24.08.23

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Teenuse osutamisel tagatakse inimesele hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Alates 1. juulist 2023 jõustus hooldereform, millega muutub väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus inimesele taskukohasemaks ehk kohalik omavalitsus tasub inimese eest hoolduskulud kehtestatud piirmäära ulatuses ning inimene ise tasub majutuse ja toitlustusega seotud kulud, kui teenusel viibimine on põhjendatud ning klient on sotsiaalhoolekande osakonna poolt hinnatud.

Lääne-Nigula Vallavalitsus kehtestas 22.06.2023 korraldusega nr 242 üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmääraks Lääne-Nigula valla elanikule (kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääne-Nigula vald) ühes kalendrikuus 575 eurot. Piirmäära kehtestamisel arvestati, et see summa kataks kohaliku omavalitsuse osaluse enamikes piirkonna hooldekodudes. Seega inimestele jääb võimalus omale valida hooldekodu, kus valla osaluse katmiseks piisab 575 eurost. Kindlasti on hooldekodusid, kus hoolduskulud moodustavad igakuisest kohatasust rohkem kui 575 eurot. Sellisel juhul tuleb piirmäära ja hoolduskulude vahe tasuda ikkagi inimesel endal või tema lähedastel.

Joonis 1. Teenuse rahastamise mudel alates 01.07.2023 (Sotsiaalkindlustusamet).

Väiksema sissetuleku hüvitise tasumisel arvestatakse sissetulekutena riiklikku pensionit, kogumispensionit, töövõimetoetust ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Kui hooldekodusse suunduval inimesel ei ole võimalik oma sissetulekute eest hoolduskoha eest tasuda on võimalus pöörduda kohaliku omavalitsuse poole puudujääva osa tasumiseks. Omavalitsus hindab isiku enda ning tema ülalpidamiskohustusega isikute võimalusi ning teeb otsuse.

Igale inimesele lähenetakse personaalselt. Sotsiaaltöö spetsialist hindab kõigi teenusel olevate või teenust vajavate isikute abi- ning hooldusvajadust. Toetuse saamiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele taotlus.

Inimestele jääb alles võimalus pöörduda otse hooldekodu poole (ilma kohaliku omavalitsuse poolse hindamiseta) ja sellisel juhul tasub ta ise kogu teenuse eest. Juhul kui vallavalitsuse poolsest abivajaduse hindamisest ei tulene isiku vajadus ööpäevaringse üldhooldusteenuse järele ja isik soovib nimetatud teenust, tasub teenuse eest isik ise või tema seadusjärgsed ülalpidajad.

Lääne-Nigula vallas paiknevad mitmed üldhooldusteenust osutavad asutused – Oru Hooldekodu, Risti Hooldekodu, Maarjamaa Kodud OÜ Lossipargi eakate kodu. Samuti on üldhooldusteenuse osutajaid Lääne-Nigula vallaga piirnevates omavalitsustes.

Täiendavate küsimuste korral saate pöörduda oma piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti poole.