23.02.21

Humala

 

Laiküla külas

Humala2 ,52 ha suuruse maaüksuse (45203:002:0097)  detailplaneering.

Detailplaneeringuga on kavandatud määrata maa sihtotstarbeks 100% ärimaa, krundi ehitusõigus, seadusest tulenevad piirangud, servituutide vajadus, tehnovõrkude vajadus ja paigutus, olulisemad arhitektuursed nõuded ehitustele ja keskkonnakaiselised abinõud. Planeeritud alale on ettenähtud rajada toitlustusettevõte kuni 50 isekohaga, hooajalise kasutusega kuni 24 kohaline majutushoone-motell, automaattankla koos kaupluse ja kiirteenindusega ning parkimiskohad külastajatele (8 kohta bussidele ja veoautodele, ning 38 kohta sõiduautodele. Motelli külalistele on eraldi parkla.

  1. Algatati Martna Vallavolikogu 07.09.2005.a. otsusega nr.183, avalikustati ajalehes Lääne Elu 20.09.2005.a
  2. Võeti vastu ja avalikustati 19.03.2008.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.1, avalikustati ajalehes Lääne Elu 03.04.2008.a
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 30.10.2008.a. otsusega nr 36.                                                                                                      Asukoht      Seletuskiri         Detailplaneeringu plaan

Kangru

 

Kasari külas

Kangru 55,66 ha suuruse maaüksuse (45203:003:0089)  detailplaneering.

Eesmärgiks oli planeerida  55,66 ha suurune ala maatulundusmaa maatükkideks, mis ei ole väiksemad kui 2,0 ha . Detailplaneeringuga on igale maatükile kavandatud ka ehitusõigusega  elamuehituse ala (üks kuni kahekorruseline üksikelamu ja kuni kolm ühekorruselist kõrvalhoonet), juurdepääsu teed, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

  1. Algatati Martna Vallavolikogu 29.11.2006.a. otsusega nr.82, avalikustati Ajalehes Lääne Elu.
  2. Võeti vastu ja avalikustati 20.06.2007.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.16, avalikustati ajalehes Lääne Elu 28.06.2007.a.
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 17.10.2008.a. otsusega nr 25, avalikustati ajalehes Lääne Elu 01.11.2008.a.                         Seletuskiri  Plaan

Raavi

 

Kasari külas

Raavi 59,8 ha suuruse maaüksuse (45203:003:0190)  detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagamine elamu-, äri- ja maatulundus-maadeks; kruntide ehitusõiguse, juurdepääsude ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

  1. Algatati Martna Vallavolikogu 19.12.2007.a. otsusega nr.29, avalikustati ajalehes Lääne Elu 05.01.2008.a.
  2. Võeti vastu ja avalikustati 30.10.2008.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.40, avalikustati ajalehes Lääne Elu 04.11.2008.a.
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 17.12.2008.a. otsusega nr.54 ja avalikustati ajalehes Lääne Elu 30.12.2008.a.                        DP plaan     DP kehtestamine   Seletuskiri

Kirsioja

 

Jõesse külas

Kirsioja detaliplaneering

Planeeringu eesmärgiks on Tabra oja kaitsevööndisse ja juba olemasoleval maaparandussüsteemide maa-alal tehismärgala rajamise ja selle juurdepääsutee planeerimine ning maa sihtotstarbe osalime muutmine.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada, kuna planeeringuga kavandatav ehitus ja seeläbi saavutatav tulemus ei ole keskkonda oluliselt mõjutav tegevus.
1. Martna Vallavalitsuse 8. novembri korraldusega nr 100 algatati Martna vallas Jõesse külas Kirsioja detailplaneering, mis avalikustati ajalehes Lääne Elu (30.11.2010).

 

Lisatud on lähteseisukohad, eelhinnang strateegilise hindamise vajalikkuse kohta, planeeringuala kaart.

Algatamine     KSH algatamine   Lähteseisukohad   Planeeringuala

Madise

 

Kaasiku külas

Madise spordi-ja puhkeala detailplaneering

Planeeringu eesmärk on Madise ja Reinu kinnistut hõlmaval ligikaudu 3 ha suurusel maa-alal puhke ja spordi otstarbeliste ehitiste ja rajatiste püstitamiseks hoonestusala piiritlemine ja ehituslubade väljastamine ning maa sihtotstarvete osaline muutmine.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada, kuna planeeringuga kavandatav ehitus ja seeläbi saavutatav tulemus ei ole keskkonda oluliselt mõjutav tegevus.
1. Martna Vallavalitsuse 30.03.2011 korraldusega nr 31 algatati Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering, sellekohane teade avalikustatakse ajalehes Lääne Elu.
2. Detailplaneeringu avalik väljapanek. Martna Vallavalitsuse 15.04.2011 korraldusega nr 48 võeti vastu Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering, mis ei ole üldplaneeringut muutev.

Planeeringu eesmärk on Madise ja Reinu kinnistut hõlmaval ligikaudu 3 ha suurusel maa-alal puhke ja spordi otstarbeliste ehitiste ja rajatiste püstitamiseks hoonestusala piiritlemine ja ehituslubade väljastamine ning maa sihtotstarvete osaline muutmine.

Martna Vallavolikogu 30.05.2011 otsusega nr 53 kehtestati Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering.

Algatamine   Eskiis   Seletuskiri  Joonis 1  Joonis 2  Plaan  Kehtestamise otsus

Paumani

 

Martna külas

Paumani detailplaneering

Martna Vallavalitsuse 13.09.2011 korraldusega nr 131 algatati Martna vallas Martna külas Paumani maaüksuse detailplaneering, anti eelhinnang keskkonnamõju hindamise vajalikkusele ning väljastati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu põhieesmärgiks on Martna külas Paumani kinnistut nr 2846632 (katastritunnus 45202:002:0219, üldpind 2,2466 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) hõlmaval maa-alal puhkeala teenindavate rajatiste, s.h  laululava, tantsuplatsi, külakiige, piknikulaua, puhkevarjualuse,  lasteatraktsioonide, silla ja laudtee ehitamine ning parkla, lõkkeaseme ja välivalgustuse rajamine, vajadusel maa-ala kuivendamine (drenaaž) ning selleks otstarbeks ehituslubade väljastamine. Olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Servituutide vajaduse määramine. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.
Algatamine  Keskkonnamõju  Planeeringuala   Eskiis