4.09.20

Detailplaneeringute menetlusinfo


 

 Paali-Kastani katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine

Nõva Osavallavalitsus teatab, et Perakülas asuva Paali-Kastani katastriüksuse (katastritunnus  53101:001:0103) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 18. septembril 2020 algusega kell 14.00 RMK Nõva külastuskeskuses Perakülas.

Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse jagamine kaheks ehitusõigusega krundiks ning Laane tee aluseks maaüksuseks, maaüksustele kasutusotstarbe määramine; kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda Nõva valla üldplaneeringu põhilahendust. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Lisamaterjal

Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine, detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 26 võeti vastu Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneering asukohaga Paslepa külas / Pasklepis ning jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatamata.

Planeeringuala hõlmab Suveresidentsi katastriüksuse (katastritunnus 52001:004:0780, pindala 4,6 ha). Detailplaneeringu eesmärk on luua Paslepa-Viigi sadamast kompaktse hoonestusega kaasaegne väikesadam. Selleks muudetakse katastriüksuse sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Maaüksusel asuvate hoonete asukohtadesse on planeeritud uued kaasaegsed hooned – sadamahoone, kaptenimaja, kaks külalismaja. Kavandatud on olemasoleva kai osaline rekonstrueerimine ja selle pikendamine. Detailplaneering näeb ette ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritud hoonestusalade ulatuses.

Lähtudes Lemma OÜ poolt koostatud KSH eelhinnangust ja Keskkonnaameti seisukohast jäeti Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneeringule täismahus keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju ning ei ole oodata ka mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09.-15.10.2020 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses .

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Kala katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 28.07.2020 korraldusega nr 2-3/20-315 algatati detailplaneeringu koostamine Saunja külas asuvatele hoonestamata Kala katastriüksusele (55201:001:0220, pindala 7,09 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja nimetule katastriüksusele (55201:001:0248, pindala 4,04 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Maaomanik soovib maa-ala jagamist ja ehitusõiguse määramist tekkivatele äri- ja pereelamumaa kruntidele. Planeeritav tegevus on kooskõlas Oru valla kehtiva üldplaneeringuga. Vajalik on koostada KSH eelhinnang, sest planeeringuala asub osaliselt Silma looduskaitsealal ja Võnnu oja (Silma jõgi) kaitsetsoonis ja rohelise võrgustiku tuumalal.      materjal

Kraavi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 2-3/20-305 algatati Kraavi katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Perakülas (hoonestamata katastriüksus 53101:001:0112, pindala 2576 m2, sihtotstarve maatulundusmaa). Maaomanik soovib katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramist, suvemaja ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramist. Krundile puudub juurdepääsutee. Planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, perspektiivsel elamualal ja Peraküla miljööväärtuslikul hoonestusalal. Detailplaneering koostatakse vastavuses Nõva valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.  materjal

Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine

Noarootsi Osavallavalitsus teatab, et Hara külas / Hargas asuva Hara sadama kinnistu (katastriüksused 52001:003:0083, 52001:003:0084, 44101:001:0574 ja 44101:001:0575) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 17. juulil 2020 algusega kell 10.00 Noarootsi vallamajas Pürksi külas / Birkases.
Detailplaneeringu põhieesmärgiks on sadamahoone ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringu ülesanneteks on Hara sadama katastriüksusele sadamahoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; Muuli katastriüksusele supluskoha ja seda teenindavate rajatiste planeerimine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga. keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.     

Lisamaterjal

Paali-Kastani katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 26.05.2020 korraldusega nr 2-3/20-241 algatati Paali-Kastani katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Perakülas (hoonestatud katastriüksus 53101:001:0103, pindala 2,92 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).
Maaomanikud soovivad katastriüksuse jagamist kaheks krundiks ja kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramist. Olemasolev hoonestus jääb ühele krundile. Teisele krundile on vajalik ka uus juurdepääsutee. Maaüksust läbivale avalikule teele nähakse ette eraldi maaüksus. Planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja Peraküla miljööväärtuslikul hoonestusalal. Detailplaneering koostatakse vastavuses Nõva valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Lisamaterjal

Julia kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 2-3/20-227 algatati Julia kinnistu detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:1581 pindalaga 8546 m2 ja sihtotstarbega maatulundusmaa).

