10.02.20

Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste taotlemisel Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus on 512 eurot. Mitmikute sünni puhul makstakse lisatoetust 500 eurot lapse kohta. Sünnitoetus makstakse välja kahes võrdses osas, lapse sünni puhul ja lapse üheaastaseks saamisel.Sünnitoetust makstakse lapse sünni korral avalduse esitanud lapsevanemale või eestkostjale, kelle lapse/eestkostetava elukoht Eesti rahvastikuregistris on lapse sünni ja toetuse väljamaksmise ajal Lääne-Nigula vallas.  Sünnitoetuse taotluse võib esitada kahe kuu jooksul lapse sündimise päevast alates. 

Sünnitoetuse avaldus

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse suurus on 200 eurot. Toetust makstakse ühele lapsevanemale lapse 1. klassi astumisel. Lapse puhul, kes asub õppima Lääne-Nigula vallas asuvasse kooli, ei pea lapsevanem esitama taotlust, vajalikud andmed kogutakse koolide poolt. Lapse puhul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Lääne-Nigula vald, kuid kes asub õppima teise omavalitsuse territooriumil asuvasse kooli, esitab lapsevanem avalduse toetuse saamiseks piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile.

Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 200 eurot. Toetust on õigus taotleda matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald.

Sünnitoetus ja matusetoetuse taotlemiseks on vaja esitada avaldus piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile. Kui täiendavate dokumentide esitamine taotluse maksmiseks ei ole vajalik, makstakse toetus välja 10 tööpäeva jooksul. Esmakordselt koolimineva lapse toetuse jaoks vajalikud andmed esitatakse Lääne-Nigula vallas asuvate koolide poolt vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks, seejärel toimub toetuse välja maksmine esimesel võimalusel.

Matusetoetuse avaldus

 

Hooldajatoetus

Õigus hooldajatoetusele on isikul, kes on määratud vallavalitsuse poolt täisealise raske või sügava puudega isiku hooldajaks. Eesmärk on kompenseerida osaliselt hooldajale hooldusega seotud kulud. Hooldajatoetus on igakuiselt hooldajale makstav toetus, mis määratakse tähtajaliselt.

Hooldajatoetust ei maksta kui abivajava isiku parima toimetuleku tagab muu sotsiaalteenus või abi. Hooldajatoetus raske puudega inimese hooldamise eest on 32 eurot kuus ja sügava puudega inimese hooldamise eest 48 eurot.

Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Taotluse vorm

 

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Toiduraha toetus koolides

Toetus määratakse üheks õppeaastaks ning selle aluseks on lapsevanema põhjendatud avaldus. Toiduraha toetus koolides hõlmab vastavalt koolidele hommikusööki, pikapäeva sööki ja õhtusööki. Tegemist on mitterahalise soodustusega, see tähendab, et põhjendatud avalduse alusel lapsevanem vabastatakse lapse kooli toiduraha maksmisest. Toiduraha toetus koolides ei hõlma koolilõunat, mis on juba lastele tasuta.

Hoolekandeasutuse teenuse toetus

Toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal teenuse eest täies ulatuses tasuda või kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust. Toetus määratakse juhtumipõhiselt ning selle taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Ühekordne toetus

Toetust määratakse isikute ja perede abivajadusest lähtuvalt. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetselt juhtumil eraldi ning määramisel arvestatakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäära, milleks on 250 eurot aastas. Ühekordse toetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek iga pereliikme kohta ühes kuus peale eluasemekulude maha arvestamist on alla 2-kordse 1-liikmelise pere riikliku toimetulekupiiri. 2020. aasta riigieelarve seaduse alusel kehtestatud toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 150 eurot kuus.
Näide: 3-liikmelise perekonna toimetulekupiir on 3 x 300 eurot, s.o 900 eurot. Kui perele jääb peale arvesse võetavate eluasemekulude maha arvestamist kätte vähem kui 900 eurot, on perel õigus taotleda ühekordset toetust. Seejuures tuleb arvestada, et ühekordset toetust makstakse korras nimetatud kulutuste hüvitamiseks nagu ravimid, terviseteenused, prillid, küttepuud, laste õppetegevusega seotud kulud, abivahenditega seotud kulud või muud ühekordse iseloomuga kulud. Toimetulekupiir muutub juhul, kui riigieelarve seaduse alusel kehtestatakse uus toimetulekupiir.

Ühekordse toetuse avaldus

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on ajutine abimeede, mille eesmärk on soodustada isikute iseseisvat toimetulekut ja leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle eelmise kuu netosissetulek pärast eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvate alaliste kulude maha arvamist jääb alla riigi eelarve seadusega kehtestatud toimetulekupiiri. 2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 112 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud, esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ning muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

Lääne-Nigula vald on kehtestanud toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 20 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel ".

 Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vaja esitada:

1. avaldus

2.      taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
3.      andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta;
4.      hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
5.      vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 Loe lisaks:

Sotsiaalhoolekande seadus § 131 - § 135