29.11.22

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuseid on õigustatud saama abivajaduse korral isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik.

Sotsiaalteenuste eesmärgiks on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalabi andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb isiku omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja abi eesmärgipärasusest, õiguskindlusest ja isikute võrdsest kohtlemisest ning avalike vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest.

Lääne-Nigula vallas osutatakse või korraldatakse järgmiseid teenuseid: koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, häirenuputeenus.

Sotsiaalteenuse taotlus

Sotsiaalteenus

Kellele?

Koduteenus

Inimesele, kes vajab puude või terviseseisundi tõttu abi igapäevaste toimingute tegemisel

Tugiisik

Inimesele, kes vajab puude tõttu juhendamist igapäevaelu toimingutes

Isiklik abistaja

Täiskasvanule, kes vajab oma puude tõttu iseseisvaks toimetulekuks füüsilist kõrvalabi

Täisealise isiku hooldus

Inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab hooldamist

Sotsiaaltransport

Inimesele, kes vajab oma puudest tulenevalt eritransporti

Võlanõustamine

Inimesele, kes vajab abivõlgadega seotud probleemide lahendamisel

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Täiskasvanule, kellel on ööpäevaringne hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik tagada

Lapsehoiuteenus

Lapsevanemale, kes vajab tööl käimiseks oma raske või sügava puudega lapsele lapsehoiuteenust

Eluruumi tagamine

Abivajavale inimesele, kes vajab eluaset

Turvakodu

Lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajab turvalist elukohta

Varjupaik

Täiskasvanule, kellel ei ole ööbimiskohta

Asendushooldusteenus

Vanemliku hoolitsuseta lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnastes elutingimustes, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna tagamiseks

Järelhooldusteenus

Asendushoolduselt või eestkostelt lahkuvale noorele isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamiseks.

Häirenuputeenus

Isikule, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda

 

Sotsiaalteenuse taotlemiseks või info saamiseks tuleks pöörduda oma elukohale kõige lähemal vastu võtva sotsiaaltöötaja poole. Kontaktid leiad SIIT. 

Teenust võib taotleda abivajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abivajava isiku kohta Lääne-Nigula vallas.

Sotsiaaltöötaja selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse, vajadusel küsib täiendavaid dokumente, infot, teeb kodukülastuse, konsulteerib teiste spetsialistidega.

Sotsiaalteenused on üldjuhul tasulised. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.