Kehtestatud Noarootsi detailplaneeringud

15.04.20

Noarootsi osavalla detailplaneeringute seisuga 1.01.2019 saate tutvuda siin
Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda Maa-ameti planeeringute kaardirakenduses avades vasakust menüüst „Planeeringud".
 

Umbaia detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.04.2020 korraldusega nr 2-3/20-184 kehtestati Umbaia detailplaneering asukohaga Österby külas (katastriüksused tunnustega 52001:005:0388 ja 52001:005:2552, pindala kokku 19,3 ha).

Planeering näeb ette planeeringualale 15 pereelamu maa (elamumaa sihtotstarbega krundid pindalaga 9680-16680 m2) krundi, 1 teemaa (transpordimaa sihtotstarve) krundi ja 1 puhkerajatise maa ja loodusliku haljasmaa (üldkasutatava maa sihtotstarve) krundi moodustamise, igale elamumaale ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonide lahendused, servituutide vajadus ja seatud keskkonnatingimused.

Detailplaneering ei muuda Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldusega nr 2-3/19-519 kehtestati Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastritunnused 52001:001:3420, 52001:001:3430 ja 2001:001:3440, pindala kokku 1,5 ha).

Planeering näeb ette Kullens katastriüksust läbiva vallatee alusele maale eraldi transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise; ülejäänud katastriüksustele elamumaa sihtotstarbe määramise; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering ei muuda Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 61 kehtestati Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering asukohaga Einbi külas / Enbys (katastritunnus 52001:005:2181).

Planeering näeb ette katastriüksusele kuni 15 majakesega puhkeküla rajamise. Katastriüksuse sihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks ja ehituskeeluvööndi ulatust vähendatakse kuni looduskaitseseadusest tuleneva piirini. Määratud on maaüksuse ehitusõigus ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahendused, juurdepääsutee asukoht, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 57 kehtestati Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2).

Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks; kummalegi krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud ühise puurkaevu rajamine ja kanalisatsioonilahendusena kinnised reoveemahutid; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Lovisa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 09.07.2019 korraldusega nr 2-3/19-321 kehtestati Lovisa kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:1793; pindala 0,1 ha, elamumaa sihtotstarve).

Planeering näeb ette Lovisa katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 2-3/18-714 kehtestati Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (pindala 0,8 ha).

Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud liitumine ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemiga; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Karini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-581 kehtestati Karini kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:4770; pindala 0,23 ha, elamumaa sihtotstarve).

Planeering näeb ette Karini katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus kehtestas 3.07.2018 korraldusega nr 395 Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu asukohaga Dirhami külas / Derhamnis. Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha hõlmab Kalda katastriüksust Kaldaliiva katastriüksust, Töökoja katastriüksust, Tankla katastriüksust ja ligikaudu 1,7 ha osas Dirhami sadama katastriüksust.
Detailplaneering näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Moodustatavale Kalda maaüksusele nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli ja moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele kuni kahe spordihoone ehitusõigused ja hoonestustingimused.
Ehitustegevus on planeeritud sadama maa-alale üldplaneeringujärgsele tootmis- ja ärimaale, varem täidetud aluspinnasele. Kavandatavad hoonestusalad ei asu metsamaal ega rannaalal. Planeeringulahendus ei piira kallasrajal liikumist, samas on tagatud ka sadamaalalt ümberpääs mööda avalikus kasutuses teed.
Detailplaneeringu mõju sotsiaalsele keskkonnale on pigem positiivne, sest luuakse juurde töökohti, puhkamisvõimalusi ja korrastatakse avalikku ruumi läbimõeldud planeeringu abil.

Detailplaneeringu materjalid

Karlssoni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 24.04.2018 korraldusega nr 235 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuva Karlssoni maaüksusel  detailplaneering. 

Detailplaneeringu materjalid

Künkaserva tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsuse 9.11.2016 korraldusega nr 193 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m2) detailplaneering.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette katastriüksuse uueks sihtotstarbeks ärimaa ning krundi kasutusotstarbeks puhke- ja spordirajatise maa. Maaüksusele on antud tenniseväljaku ja teenindushoone (pesemis- ja riietusruumid) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks seni maaüksusel kehtinud detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

Piiri kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsuse 20.06.2016 korraldusega nr 104 kehtestati Dirhami külas / Derhamn asuva Piiri kinnistu (katastriüksus 52001:001:2130; kinnistu registriosa nr 309932; kinnistu pindala 0,32 ha) detailplaneering.

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestus-tingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused: mahasõidu asukoht, liitumine Dirhami ühisvee ja –kanalisatsioonivõrguga, elektrivõrguga liitumine. Planeering näeb ette teeservituudi seadmise Metsamäe kinnistule juurdepääsuks.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu materjalid

Ranniku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavalitsus on 12. mai 2016 korraldusega kehtestati Riguldi külas / Rickul asuva Ranniku kinnistu (katastriüksus 52001:001:3080; kinnistu registriosa nr 354532; kinnistu pindala 4,5 ha) ja kinnistuga piirneva reformimata maa detailplaneering.

Planeeringuala hõlmab hoonestamata Ranniku kinnistut  ning kinnistu ja mere vahele jäävat merest juurdekasvanud maad, mida vaadeldakse kui Ranniku kinnistu osa (nn kaldakinnisasi).

Detailplaneering näeb ette elamu ja kuni kolme kõrvalhoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Planeeringuga on määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Planeering näeb ette Ranniku katastriüksuse ja kinnistuga piirneva merest juurdekasvanud maa baasil kahe uue maaüksuse moodustamise – elamumaa sihtotstarbega Tuulerebase ja maatulundusmaa sihtotstarbega Ranniku maaüksuse. Planeeringuga määratakse uus avalik juurdepääs kallasrajale ja ajaloolisele lautrikohale.

Detailplaneeringulahendus ei muuda valla üldplaneeringut, vaid täpsustab valla rannaalade teemaplaneeringus määratud ehituskeeluvööndi ulatust. Hoonestusala on planeeritud Ranniku kinnistu kõige kõrgemale alale, mis vähendab võimalikku üleujutusohtu.

Detailplaneeringu materjalid

Tuuleiili kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 26. jaanuari 2015 otsusega nr 50 kehtestati Riguldi külas / Rickul koostatud Tuuleiili kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

Bieni detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 16. juuni 2014 otsusega nr 36 kehtestati Osmussaare külas / Odensholm koostatud Bieni detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalid

Andres ja Lydias kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 23. septembri 2013 otsusega nr 165 kehtestati Spithami külas / Spithamn asuvate Anders ja Lydias kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu kehtestamine

Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu 20. mai 2013 otsusega nr 160 kehtestati Spithami külas / Spithamn koostatud Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks varem samale alale koostatud osa katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneeringust.

Detailplaneeringu materjalid

Roostalu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21.01.2013 otsusega nr 144 Elbiku külas / Ölbäck koostatud Roostasalu kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Metskapteni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 21.01.2013 otsusega nr 143 Spithami külas / Spithamn koostatud Metskapteni kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Johannese katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.09.2012 otsusega nr 138 Spithami külas / Spithamn koostatud Johannese katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 24.09.2012 otsusega nr 137 Spithami külas / Spithamn koostatud Seffersi katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Jäätmekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 27.08.2012 otsusega nr 132 Pürksi külas / Birkas koostatud Jäätmekeskuse detailplaneeringu (jätkuvalt riigimaa AT0803140299).

Detailplaneeringu materjalid

Katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuni 2012 otsusega nr 129 Spithami külas / Spithamn koostatud katastriüksuse 52001:001:2992 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Ramsi puhkekoha detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 15. septembr 2011 otsusega nr 98 Einbi külas / Enby koostatud Ramsi puhkekoha detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid

Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Noarootsi Vallavolikogu kehtestas 18. juuli 2011 otsusega nr 87 Riguldi külas / Rickul koostatud Ees-Nurme kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu materjalid