30.08.20

ÜLDPLANEERINGU MENETLUS

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud 

Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km².

Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks.

Avalik väljapanek toimub 24.08.2020 - 24.09.2020. 

Materjalidega saab tutvuda lingil https://www.laanenigula.ee/uldplaneering ja Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi- Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning teeninduskeskustes Ristil ja Linnamäel nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad  16.10.2020 Palivere koolimajas kell 12°° ja  Martna osavallavalitsuses kell 15°°; 17.10.2020 Noarootsi osavallavalitsuses kell 10°°, Nõva osavallavalitsuses kell 13°° ja Risti koolimajas kell 16°°; 23.10.2020  Kullamaa osavallavalitsuses kell 12°° ja Linnamäe arenguseltsi (LAS) majas kell 15°°; 24.10.2020  Taeblas Lääne-Nigula vallamajas kell 10°°, Ettevõtjatele kell 13°° , Külaseltsidele/MTÜ-dele kell 15°°.

Ettepanekud võib esitada ka elektroonilisel vormil.

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm, telefon 51910519, heikki.salm@laanenigula.ee

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu eelnõu
Lääne-Nigula eskiis kaardimaterjal (tingmärgid järgmises kaustas legendi all)
Piirkondade eskiisid kaardimaterjal (tingmärgid legendi all)

 

 

LÄÄNE-NIGULA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 01.10.2018 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, ning tööpäevadel/vastuvõtupäevadel Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks on olulised kohalike elanike ettepanekud ja ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist.

 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu lähteseisukohad
KSH väljatöötamise kavatsus (VTK)
Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas

 

 

Kehtivad üldplaneeringud

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Kullamaa, Martna, Lääne-Nigula, Nõva ja Noarootsi valdade üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati.

Kullamaa üldplaneering

Taebla üldplaneering

Risti üldplaneering 

Oru üldplaneering

Nõva üldplaneering

Martna üldplaneering

Noarootsi üldplaneering

 

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine