22.09.20

Projekteerimisteated

 

Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Rõude külas Rõude rahvamaja kinnistule ühisveevärgi veetöötlusjaama hoone ehitusprojekti ja Rõude küla ühisveevärgi torustiku rajamise ehitusprojekti koostamiseks. materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Vaisi külas asuvale Lauda katastriüksusele 50 kW võimsusega päikeseelektrijaama projekteerimiseks.    materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lääne-Nigula vallas Kaasiku külas Ilvese kinnistul hoone püstitamiseks.  Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lääne-Nigula vallas Keskkülas Mulgi kinnistule hoone püstitamiseks.Lääne-Nigula vallavalitsus kavatseb väljastada projekteerimistingimused vastavalt eelnõule.  Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud täiendavate projekteerimistingimuste taotlus Österby külas asuvale Österby puhkeala katastriüksusele Österby sadamahoone ehitamiseks. Sadamahoone ehitamiseks on antud ehitusõigus Österby puhkeala ja sadama detailplaneeringuga, mis on kehtestatud Noarootsi Vallavolikogu 11.12.2006 otsusega nr 61. Taotluses soovitakse hoonestusala nihutamist kuni 10 % ja täpsustavaid arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi.  Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lääne-Nigula vallas Keskvere külas Kruusiaugu kinnistul hoone püstitamiseks.  Materjalid

OÜ Kekkilä Eesti volitatud esindaja VOT&SUN OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse Väike-Nõmmkülas / Persåkeris asuval Turbaraba maaüksusele(katastritunnus 52001:002:0039) olemasoleva turbatöötlemistehase (ehitisregistri kood 105016512) laiendamiseks (alla 33 % mahust) vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Juurdeehitusse tuleb tootmisega seotud tehnika ja toorme ladustamisala. Hoone ehitisealune pind suureneb 510 m2 ja maht 3520 m3. Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Lääne-Nigula vallas Enivere külas asuva alajaama rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Projektiga kavandatakse olemasoleva alajaama rekonstrueerimist. Projekteerimistingimuste osas saab esitada sisulisi ettepanekud või vastuväited, Lääne-Nigula Vallavalitsusele hiljemalt 13.03.2019. Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Nõva külas asuvale Tiidu katastriüksusele Tiidu ja Nurga kinnistute detailplaneeringuga määratud hoonestusalale sauna projekteerimiseks. Maaomanik soovib muuta kanalisatsioonilahendust ja suunata sauna reoveed eraldi kinnisesse kogumismahutisse (detailplaneeringus põhihoonega ühine kanalisatsioonilahendus - biopuhasti koos imbväljakuga).  Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Nõva külas asuvale Miina katastriüksusele Nabade kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10 %-liseks laiendamiseks, et säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.   Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 2-3/18-510 anti projekteerimistingimused sadamahoone ehitusprojekti koostamiseks Hara külas / Hargas asuvale Hara sadama maaüksusele (katastritunnus 52001:003:0083).  Materjalid

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kesu külas Madise-Jaani kinnistul tules hävinenud hoone taastamiseks, sealjuures hoone konstruktsioonide ja ruumilahenduse muutmiseks. Arvamused plaanitud ehitustegevuse osas esitada aadressil martna@laanenigula.ee hiljemalt 18.06.2018. Materjal

OÜ Kekkilä Eesti volitatud esindaja Margus Tamberg on esitanud projekteerimistingimuste taotluse Väike-Nõmmkülas / Persåkeris asuvale Turbaraba maaüksusele (katastritunnus 52001:002:0039) avatud toormelao ehitamiseks ja olemasoleva turbatöötlemistehase (ehitisregistrikood 105016512) laiendamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks. Hoonet soovitakse laiendada mitmest kohast ja laiendamine hõlmab nii bürooplokki, tootmisplokki kui ka lao osa. Uus toormeladu on kavandatud ehitisealuse pinnaga ca 330 m2Materjal

Lääne-Nigula Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Laikülas Nurme kinnistul tules hävinenud hoone taastamiseks, sealjuures hoone konstruktsioonide ja ruumilahenduse muutmiseks. Arvamused plaanitud ehitustegevuse osas esitada aadressil martna@laanenigula.ee hiljemalt 28.05.2018.  Materjal

Connecto Eesti AS on esitanud projekteerimistingimuste taotluse Sutlepa külas / Sutlepis ja Väike-Nõmmkülas / Persåkeris sidevõrgu liinirajatise projekteerimiseks eesmärgiga ühendada Turberaba maaüksus ELA SA-le kuuluva EstWin internetivõrguga. Sidekaabel hakkaks kulgema riigiteede ja vallateede maaüksustel teekatte servas.  Materjalid