Maaomanikud soovivad katastriüksuse jagamist neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja  igale krundile kuni kahe hoone (elamu ja abihoone) ehitusõiguse määramist.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Lisamaterjal

Hara sadama detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 2-3/20-228 algatati Hara sadama detailplaneeringu koostamine Hara külas / Hargas  (katastriüksused 52001:003:0083, 52001:003:0084, 44101:001:0574 ja 44101:001:0575, kogupindala 10316 m2 ja sihtotstarbed tootmismaa).

Detailplaneeringu põhieesmärk on Hara sadamahoonele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine. Planeeringu ülesanneteks on veel sadama-alale avaliku juurdepääsu ning Muuli maaüksusele supluskoha ja seda teenindavate rajatiste planeerimine.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Lisamaterjal

Karjamaa detailplaneering

Detailplaneeringu avalikustamisest teatamine

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab, et Lääne-Nigula Vallavalitsus on 12.05.2020. a korraldusega nr 2-3/20-224 võtnud vastu Oru külas koostatava Karjamaa katastriüksuse 55201:001:0704 detailplaneeringu.

 

Detailplaneeringu ülesandeks on Karjamaa katastriüksuse jagamine üheksaks krundiks, neile sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Oru valla üldplaneeringuga, sest planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning perspektiivses elamuehituspiirkonnas. Planeeringuala ei asu Natura alal ega kaitsealal, samuti puuduvad alal muud looduskaitselised piirangud.

Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Taebla alevikus Haapsalu mnt 6 Lääne-Nigula vallamajas 03.06.2020-17.06.2020 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel https://www.laanenigula.ee/menetluses.

 

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Karjamaa kinnistu detailplaneering

 

Tajaali kinnistu  ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis vastu 20.02.2020.a. otsusega nr 5 Tajaali kinnistu  ja lähiala  detailplaneeringu, Saunja külas (ca 1,7 ha), Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas.
Planeeringu eesmärgiks on Tajaali kinnistu  arendamine ja vajalike tingimuste loomine ühe eluhoone, abihoone ja  tiigi rajamiseks. Natura 2000 eelhindamise tulemusena jõuti järeldusele, et kavandatava tegevusega ei kaasne ebasoodsat mõju piirkonna kaitstavatele liikidele ja elupaikadele. Planeeringulahendusega on kavandatud  Tajaali kinnistu arendustegevus väljaspoole ehituskeeluvööndit ja see ei muuda kehtivat Oru valla üldplaneeringut.  Edasine menetlusõigus on otsuse 5 alusel Lääne-Nigula Vallavalitsusel. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09. märts - 22. märts 2020.a.  vallamajas, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.          detailplaneeringu materjal

Umbaia detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 18.02.2020 korraldusega nr 2-3/20-78 võeti vastu Umbaia detailplaneering asukohaga Österby külas. Planeeringuala hõlmab Umbaia katastriüksuse (katastritunnus 52001:005:0388, pindala 18,2 ha) ja katastriüksuse 52001:005:2552 (pindala 1,1 ha). Planeeringu projekt näeb ette  planeeringualale 15 elamumaa sihtotstarbega krundi (pindalad 9680-16680 m2), 1 transpordimaa krundi (Umbaia tee) ja 1 üldkasutatava maa krundi moodustamise; igale elamumaale ühe elamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused; määratud on kommunikatsioonide lahendused, servituutide vajadus ja seatud keskkonnatingimused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.-29. märtsini 2020 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses .

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Karjamaa detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine
Oru külas asuva Karjamaa katastriüksuse (katastritunnus 55201:001:0704 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teine avalik arutelu toimub 20.veebruaril 2020 algusega kell 10.00 Linnamäe Arenguseltsi (LAS) II korruse saalis Linnamäe külas.    lisamaterjal

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 15.10.2019 korraldusega nr 23/19-449 võeti vastu Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis.

Planeeringu projekt näeb ette katastriüksuste (katastritunnused 52001:001:3420, 52001:001:3440 ja 52001:001:3430) sihtotstarbe muutmise elamumaaks. Kullens katastriüksusest jagatakse välja Ilmajaama tee alune teelõik, mis antakse tasuta üle Lääne-Nigula vallale. Igale elamumaakrundile on lubatud ehitada kuni 2 hoonet (põhihoone ja abihoone), oma puurkaev ja kanalisatsioonilahendusena omapuhasti. Detailplaneering vastab kehtivale üldplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28. oktoobrist 10. novembrini 2019 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal.

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lisamaterjal

Umbaia detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine

Österby külas asuvate Umbaia katastriüksuse (katastritunnus 52001:005:0388) ja katastriüksuse 52001:005:2552 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav teine avalik arutelu toimub 11. oktoobril 2019 algusega kell 13.00 Noarootsi vallamajas Pürksi külas / Birkases.

Lisamaterjal

Tuulerebase kinnistu detailplaneeringu mittealgatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 52 otsustati mittealgatada Noarootsi valla üldplaneeringut muutva Tuulerebase kinnistu detailplaneeringu koostamist Riguldi külas / Rickulis. Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli paadikuuri ehitusõiguse saamine looduskaitseseadusega määratud ehituskeeluvööndisse. Volikogu leidis, et üldplaneeringu muutmine pole avalikes huvides, paadikuuri ehitus ehituskeeluvööndisse on vastuolus ranna kaitse eesmärkidega ning paadikuuri on võimalik Tuulerebase katastriüksusel ehitada ka väljapoole ehituskeeluvööndit.

Lisamaterjal

Suveresidentsi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

27. septembril 2019. a kell 13.00 toimub Noarootsi vallamajas Suveresidentsi detailplaneeringu (katastriüksus 52001:004:0780, asukoht Paslepa külas / Pasklepis, pindala 4,6 ha) lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua Paslepa-Viigi sadamast kompaktse hoonestusega kaasaegne väikesadam. Maaomaniku soov on muuta katastriüksuse sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks, et viia see kooskõlla tegeliku kasutusega. Maaüksusel asuva seitsme hoone asukohtadesse on kavandatud uued kaasaegsed hooned – sadamahoone, Paslepa residents-kaptenimaja, saunamaja, puhkemaja, paadikuur-saun. Kavandatud on olemasoleva kai osaline rekonstrueerimine ja selle pikendamine.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viida.

Lisamaterjal

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
Lääne-Nigula Vallavolikogu võttis vastu 22.08.2019.a. otsusega nr 42 Altmäe katastriüksuse ja lähiala  detailplaneeringu, Allikmaa külas (ca 3,5ha), Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas. Lääne Päästekeskus kooskõlastas tuleohutuse osa 20. juunil, Põllumajandusamet 4. juulil ja Keskkonnaamet 5. juulil. RMK andis arvamuse, et puuduvad vastuväited riigimetsa pinnasetee kasutamiseks. Rahandusministeerium täiendavaid koostöötegijaid ja kaasatavaid ei määranud.
Planeeringu eesmärgiks on ala arendamine ja vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks, sealhulgas kunstliku lumesüsteemi rajamiseks spordikeskuse tarbeks.
Natura 2000 eelhindamise tulemusena jõuti järeldusele, et kavandatava tegevusega ei kaasne ebasoodsat mõju piirkonna kaitstavatele liikidele ja elupaikadele. Planeeringulahendus tagab nõuetekohase kallasraja ulatuse ja juurdepääsu jõe kaldale. Altmäe katastriüksusele on seatud hoonestusõigus 14.07.2010.a. Antud planeering muudab kehtivat Taebla valla üldplaneeringut ja planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasolev kasutusotstarve P1(puhkeala hoonete ehitamise õiguseta) kasutusotstarbeks  P2 (puhkeala hoonete ehitamise õigusega). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09. september - 09. oktoober 2019.a.  vallamajas, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses . Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.    

