Lääne-Nigula detailplaneeringud

Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/20-162 kehtestati Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneering Lääne-Nigula valla Saunja külas. Planeering näeb ette väljaspoole Taebla jõe ehituskeeluvööndit elamu, abihoone ja tiigi rajamist. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha. Planeering on kooskõlas Oru valla üldplaneeringuga ja  jääb üldplaneeringus kavandatud elamualale. Planeeritud tegevus ei ole vastuolus Lääne-Nigula valla arengudokumentidega ja vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringu materjal

Koolimetsa detailplaneeringu kehtestamine. Koolimetsa kinnistule ja lähialale on detailplaneering algatatud 01.08.2017 Lääne-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 284. Ametlikes teadaannetes avaldatud nr 1442442.  materjal

Lääne-Nigula Vallavolikogu kehtestas 21.11.2019.a. otsusega nr 62 Altmäe katastriüksuse ja lähiala  detailplaneeringu, Allikmaa külas (pindalaga ca 3,5ha) Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas. Planeeringu eesmärgiks on ala arendamine ja vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks, sealhulgas kunstliku lumesüsteemi rajamiseks spordikeskuse tarbeks. Kehtestatud planeeringuga määratakse 2000 m³ tiigi ja pumpla asukoht ning ehitusõigus,  lahendatakse tiigile juurdepääs, haljastus, tuuakse välja vajalikud piirangud ja servituudid. Planeeringulahendus tagab nõuetekohase kallasraja ulatuse ja juurdepääsu jõe kaldale.  Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju, ega ka olulist mõju looduskeskkonnale, mida kaaluti läbi KSH eelhinnangu. Altmäe katastriüksusele on seatud hoonestusõigus 14.07.2010.a. Antud planeering muudab kehtivat Taebla valla üldplaneeringut ja planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasolev kasutusotstarve P1 (puhkeala hoonete ehitamise õiguseta) kasutusotstarbeks  P2 (puhkeala hoonete ehitamise õigusega). otsus   lisamaterjal

Maali detailplaneeringu kehtestamine. Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-592 kehtestati Maali kinnistu detailplaneering asukohaga Linnamäe külas (katastriüksus 55201:001:0394; pindala 5877 m2). Planeering näeb ette Maali katastriüksuse jaotamise kolmeks krundiks. Üks krunt moodustatakse olemasolevale tegevus- ja teenusekeskusele, teine krunt korterelamule ja kolmas krunt üksik- või kaksikelamule. Planeeringuga on määratud kruntide sihtotstarbed, ehitusõigused, kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Oru valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid        Korraldus