13.12.18

Detailplaneeringute menetlusinfo

 

Marika tee 14 ja Marika tee 16 katastriüksuste detailplaneeringu menetlemise lõpetamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 2-3/18-700 lõpetati Spithami külas / Spithamnis asuvate Marika tee 14 ja Marika tee 16 katastriüksustel detailplaneeringu menetlemine seoses menetlustähtaja möödumisega. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Noarootsi  Vallavalitsuse 8.12.2015 korraldusega nr 234.

Lisamaterjal

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 6.11.2018 korraldusega nr 2-3/18-629 võeti vastu Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (pindala 0,8 ha).

Planeeringu projekt näeb ette katastriüksuse jagamise kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud liitumine ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemiga; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. novembrist 10. detsembrini 2018 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses .

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Karjamaa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab Lääne-Nigula Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 2-3/18-630 algatati Karjamaa kinnistu detailplaneeringu koostamine Oru külas (katastriüksus 55201:001:0704; pindala 4,29 ha, maatulundusmaa sihtotstarve).
Detailplaneeringu ülesandeks on Karjamaa katastriüksuse jagamine üheksaks krundiks, sihtotstarvete; ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetele 1 ja 2 puudub kohustus detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks ja eelhinnangu koostamiseks.  

Lisamaterjal

Lovisa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-580 algatati Lovisa kinnistu detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:1793; pindala 0,1 ha, elamumaa sihtotstarve).

Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksusele ühe elamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Lisamaterjal

Maali ja  Kooli tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus on 11.09.2018. a korraldusega nr 18-489 võtnud vastu Linnamäe külas koostatava Maali katastriüksuse 55201:001:0394 ja  Kooli tee nr 5520245 (jalgtee) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eelnõu näeb ette Maali katastriüksuse jagamise kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramise, hoonestusala ja ehitusõiguse määramise, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramise, ehitiste ehituslike tingimuste määramise.

Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Oru valla üldplaneeringuga, sest piirkonna maakasutuse (elamumaa ja sotsiaalmaa) muutmist ei planeerita, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub Taebla alevikus Haapsalu mnt 6 Taebla vallamajas 01.10.2018-16.10.2018. a vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud.

Väljapaneku ajal on Teil võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Karini kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 18-494 võeti vastu Karini kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:4770; pindala 0,23 ha).

Planeeringu projekt näeb ette Karini katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1.-16. oktoobrini 2018 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses .

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Dirhami külas / Derhamnis asuval Kesk-Rahnu kinnistul (kinnistu nr 475732, katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2, elamumaa). Detailplaneeringu ülesandeks on maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee asukoha planeerimine ning servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut (vähendatakse krundi lubatud minimaalset suurust). Planeeringu koostamisel antakse keskkonnamõju eelhinnang.

Lisamaterjal

Detailplaneeringu menetlusaja pikendamine 

Lääne-Nigula Vallavalitsus pikendas 3.07.2018 korraldusega nr 396 Einbi külas / Enbys asuva Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu menetlusaega, sest detailplaneeringu menetlemine oli neli aastat peatatud seoses loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlusega Keskkonnaameti poolt. Detailplaneeringu põhieesmärk on Alvari katastriüksusele puhkeküla rajamine.

Lisamaterjal

Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab, et Maali katastriüksuse 55201:001:0394 ja  Kooli tee nr 5520245 (jalgtee) Linnamäe külas detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 11. juulil 2018 algusega kell 13.00 Linnamäe Teeninduskeskuse II korruse saalis Linnamäe külas .

Detailplaneeringu ülesandeks on Maali katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.

Planeering ei muuda kehtiva Oru valla üldplaneeringu põhilahendust.  Lisamaterjal

Seljandiku detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/18-367 võeti vastu Seljandiku detailplaneering asukohaga Vaisi külas  (Veskijõe kinnistu koosseisus olev katastriüksus 53101:001:1162; kinnistu registriosa nr 446032; pindala 10,2 ha) detailplaneering (Seljandiku detailplaneering).

Detailplaneeringu eelnõu näeb ette planeeringualale 6 elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamise. Planeeringuga on määratud kruntide ehitusõigused ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneering on vastavuses Nõva valla üldplaneeringuga, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Nõva külas Nõva vallamajas 9.-22. juulini 2018 kõikidel tööpäevadel kella 8-16.30 ja Lääne-Nigula valla kodulehel .

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu materjalid

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

20. juunil 2018. a kell 15.00 toimub Noarootsi vallamajas Katastriüksuse 52001:001:2362 (asukoht Dirhami küla / Derhamn, kin.reg.nr 2554832, pindala 0,8 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks;
  2. Kruntidele kasutusotstarvete (üksikelamu maa) ja sihtotstarvete (elamumaa) määramine;
  3. Igale krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  4. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
  5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringu materjalid

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

1.juunil  2018. a kell 14.00 toimub Noarootsi vallamajas Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute (katastriüksused 52001:001:3420, 52001:001:3430 ja 52001:001:3440; asukoht Spithami küla / Spithamn, ala pindala kokku 1,5 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Kruntidele uue kasutusotstarbe (pereelamumaa) ja sihtotstarbe (elamumaa) määramine;
  2. Igale kruntidele elamu/suvemaja ja ühe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  3. Vallateele eraldi katastriüksuse planeerimine;
  4. Juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine;
  5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.
Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.     Materjal

 

 

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 10.04.2018. a korraldusega nr 2-3/18-211 Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute (katastriüksused 52001:001:3420, 52001:001:3440 ja 52001:001:3430) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis.

Detailplaneeringu ülesanneteks on katastriüksuste kasutusotstarbeks üksikelamumaa (elamumaa sihtotstarve) määramine; igale krundile üksikelamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; vallateele eraldi katastriüksuse moodustamine;  kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Planeeringu materjal

 

Dirhami sadama detailplaneeringu avalikustamise tulemustest

Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.-28.01.2018. Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringu kohta 7 isiku poolt vastuväiteid ja ettepanekuid. Vallavalitsus saatis vaiete ja ettepaneku esitajatele omapoolsed põhjendatud seisukohad. Avalikustamise tulemuste avalik arutelu toimus 9.03.2018. Vaiete esitajad avalikule arutelule ei tulnud ja vaideid tagasi ei võetud.
Vallavalitsus saadab detailplaneeringu heakskiitmiseks riigihalduse ministrile.

Materjalid

 

Detailplaneeringu algatamise teade

Lääne-Nigula Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab , et on algatatud detailplaneering Maali kinnistul, Linnamäe külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas ja Kooli tee maa-alale. 
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7000 m2 ja see paikneb Maali kinnistul, Linnamäe külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas ja osaliselt Kooli tee katastriüksusel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Maali katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.

Lääne-Nigula Vallavalitsus
Haapsalu mnt 6, Taebla, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond
mobiil 5191 0519, e-kiri 
vv@laanenigula.ee

Planeeringu materjal

 

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr 33 Allikmaa külas asuva   Altmäe katastriüksuse ja  lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 3,5 ha ja Keskkonnamõju Strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Altmäe katastriüksuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks ning kaitstavate objektide säilimiseks. Planeering hõlmab Altmäe katastriüksust ja  selle lähiümbrust. Planeeringuga muudetakse kehtestatud Taebla valla üldplaneeringut- lisaks Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamisele tuleb muuta maa kasutusotstarvet (P1). Arendaja kasuks on eraomandis olevale katastriüksusele seatud tasuta hoonestusõigus kuni aastani 2040. Planeeritav ala paikneb  osaliselt Natura alal.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande  koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.

Planeeringu materjal

 

Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr  34 Saunja külas asuva   Tajaali kinnistu ja  lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 2 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Tajaali kinnistu arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Taebla jõe vesi kavandatakse juhtida läbi eraomandisse rajatava tiigi. Planeering hõlmab Tajaali kinnistut ja  selle lähiümbrust ning planeeringuga muudetakse kehtestatud Oru valla üldplaneeringut. Sama otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Ala piirneb Natura püsielupaigaga. Menetluse käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuste elluviimiseks ja kaitstavate objektide
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande  koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.

 

Planeeringu materjal

 

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 29. detsembri 2015 istungil korraldusega nr 588 Kadarpiku külas asuva   Turbali kinnistu  detailplaneeringu, pindalaga ca 2,5 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Turbali kinnistu arendamine, ruumilise terviklahenduse loomine. Maa-ala on  hoonestamata, siin paiknevad endise EPT kauplus-söökla varemed.  Planeering ei muuda kehtivat Taebla valla üldplaneeringut. Lähtudes  eelhinnangust otsustati  mitte algatada planeeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Planeeringu materjal