Lisamaterjal   

Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 27.06.2019 korraldusega nr 2-3/19-300 algatati Suveresidentsi katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Einbi külas / Enbys  (katastriüksus 52001:004:0780 pindalaga 4,6 ha ja sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa). Detailplaneeringu eesmärk on luua Paslepa-Viigi sadamast kompaktse hoonestusega kaasaegne väikesadam. Maaomaniku soov on muuta katastriüksuse sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Maaüksusel asuvate hoonete asemele on kavandatud uued kaasaegsed hooned, kavandatud on olemasoleva kai osaline rekonstrueerimine ja selle pikendamine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.    

Lisamaterjal

Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 27.06.2019 korraldusega nr 2-3/19-299 lõpetati Einbi külas / Enbys asuva Riina kinnistu detailplaneeringu menetlemine seoses maaomaniku taotlusega. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Noarootsi  Vallavalitsuse 9.06.2016 korraldusega nr 93.  

Lisamaterjal

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu
28. juunil 2019. a kell 13.00 toimub Noarootsi vallamajas Umbaia detailplaneeringu (Umbaia katastriüksus 52001:005:0388 ja katastriüksus 52001:005:2552, asukoht Österby küla) lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu ülesanneteks on planeeringuala jagamine kruntideks; kruntide kasutamise sihtotstarvete määramine (üksikelamu maa, tee maa, puhkerajatiste maa jms); igale elamumaa sihtotstarbega krundile üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viida.    

Lisamaterjal

Lovisa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 28.05.2019 korraldusega nr 2-3/19-265 võeti vastu Lovisa kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis.  Planeeringu projekt näeb ette Lovisa katastriüksuse (katastritunnus 52001:001:1793, pindala 0,1 ha) põhihoone (elamu või suvemaja) ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused. Määratud on kommunikatsioonide lahendused, servituutide vajadus ja seatud on keskkonnatingimused. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. juunist 2. juulini 2019 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.    

Lisamaterjal

Detailplaneeringu avalik arutelu
20. mail 2019. a kell 18 toimub Noarootsi vallamajas (II korruse saalis) Alvari katastriüksuse ja selle lähiala (asukoht Einbi küla / Enby, katastritunnus 52001:005:2181, pindala 7,6 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu avalikustamisjärgne avalik arutelu. Arutelul tutvustatakse planeeringule esitatud vaideid ja ettepanekuid ning vallapoolseid seisukohti ning püütakse leida osapooltele sobivad lahendused.

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 24 võeti vastu Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis. Planeeringu projekt näeb ette Kesk-Rahnu katastriüksuse (katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2) jagamise kaheks väikeelamumaa kasutusotstarbega krundiks. Kummalegi krundile on lubatud ehitada kuni 2 hoonet (põhihoone ja abihoone). Planeeritud on ühine puurkaev ja kinnised reovee-kogumismahutid. Planeering teeb ettepaneku muuta kehtivat Noarootsi valla üldplaneeringut (minimaalne krundi suurus alla 1,9 ha). Planeeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang ja sellest tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. maist 7. juunini 2019 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.      

Lisamaterjal

Teated avaliku arutelu kohta.
Lääne-Nigula valla, Allikmaa külas paikneva Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu korrigeeritud eskiislahenduse avalik arutelu toimub Taebla vallamajas Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 koosolekute ruumis 23. aprillil 2019.a. algusega 11.00. Lääne-Nigula valla, Saunja külas Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub Taebla vallamajas Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 koosolekute ruumis 23. aprillil 2019.a. algusega 12.00. Arutame avaliku väljapaneku ajal laekunud täiendusi ja parandusettepanekuid.

Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 18.märtsist kuni 18. aprillini 2019 Taebla vallamajas Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel. DP eesmärgiks on Tajaali kinnistu arendamine  ja selleks vajalike tingimuste loomine Saunja külas. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise (elamu, abihoone ja tiigi rajamiseks). Detailplaneering on Oru valla üldplaneeringut muutev. Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.   lisamaterjal

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu
20. märtsil 2019. a kell 16.00 toimub Noarootsi vallamajas Lovisa kinnistu (katastritunnus 52001:001:1793, asukoht Spithami küla / Spithamn, kin.reg.nr 880832, pindala 0,1 ha; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksusele ühe elamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering koostatakse vastavuses Noarootsi valla kehtiva üldplaneeringuga.    

Lisamaterjal

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 10 võeti vastu Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering asukohaga Einbi külas / Enbys. Planeeringu projekt näeb ette Alvari katastriüksusele (katastritunnus 52001:005:2181, pindala 7,6 ha) ühe administratiivhoone ja kuni 14 peremajutuseks mõeldud puitmajakesega puhkeküla rajamise. Detailplaneeringuga on määratud katastriüksuse sihtotstarbeks 20 % ärimaa ja 80 % maatulundusmaa; määratud on  hoonestustingimused, servituutide vajadus ja keskkonnatingimused ning planeeritud juurdepääsutee, parkimiskohad ja kommunikatsioonilahendused. Planeering teeb ettepaneku muuta kehtivat Noarootsi valla üldplaneeringut (muuta 20 % ulatuses katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ja vähendada rannaalade teemaplaneeringuga laiendatud ehituskeeluvööndit looduskaitseseadusest tuleneva piirini). Planeeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang ja sellest tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. märtsist 11. aprillini 2019. Materjalidega on võimalik tutvuda ka Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.     

Lisamaterjal

Umbaia detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.02.2019 korraldusega nr 2-3/19-89 algatati Umbaia detailplaneeringu koostamine Österby külas (Umbaia katastriüksus 52001:005:0388 pindalaga 18,2 ha ja katastriüksus 52001:005:2552 pindalaga 1,1 ha). Detailplaneeringu ülesanneteks on planeeringuala jagamine kruntideks; kruntide kasutamise sihtotstarvete määramine (üksikelamu maa, tee maa, puhkerajatise maa jms); igale elamumaa krundile üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.      

Lisamaterjal

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) korrigeeritud eskiislahenduse väljapanek toimub 11.märtsist -12. aprillini 2019 Taebla vallamajas Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses .Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

DP eesmärgiks on Altmäe katastriüksusel (Lääne-Nigula valla, Allikmaa külas ja  selle lähiümbruses) vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste (kunstliku lume tootmise süsteem-pumpla, veehoidla, hüdrandid, laskumisnõlv, vastunõlv ja juurdepääsutee) elluviimiseks. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise ja mittevähendamise. DP eskiislahendisse on sisse kantud  laekunud täiendused/parandused.    lisamaterjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus võttis vastu 05.02.2019.a. korraldusega nr 2-3/19-50 Koolimetsa kinnistu detailplaneeringu, Vedra külas (ca 9 ha). Kinnitades sellega, et detailplaneering vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele ja on vastavuses kehtivate õigusaktidega ning suunas planeeringu avalikule väljapanekule. Lääne Päästekeskus kooskõlastas tuleohutuse osa 15.01.2019.a. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu arendamine ja vajalike tingimuste loomine elamuehituseks. Planeering  näeb ette Koolimetsa katastriüksuse jagamise kaheksaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, 1 teemaa krundiks (Koolimetsa tee) ja üheks üldmaa krundiks. Kavandatud on  elamukrundile 1 eluhoone ja 1 või 2  abihoone ehitusõigus.
Elektriühenduste, juurdepääsuteede ja nõuetekohase tuletõrje-veevõtukoha projekteerimine ja väljaehitamine on arendaja ülesanne. Kehtestatud planeeringu alusel moodustatakse katastriüksused ja seatakse servituudid. Enne detailplaneeringu kehtestamist peab arendaja saavutama vajalikud kokkulepped. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.
Koolimetsa kinnistu paikneb Oru üldplaneeringuga kavandatud  E6 elamualal ja koostatud planeering  ei muuda kehtivat  üldplaneeringut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. veebruar - 06. märts 2019.a. Taebla vallamajas, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses . Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.    lisamaterjal

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu  toimub 07. veebruaril 2019. a algusega kell 13.00 Taebla vallamajas (Taebla alevik, Haapsalu mnt 6). Detailplaneeringu eesmärgiks on Altmäe katastriüksusel  vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste (kunstliku lume tootmise süsteem-pumpla, veehoidla, hüdrandid, laskumisnõlv, vastunõlv ja juurdepääsutee) elluviimiseks. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise ja mittevähendamise. Planeering hõlmab eraomandis olevat, hoonestusõigusega koormatud Altmäe katastriüksust Allikmaa külas ja  selle lähiümbrust.

eskiislahendus

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu
25. jaanuaril 2019. a kell 13.00 toimub Noarootsi vallamajas Kesk-Rahnu kinnistu (katastritunnus 52001:001:0617, asukoht Dirhami küla / Derhamn, kin.reg.nr 475732, pindala 12927 m2; elamumaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu eesmärk on Kesk-Rahnu katastriüksuse jagamine kaheks krundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonilahenduste ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering muudab Noarootsi valla kehtivat üldplaneeringut.

Lisamaterjal

Koolimetsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.
Koolimetsa kinnistu omanik esitas 17.07.2017.a. taotluse detailplaneeringu algatamiseks Koolimetsa kinnistul, Vedra külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas (katastritunnusega 43601:001:0125, sihtotstarbega 100 % maatulundusmaa). Koolimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine.

Lisamaterjal

Marika tee 14 ja Marika tee 16 katastriüksuste detailplaneeringu menetlemise lõpetamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 2-3/18-700 lõpetati Spithami külas / Spithamnis asuvate Marika tee 14 ja Marika tee 16 katastriüksustel detailplaneeringu menetlemine seoses menetlustähtaja möödumisega. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Noarootsi  Vallavalitsuse 8.12.2015 korraldusega nr 234.     Lisamaterjal

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 6.11.2018 korraldusega nr 2-3/18-629 võeti vastu Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis  (pindala 0,8 ha). Planeeringu projekt näeb ette katastriüksuse jagamise kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks; igale krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud liitumine ühisvee ja -kanalisatsioonisüsteemiga; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. novembrist 10. detsembrini 2018 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.   

Lisamaterjal

Karjamaa kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab Lääne-Nigula Vallavalitsuse 06.11.2018 korraldusega nr 2-3/18-630 algatati Karjamaa kinnistu detailplaneeringu koostamine Oru külas (katastriüksus 55201:001:0704; pindala 4,29 ha, maatulundusmaa sihtotstarve). Detailplaneeringu ülesandeks on Karjamaa katastriüksuse jagamine üheksaks krundiks, sihtotstarvete; ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetele 1 ja 2 puudub kohustus detailplaneeringu keskkonna-mõju strateegilise hindamise algatamiseks ja eelhinnangu koostamiseks.  Lisamaterjal

Lovisa kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-580 algatati Lovisa kinnistu detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:1793; pindala 0,1 ha, elamumaa sihtotstarve). Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksusele ühe elamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.    

Lisamaterjal

Maali ja  Kooli tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus on 11.09.2018. a korraldusega nr 18-489 võtnud vastu Linnamäe külas koostatava Maali katastriüksuse 55201:001:0394 ja  Kooli tee nr 5520245 (jalgtee) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eelnõu näeb ette Maali katastriüksuse jagamise kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramise, hoonestusala ja ehitusõiguse määramise, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramise, ehitiste ehituslike tingimuste määramise. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Oru valla üldplaneeringuga, sest piirkonna maakasutuse (elamumaa ja sotsiaalmaa) muutmist ei planeerita, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.
Detailplaneeringu lahenduse avalik väljapanek toimub Taebla alevikus Haapsalu mnt 6 Taebla vallamajas 01.10.2018-16.10.2018. a vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud. Väljapaneku ajal on Teil võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.       Lisamaterjal

Karini kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 18-494 võeti vastu Karini kinnistu detailplaneering asukohaga Spithami külas / Spithamnis  (katastriüksus 52001:001:4770; pindala 0,23 ha). Planeeringu projekt näeb ette Karini katastriüksusele eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused, määratud on kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Noarootsi valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1.-16. oktoobrini 2018 Noarootsi vallamajas vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses . Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.            Lisamaterjal

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Dirhami külas / Derhamnis asuval Kesk-Rahnu kinnistul (kinnistu nr 475732, katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m2, elamumaa). Detailplaneeringu ülesandeks on maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee asukoha planeerimine ning servituutide vajaduse ja keskkonnatingimuste määramine. Planeering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut (vähendatakse krundi lubatud minimaalset suurust). Planeeringu koostamisel antakse keskkonnamõju eelhinnang.             Lisamaterjal

Detailplaneeringu menetlusaja pikendamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus pikendas 3.07.2018 korraldusega nr 396 Einbi külas / Enbys asuva Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu menetlusaega, sest detailplaneeringu menetlemine oli neli aastat peatatud seoses loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlusega Keskkonnaameti poolt. Detailplaneeringu põhieesmärk on Alvari katastriüksusele puhkeküla rajamine.          

Lisamaterjal

Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelust teatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab, et Maali katastriüksuse 55201:001:0394 ja  Kooli tee nr 5520245 (jalgtee) Linnamäe külas detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 11. juulil 2018 algusega kell 13.00 Linnamäe Teeninduskeskuse II korruse saalis Linnamäe külas . Detailplaneeringu ülesandeks on Maali katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.
Planeering ei muuda kehtiva Oru valla üldplaneeringu põhilahendust.  Lisamaterjal

Seljandiku detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/18-367 võeti vastu Seljandiku detailplaneering asukohaga Vaisi külas  (Veskijõe kinnistu koosseisus olev katastriüksus 53101:001:1162; kinnistu registriosa nr 446032; pindala 10,2 ha) detailplaneering (Seljandiku detailplaneering). Detailplaneeringu eelnõu näeb ette planeeringualale 6 elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamise. Planeeringuga on määratud kruntide ehitusõigused ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneering on vastavuses Nõva valla üldplaneeringuga, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Nõva külas Nõva vallamajas 9.-22. juulini 2018 kõikidel tööpäevadel kella 8-16.30 ja Lääne-Nigula valla kodulehel . Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu materjalid

Katastriüksuse 52001:001:2362 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

20. juunil 2018. a kell 15.00 toimub Noarootsi vallamajas Katastriüksuse 52001:001:2362 (asukoht Dirhami küla / Derhamn, kin.reg.nr 2554832, pindala 0,8 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks;
  2. Kruntidele kasutusotstarvete (üksikelamu maa) ja sihtotstarvete (elamumaa) määramine;
  3. Igale krundile eluhoone ja abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  4. Kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine;
  5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.        

