25.10.18

Projekteerimisteated

 

 

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Nõva külas asuvale Miina katastriüksusele Nabade kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10 %-liseks laiendamiseks, et säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 2-3/18-510 anti projekteerimistingimused sadamahoone ehitusprojekti koostamiseks Hara külas / Hargas asuvale Hara sadama maaüksusele (katastritunnus 52001:003:0083).

Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kesu külas Madise-Jaani kinnistul tules hävinenud hoone taastamiseks, sealjuures hoone konstruktsioonide ja ruumilahenduse muutmiseks. Arvamused plaanitud ehitustegevuse osas esitada aadressil martna@laanenigula.ee hiljemalt 18.06.2018. Materjal

OÜ Kekkilä Eesti volitatud esindaja Margus Tamberg on esitanud projekteerimistingimuste taotluse Väike-Nõmmkülas / Persåkeris asuvale Turbaraba maaüksusele (katastritunnus 52001:002:0039) avatud toormelao ehitamiseks ja olemasoleva turbatöötlemistehase (ehitisregistrikood 105016512) laiendamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Hoonet soovitakse laiendada mitmest kohast ja laiendamine hõlmab nii bürooplokki, tootmisplokki kui ka lao osa. Uus toormeladu on kavandatud ehitisealuse pinnaga ca 330 m2Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Laikülas Nurme kinnistul tules hävinenud hoone taastamiseks, sealjuures hoone konstruktsioonide ja ruumilahenduse muutmiseks. Arvamused plaanitud ehitustegevuse osas esitada aadressil martna@laanenigula.ee hiljemalt 28.05.2018.

Materjal

Connecto Eesti AS on esitanud projekteerimistingimuste taotluse Sutlepa külas / Sutlepis ja Väike-Nõmmkülas / Persåkeris sidevõrgu liinirajatise projekteerimiseks eesmärgiga ühendada Turberaba maaüksus ELA SA-le kuuluva EstWin internetivõrguga. Sidekaabel hakkaks kulgema riigiteede ja vallateede maaüksustel teekatte servas.

Materjalid