12.09.23

Lääne-Nigula valla üldplaneering

Lääne-Nigula Vallavolikogu kehtestas 18.08.2022 aasta otsusega nr 1-3/22-36 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu. Otsuse jõustumisega muutusid kehtetuks varem kehtinud üldplaneeringud:

Kullamaa Vallavolikogu 23.11.2007 määrus nr 80 „Kullamaa valla üldplaneeringu kehtestamine";

Risti Vallavolikogu 07.11.2007 määrus nr 12 „Risti valla üldplaneeringu kehtestamine";

Noarootsi Vallavolikogu 09.07.2003 määrus nr 22 „Noarootsi valla üldplaneering";

Noarootsi Vallavolikogu 15.06.2006 määrus nr 13 „Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering";

Noarootsi Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 15 „Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestus-alade teemaplaneering";

Martna Vallavolikogu 19.12.2007 määrus nr 13 „Martna valla üldplaneeringu kehtestamine".

Oru Vallavolikogu 26.03.1997 otsus nr 27 „Oru valla Kirimäe üldplaneering";

Oru Vallavolikogu 11.12.2008 otsus nr 195 „Oru valla üldplaneering";

Taebla Vallavolikogu 19.02.2009 otsus nr 209 „Taebla valla üldplaneering";

Noarootsi Vallavolikogu 30.04.2007 otsus nr 36 „Aulepa tuulepargi teemaplaneering";

Noarootsi Vallavolikogu 23.01.2009 otsus nr 2 „Noarootsi valla elamualade teemaplaneering";

Nissi vallaüldplaneering, kehtestatud17.04.2014. a otsusega nr 13 (Rehemäe ja Kuke küla osas).

Nõva Vallavolikogu 25.03.2011 otsus nr 5 „Nõva valla üldplaneering" tunnistada kehtetuks osaliselt:

jätta kehtima Lääne maakonnaplaneeringus 2030+ Tusari külla kavandatud elektrituulikute arendusala ja arenduspiirkond L1 maa-ala

 

Üldplaneeringu materjalid

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5476971

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu heakskiitmine

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu heakskiitmine

 

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu esitamine heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile

Dokumendid leiat siit.

 

23.03.22

ÜLDPLANEERINGU MENETLUS

 

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega arvestamine

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande  avalik väljapanek toimus 09.08.2021 kuni 30.09.2021.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja sellele eelneval ajal esitati 24 arvamust. Esitatud arvamused ja valla seisukohad on saadaval valla kodulehel.

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimusid Taebla vallamajas 05. ja 06. novembril 2021. a. Avalikul arutelul teatas Enefit Green AS, et ei ole rahul valla arvamusega. Avalikul arutelul arutati olemasolevate tuuleparkide rekonstrueerimise ja planeerimismenetluse võimalikku kompromisslahendust, küsimus esitati volikogu majandus- ja planeerimiskomisjonile arutamiseks ja lahendamiseks.

06.11 arutelul esitati arvamus kohalikuks teeks määramise kohta. Arvamust kaaluti arutelu järgselt ja ei arvestatud. Esitati ka Palivere terviseradade täiendamise ettepanek, ettepanekuga arvestati.

Üldplaneeringut täiendati lähtuvalt volikogu majandus- ja planeerimiskomisjoni otsusest ja üldplaneering esitatakse Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks

Täiendustega üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande materjalid https://www.dropbox.com/sh/47usyrc3itc95jl/AAAybtVO5Lw_Hvms8KjmN3zfa?dl=0

Avaliku arutelu protokollid

 

 

 

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande  avalikule arutelule suunamine

Enne ja avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamusavaldused

Valla poolne seisukoht ja tegevus - arvamuste

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lääne-Nigula valla üldplaneering täiendatud seletuskiri

Täiendustega üldplaneeringu ja KSH materjalid

 

 

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 28.06.2021 otsus nr 29 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldus nr  2-3/21-295 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lääne-Nigula valla üldplaneering

Lääne-Nigula eskiis kaardimaterjal (tingmärgid järgmises kaustas legendi all)

Põhja       Ida         Lääne    Lõuna     legendkaardilehtede jaotus

Piirkondade eskiisid kaardimaterjal    (tingmärgid legendi all)

 Dirhami      Linnamäe     Nõva      Pürksi       Spithami      Sutlepa
 Taebla      Risti       Palivere    Kullamaa-Koluvere     Liivi     Martna     Piirsalu    Rõude

Kooskõlastused ja arvamused

Valla poolne seisukoht ja tegevus - kõlastused ja arvamused

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu eelnõu

Lääne-Nigula eskiis kaardimaterjal (tingmärgid järgmises kaustas legendi all)

kaart 1        kaart 2           kaart 3           kaart 4    legend    kaardilehtede jaotus
 

Piirkondade eskiisid kaardimaterjal (tingmärgid legendi all)

ÜP eelnõu GIS kaardikihid
Kooskõlastused ja arvamused 

 

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud 


Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km².

Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks.