Detailplaneeringu materjalid

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
1.
juunil  2018. a kell 14.00 toimub Noarootsi vallamajas Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute (katastriüksused 52001:001:3420, 52001:001:3430 ja 52001:001:3440; asukoht Spithami küla / Spithamn, ala pindala kokku 1,5 ha; maatulundusmaa) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu ülesanded:

  1. Kruntidele uue kasutusotstarbe (pereelamumaa) ja sihtotstarbe (elamumaa) määramine;
  2. Igale kruntidele elamu/suvemaja ja ühe abihoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine;
  3. Vallateele eraldi katastriüksuse planeerimine;
  4. Juurdepääsutee ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine;
  5. Servituutide vajaduse ning keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering ei muuda kehtivat valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.     

Materjal

Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 10.04.2018. a korraldusega nr 2-3/18-211 Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute (katastriüksused 52001:001:3420, 52001:001:3440 ja 52001:001:3430) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis. Detailplaneeringu ülesanneteks on katastriüksuste kasutusotstarbeks üksikelamumaa (elamumaa sihtotstarve) määramine; igale krundile üksikelamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; vallateele eraldi katastriüksuse moodustamine;  kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.     

Planeeringu materjal

Dirhami sadama detailplaneeringu avalikustamise tulemustest
Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.-28.01.2018. Avalikustamise ajal esitati detailplaneeringu kohta 7 isiku poolt vastuväiteid ja ettepanekuid. Vallavalitsus saatis vaiete ja ettepaneku esitajatele omapoolsed põhjendatud seisukohad. Avalikustamise tulemuste avalik arutelu toimus 9.03.2018. Vaiete esitajad avalikule arutelule ei tulnud ja vaideid tagasi ei võetud. Vallavalitsus saadab detailplaneeringu heakskiitmiseks riigihalduse ministrile.
            

Materjalid

Detailplaneeringu algatamise teade
Lääne-Nigula Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel. Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab , et on algatatud detailplaneering Maali kinnistul, Linnamäe külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas ja Kooli tee maa-alale.  Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7000 m2 ja see paikneb Maali kinnistul, Linnamäe külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas ja osaliselt Kooli tee katastriüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Maali katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.
Lääne-Nigula Vallavalitsus, Haapsalu mnt 6, Taebla, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond, mobiil 5191 0519, e-kiri vv@laanenigula.ee        Planeeringu materjal

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr 33 Allikmaa külas asuva   Altmäe katastriüksuse ja  lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 3,5 ha ja Keskkonnamõju Strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Altmäe katastriüksuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks ning kaitstavate objektide säilimiseks. Planeering hõlmab Altmäe katastriüksust ja  selle lähiümbrust. Planeeringuga muudetakse kehtestatud Taebla valla üldplaneeringut- lisaks Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamisele tuleb muuta maa kasutusotstarvet (P1). Arendaja kasuks on eraomandis olevale katastriüksusele seatud tasuta hoonestusõigus kuni aastani 2040. Planeeritav ala paikneb  osaliselt Natura alal. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande  koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.

Planeeringu materjal

Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr  34 Saunja külas asuva   Tajaali kinnistu ja  lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 2 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Tajaali kinnistu arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Taebla jõe vesi kavandatakse juhtida läbi eraomandisse rajatava tiigi. Planeering hõlmab Tajaali kinnistut ja  selle lähiümbrust ning planeeringuga muudetakse kehtestatud Oru valla üldplaneeringut. Sama otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Ala piirneb Natura püsielupaigaga. Menetluse käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuste elluviimiseks ja kaitstavate objektide
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande  koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.
       

Planeeringu materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsus algatas 29. detsembri 2015 istungil korraldusega nr 588 Kadarpiku külas asuva   Turbali kinnistu  detailplaneeringu, pindalaga ca 2,5 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Turbali kinnistu arendamine, ruumilise terviklahenduse loomine. Maa-ala on  hoonestamata, siin paiknevad endise EPT kauplus-söökla varemed.  Planeering ei muuda kehtivat Taebla valla üldplaneeringut. Lähtudes  eelhinnangust otsustati  mitte algatada planeeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.        materjal