18.06.24

Sotsiaaltoetused

 Sotsiaaltoetuste taotlemisel Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal palume vastuvõtuaja eelnevalt piirkondliku sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida. 
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemisel palun võtta kaasa isikut tõendav dokument, viimase kalendrikuu pangakonto väljavõte, eluasemekulusid tõendavad arved ning arveldusarve number. 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus

Sünnitoetust määratakse ja makstakse lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale lapse sünni puhul, kui taotleja ja lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on avalduse esitamise hetkel Lääne-Nigula vald. Sünnitoetuse taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul alates lapse sündimise päevast. Toetus makstakse välja kolmes osas (lapse sünnil, lapse aastaseks saamisel ja lapse kaheaastaseks saamisel), kui ühe vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on taotluse esitamise hetkel ja toetuste teiste osade väljamaksmise ajal katkematult olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vald.

Sünnitoetuse suurus on 1000 eurot (esimene makse 500 eurot, teine ja kolmas osamakse vastavalt 250 eurot). Mitmike sünni puhul makstakse lisatoetust 500 eurot lapse kohta.

Sünnitoetus makstakse lapse sünni kuupäeval kehtinud suuruses. Toetuse osamaksed laekuvad automaatselt lapse sünnipäevast 7 tööpäeva jooksul. Juhul, kui toetuse saaja nimi või arveldusarve on muutunud, palun sellest kirjalikult informeerida sotsiaalhoolekande osakonda. 

Sünnitoetuse avaldus

 

Esmakordselt koolimineva lapse toetus

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotlemine on muutunud. Toetust makstakse ühele lapsevanemale või eestkostjale esitatud avalduse alusel, kui 1.klassi mineva lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on seisuga 31. august Lääne-Nigula vald. Avalduse Lääne-Nigula Vallavalitsusele saab lapsevanem või eestkostja esitada paberkandjal või digitaalselt 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Esmakordselt koolimineva lapse toetuse suurus on 250 eurot. Toetus makstakse avalduses toodud Eesti arveldusarvele puudusteta taotluse esitamisest 10 tööpäeva jooksul.

Esmakordselt koolimineva lapse toetuse avaldus

Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 250 eurot. Toetust on õigus taotleda matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald. Matusetoetust on õigust saada matuseid korraldaval isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Nigula vallas, kui lahkunud isikul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht. Matusetoetuse taotlemisel tuleb esitada lahkunu surmatõend. Toetust saab taotleda kuue kuu jooksul alates lahkunu surmapäevast. 

Matusetoetuse avaldus

 

Hooldajatoetus

Õigus hooldajatoetusele on isikul, kes on määratud vallavalitsuse poolt raske või sügava puudega isiku hooldajaks.

Eesmärk on kompenseerida osaliselt hooldajale hooldusega seotud kulud. Hooldajatoetus on igakuiselt hooldajale makstav toetus, mis määratakse tähtajaliselt.

Hooldajatoetust ei maksta kui abivajava isiku parima toimetuleku tagab muu sotsiaalteenus või abi. Hooldajatoetus raske või sügava puudega inimese hooldamise eest on 100 eurot kuus.

Puudega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Taotluse vorm

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamine

Toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal teenuse eest täies ulatuses tasuda või kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust. Toetus määratakse juhtumipõhiselt ning selle taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltöö spetsialisti poole.

 

Ühekordne sotsiaaltoetus

Toetust määratakse isikute ja perede abivajadusest lähtuvalt. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetselt juhtumil eraldi ning määramisel arvestatakse vallavolikogu poolt kehtestatud piirmäära, milleks on 350 eurot aastas. Ühekordse toetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek iga pereliikme kohta ühes kuus peale eluasemekulude maha arvestamist on alla 2-kordse 1-liikmelise pere riikliku toimetulekupiiri. Riiklik toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus.

Näide: 3-liikmelise perekonna toimetulekupiir on 3x 400 eurot, s.o 1200 eurot. Kui perele jääb peale arvesse võetavate eluasemekulude maha arvestamist kätte vähem kui 1200 eurot, on perel õigus taotleda ühekordset toetust. Seejuures tuleb arvestada, et ühekordset toetust makstakse korras nimetatud kulutuste hüvitamiseks nagu ravimid, terviseteenused, prillid, küttepuud, laste õppetegevusega seotud kulud, abivahenditega seotud kulud või muud ühekordse iseloomuga kulud. Toimetulekupiir muutub juhul, kui riigieelarve seaduse alusel kehtestatakse uus toimetulekupiir.

Ühekordse toetuse avaldus

 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on ajutine abimeede, mille eesmärk on soodustada isikute iseseisvat toimetulekut ja leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle eelmise kuu netosissetulek pärast eluruumi jooksval kuul tasumisele kuuluvate alaliste kulude maha arvamist jääb alla riigi eelarve seadusega kehtestatud toimetulekupiiri. Riiklik toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud, esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ning muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

Lääne-Nigula vald on kehtestanud toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks on vaja esitada:

1. avaldus

2. taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;

3. andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta;

4. hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;

5. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

Toimetulekutaotluse vorm