25.03.22

Lääne-Nigula valla ettevõtlustoetus

 

Toetuse eesmärk:

 • soodustada ettevõtluskeskkonna arenemist Lääne-Nigula vallas,
 • laiendada tööhõivet ja tagada inimestele suurem sissetulek ning
 • seeläbi aidata kaasa valla ja Läänemaa üldisele jätkusuutlikule arengule.

 

Toetuse sihtgrupp (edaspidi ettevõtjad):

 • Lääne-Nigula valla füüsilisest isikust ettevõtjad,
 • äriühingud ja
 • tootmisega tegelevad mittetulundusühingud.

 

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes rahaliste vahendite olemasolul. Taotlusvooru kuulutab välja Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

Taotlusi oodatakse 21. märtsist 2022. a kuni 11. aprillini 2022. a.

 

Toetust antakse järgmistest tegevusteks:

 • väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel laatadel ja messidel osalemise toetus;
 • juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus;
 • võrkudega liitumise (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) ja täiendava läbilaskevõime toetus;
 • toetus seadmete soetamiseks.

 

Üldistatud tingimused taotlejale (vt täpsemalt määruse § 2 jj):

 • Ettevõtja tegutseb Lääne-Nigula vallas ja on seda teinud vähemalt viimased 12 kuud. 
 • Ettevõtjal on vähemalt 1 töötaja, kes elab Lääne-Nigula vallas.
 • Ettevõtja kohustused riigi ja valla ees on täidetud.
 • Taotleja omafinantseering on vähemalt 50% projekti kogumaksumusest.

 

Taotlus koosneb (vt täpsemalt määruse § 16 lg 2):

 • Taotlus ette antud vormi (projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused peavad olema kooskõlas toetuse andmise eesmärgiga).
 • Projektijuhi CV
 • Üle 500 eurose kauba, teenuse vms puhul pakkumised (vähemalt 2). Alla 500 euro jääva kauba, teenuse vms puhul piisab taotluses põhjendatud selgitusest. 
 • Muud dokumendid vastavalt taotluse liigile
 • Vajadusel volikori 

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse:

 • läbi valla veebilehe avalduste lehe (vajalik sisse logimine);
 • digitaaltselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@laanenigula.ee ("Ettevõtlustoetus").

 

Toetustest täpsemalt

Messi- ja laadatoetus (määruse 2. peatükk)

Eesmärk ja toetatavad tegevused:

 • toetada Lääne-Nigula valla ettevõtjate osalemist väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel messidel ja laatadel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele ning arendada selle kaudu ettevõtlust Lääne-Nigula vallas.

Toetuse ülemmäär: 1000 eurot

Taotlusvorm

Esita taotlus läbi veebilehe (logi sisse). 

 

Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus (3. peatükk)

Eesmärk ja toetatavad tegevused:

 • toetada avalikult teelt Lääne-Nigula valla ettevõtja äri- või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või
 • ettevõtja käsutuses olevate ja Lääne-Nigula vallas asuvate ruumide korrastamist eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegemiseks või parandada olemasolevaid võimalusi.

Toetuse ülemmäär: 5000 eurot

Taotlusvorm

Esita taotlus läbi veebilehe (logi sisse).

 

Võrkudega liitumise toetus (4. peatükk)

Eesmärk ja toetatavad tegevused:

 • toetada ettevõtjale kuuluvate äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtjate (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või
 • olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist või
 • uute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist piirkonnas, kus puudub võrguettevõtja eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegemiseks või
 • parandada olemasolevaid võimalusi.

Toetuse ülemmäär: 5000 eurot

Taotlusvorm

Esita taotlus läbi veebilehe (logi sisse). 

Toetus seadmete soetamiseks 

Eesmärk ja toetatavad tegevused:

 • toetada ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või ei pakuta.

Toetuse ülemmäär: 5000 eurot

Taotlusvorm

Esita taotlus läbi veebilehe (logi sisse). 

24.03.22

Taotluste menetlemine 

Vallavalitsus kontrollid 10 päeva jooksul esitatud dokumentide vastavast nõuetele. Puuduste korral teavitatakse taotluse esitajat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks 10 tööpäeva. Kui taotlus vastab nõuetele, esitatakse see komisjonile hindamiseks. 

Taotluste hindamise komisjon moodustati Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.03.2022. a korraldusega nr 22-166. Komisjoni kuuluvad:

Katrin Viks

Kullamaa piirkonna esindaja

Tanel Tiisler

Martna piirkonna esindaja

Aivo Hirmo

Noarootsi piirkonna esindaja

Aivi Heinleht

Nõva piirkonna esindaja

Jorma Tamm

Oru piirkonna esindaja

Ago Vimm

Palivere piirkonna esindaja

Rein Kruusmaa

Risti piirkonna esindaja

Jüri Bachman

Taebla piirkonna esindaja

 

Taotlust hinnatakse vastavalt metoodikale.

Taotluse koondhinne arvutatakse komisjoni liimete poolt antud hinnete kaalutud aritmeetilise keskmisena. Taotlusi, mis saavad alla 70% kaalutud maksimumhindest, ei rahastata ja need langevad menetlusest välja. Toatlus, mis saab üle 70% võimalikust hindest esitatakse vallavalitsusele täielikuks või osaliseks rahastamiseks (vt täpsemalt määruse 6. peatükk).

 

15.03.22

Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud peale projekti elluviimist esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentidega. 

Aruande vorm