Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin

 

Maali detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-592 kehtestati Maali kinnistu detailplaneering asukohaga Linnamäe külas (katastriüksus 55201:001:0394; pindala 5877 m2).

Planeering näeb ette Maali katastriüksuse jaotamise kolmeks krundiks. Üks krunt moodustatakse olemasolevale tegevus- ja teenusekeskusele, teine krunt korterelamule ja kolmas krunt üksik- või kaksikelamule. Planeeringuga on määratud kruntide sihtotstarbed, ehitusõigused, kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Oru valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid        Korraldus