Avalik väljapanek toimus 24.08.2020 - 24.09.2020.

Materjalidega saab tutvuda lingil https://www.laanenigula.ee/uldplaneering ja Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi- Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning teeninduskeskustes Ristil ja Linnamäel nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid  16.10.2020 Palivere koolimajas kell 12°° ja  Martna osavallavalitsuses kell 15°°; 17.10.2020 Noarootsi osavallavalitsuses kell 10°°, Nõva osavallavalitsuses kell 13°° ja Risti koolimajas kell 16°°; 23.10.2020  Kullamaa osavallavalitsuses kell 12°° ja Linnamäe arenguseltsi (LAS) majas kell 15°°; 24.10.2020  Taeblas Lääne-Nigula vallamajas kell 10°°, Ettevõtjatele kell 13°° , Külaseltsidele/MTÜ-dele kell 15°°.

Ettepanekud võib esitada ka elektroonilisel vormil.

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm, telefon 51910519, heikki.salm@laanenigula.ee

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu eelnõu
Lääne-Nigula eskiis kaardimaterjal (tingmärgid järgmises kaustas legendi all)
Piirkondade eskiisid kaardimaterjal (tingmärgid legendi all)

 

Avaliku väljapaneku ajal Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud:

Põllumajandusamet 02.09.20 nr 14.5-1/1432-1

Päästeamet 06.09.2020 nr 7.2-3.4/7965-2

Maa-amet 03.09.2020 nr 6-3/20/11255-2

Imatra Elekter 28.08.2020 nr.2-2/23

Veeteede Amet 24.08.2020 nr 6-3-1/2058

Politsei- ja Piirivalveamet 17.08.2020 nr 2.1-3/25395-2

Terviseamet 14.08.2020 nr 9.3-4/20/6791-2

Marje Hiiesalu 24.09.2020

Kaitseministeerium 24.09.2020 nr 12-1/20/2548

Maanteeamet 22.09.2020 nr 15-2/20/36812-2

Eesti Raudtee 25.09.2020 nr 21-1/2526-1

Riigi Kinnisvara 23.09.2020

Signe Kotkas ja Priit Kotkas, 23.09.2020

MKM 28.09.2020 nr 1.10-17/20-0026/4973-2

Keskkonnaministeerium 23.09.2020 nr 7-15/19/2885-6

Maaeluministeerium 18.09.2020 nr 4.1-5/1926-1

Riigimetsa Majandamise Keskus 24.09.2020 nr 3-1.1/2598

Taebla kogukonnakogu 23.09.2020

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 21.09.2020 nr 16-6/18-2603-00

Keskkonnaamet 29.09.2020 nr 6-5/20/13380-2

 

Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukohad nende osas on kättesaadav siit.

 

Avalike arutelude protokollid:

 

LÄÄNE-NIGULA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 01.10.2018 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, ning tööpäevadel/vastuvõtupäevadel Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekud ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist.

 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu lähteseisukohad
KSH väljatöötamise kavatsus (VTK)
Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas

 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekud kuni 24.08.2020:

RMK, 30.05.2019 nr 3-1.1/3204

Lennuamet, 18.06.2019 nr 4.6-8/19/2229-2

Rahandusministeerium, 11.06.2019 nr 14-11/3522-2

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, 21.06.2019 nr 1.10-17/2019/4865

Veeteede Amet, 12.06.2019 nr 6-3-1/1230

Päästeameti Lääne Päästekeskus, 21.06.2019 nr 7.2-3.4/6726-3

Maanteeamet, 13.06.2019 nr 15-2/18/45712-5

Keskkonnaamet, 20.06.2019 nr 6 5/19/122 2

Karo Mets OÜ ja Eremka OÜ, 20.06.2019

Haapsalu Linnavalitsus, 14.06.2019 nr 6-8/6/19-1

Siseministeerium, 18.06.2019 nr 13-3/346-5

Elektrilevi, 28.06.2019 nr JV-KHO-1/1976-2

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, 11.06.2019 nr 16-6/18-2603-005

AS Eesti Raudtee, 26.06.2019 nr 21-4/1395-2

OÜ Metsagrupp, 31.05.2019

AS Elering, 14.06.2019 nr 11-1/2019/446-2

Maaamet, 19.06.2019 nr 6-3/19/9067-2

Põllumajandusamet, 07.06.2019 nr 14.5-1/969

Maaeluministeerium, 13.06.2019 nr 4.1-5/1433-1

OÜ Höbringi Metsad, Peeter Kukk, 27.05.2019

Terviseamet, 31.05.2019 nr 9.3 4/19/3126 2

Kaitseministeerium, 28.06.2019

Enefit Green AS, 26.08.2019 nr TO-JUH-6/196

 

Kehtivad üldplaneeringud

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Kullamaa, Martna, Lääne-Nigula, Nõva ja Noarootsi valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati.

Kullamaa üldplaneering

Taebla üldplaneering

Risti üldplaneering 

Oru üldplaneering

Nõva üldplaneering

Martna üldplaneering

Noarootsi üldplaneering

 

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine