa külas / Roslep koostatud Mülbaki kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

35. Kännu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. märts 2007 otsusega nr 21 Paslepa külas / Pasklep koostatud Kännu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

34. Järve IV kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. märts 2007 otsusega nr 18 Kudani külas / Gutanäs koostatud Järve IV kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

33. Karjase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. jaanuar 2007 otsusega number 09 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Karjase kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

32. Teeveere kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 29. jaanuar 2007 otsusega number 08 Hara külas / Harga koostatud Teeveere kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

31. Österby puhkeala ja sadama detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 11. detsember 2006 otsusega nr 61 Österby külas koostatud Österby puhkeala ja sadama detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

30. Osmussaare tuletornlinnaku detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. september 2006 otsusega nr 49 Osmussaare külas / Odensholm koostatud Osmussaare tuletornlinnaku detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

29. Jüri-Ado kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 25. august 2006 otsusega nr 43 Paslepa külas / Pasklep koostatud Jüri-Ado kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

28. Dirhami, Jarmi, Kalda, Tankla ja Puurkaevu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. juuni 2006 otsusega nr 39 Dirhami külas / Derhamn koostatud Dirhami, Jarmi, Kalda, Tankla ja Puurkaevu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

27. Kaare kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 19. aprill 2006 otsusega nr 30 Österby külas koostatud Kaare detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

26. Tuule, Niine ja Kibuvitsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. detsember 2005 otsusega nr 15 Paslepa külas / Pasklep koostatud Tuule, Niine ja Kibuvitsa kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

25. Jakase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. detsember 2005 otsusega nr 15 Spithami külas / Spithamn koostatud Jakase kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

24. Dirhami kordoni detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 12. august 2005 otsusega nr 30 Dirhami külas / Derhamn koostatud Dirhami kordoni detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

23. Solviki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 12. august 2005 otsusega nr 30 Dirhami külas / Derhamn koostatud Solviki detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

22. Greenback'i kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 12. aprill 2005 otsusega nr 49 Paslepa külas / Pasklep koostatud Greenback'i detailplaneeringu.

Detailplaneering on kehtetu Greenback katastriüksuse osas lähtudes Lääne-Nigula Vallavalitsuse 10.01.2023 korraldusest nr 2-3/23-15.

Detailplaneeringu materjalid

21. Kase, Elleri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 03. juuni 2005 otsusega nr 18 Österby külas koostatud Kase, Elleri detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

20. Nibondas kinnistu detailplaneeringu kehtastamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 03. juuni 2005 otsusega nr 18 Spithami külas / Spithamnis koostatud Nibondas detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

19. Roosta II kinnistu detailplaneeringu kehtastamine 

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. aprill 2005 otsusega nr 12 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Roosta II detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

18. Hara kalatööstuse ja sadama detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. aprill 2005 otsusega nr 12 Hara külas / Harga koostatud Hara kalatööstuse ja sadama detailplaneeringu. Detailplaneering on tunnistatud Lääne-Nigula Vallavolikogu otsusega 21. august 2018 otsusega nr 61 osaliselt kehtetuks.

Detailplaneeringu materjalid 

16. Passlepa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 14. aprill 2005 otsusega nr 12 Paslepa külas / Pasklep koostatud Passlepa kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

15. Roosta kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21.detsember 2004 otsusega nr 56 Elbiku külas / Ölbäckis koostatud Roosta kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

14. Jaanilille kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21. detsember 2004 otsusega nr 55 Hara külas / Harga koostatud katastriüksuse Jaanilille detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

13. Olovslunden kinnistu detailplaneeringu kehtestamine 

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 37 Spithami külas / Spithamn koostatud katastriüksuse Olovslunden detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

12. Petorsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 37 Spithami külas / Spithamn koostatud katastriüksuse Petorsa detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

11. Vanaküla tuulepargi detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 38 Vanakülas / Gambyn koostatud Vanaküla tuulepargi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

10. 52001:001:2173 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 37 Spithami külas / Spithamn koostatud katastriüksuse 52001:001:2173 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

9. Seffersi kinnistu detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 37 Spithami külas / Spithamn koostatud Seffersi kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

8. Juurika kinnistu detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. august 2004 otsusega nr 34 Paslepa külas / Pasklep koostatud Juurika kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

7. Maikli kinnistu detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 16. juuni 2004 otsusega nr 29 Kudani külas / Gutanäs koostatud Maikli kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

6. Kullerkupu kinnistu detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 16. juuni 2004 otsusega nr 29 Hara külas / Harga koostatud Kullerkupu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

5. Okka ja Oksa kinnistu detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 20. mai 2004 otsusega nr 20 Paslepa külas / Pasklep koostatud Okka ja Oksa kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

4. Kivari detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 26. jaanuar 2004 otsusega nr 2 Riguldi külas / Rickul koostatud Kivari detailplaneeringu.

Detailplaneering on Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.12.2022 otsusega nr 1-3/22-50 tunnistatud osaliselt kehtetuks Tulbi katastriüksuse osas.

Detailplaneeringu materjalid

3. Noarootsi Kool krundi detailplaneering

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 22. august 2003 otsusega nr 45 Pürksi külas / Birkas koostatud Noarootsi Kool krundi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

1. Tuksi spordibaasi

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. mai 2001 otsusega nr 53 Tuksi külas / Bergsby koostatud Haapsalu Spordikooli Tuksi spordibaasi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid