4.08.20

LÄÄNE-NIGULA VALLA  ÜLDPLANEERING

LÄÄNE-NIGULA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 01.10.2018 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, ning tööpäevadel/vastuvõtupäevadel Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekud ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist.   Otsust vaata siit

 

 

Üldplaneering

 

Üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu lähteseisukohad
KSH väljatöötamise kavatsus (VTK)
Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu eelnõu

Lääne-Nigula eskiis kaardimaterjal

Piirkondade eskiisid kaardimaterjal

 

 

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. 

Planeerimismenetluse ja planeeringu elluviimise nõuded on sätestatud planeerimisseaduses.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Kullamaa, Martna, Lääne-Nigula, Nõva ja Noarootsi valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati.

Kullamaa üldplaneering

Taebla üldplaneering

Risti üldplaneering

Oru üldplaneering

Nõva üldplaneering

Martna üldplaneering

Noarootsi üldplaneering

 

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine