Toetus seadmete ostmiseks

19.10.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  1. Füüsilisest isikus ettevõtja on rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing, mittetulundusühing tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastiku registri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt. Taotleja on taotluse kirjutamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud;
  2. Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees, sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  3. Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, määratud ajutist pankrotihaldurit ega välja kuulutatud pankrotti.                                         Toetus seadmete soetamiseks toetamaks ettevõtjat selliste seadmete hankimisega, millega valmistatakse toode või osutatakse teenus, mida piirkonnas või Lääne-Nigula vallas ei tehta või pakuta. Toetuse suurus kuni 5000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%.

Kestvus:

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes. Vooru kuulutab Lääne-Nigula Vallavalitsus välja 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava(d) taotlusvooru(d). Taotlusvooru info avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne esitamise tähtaega.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

Vastutaja:

Arendusnõunik Maila Pardla, maila.pardla@laanenigula.ee, 5332 1106

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest. 

 

 

Viide:

https://www.laanenigula.ee/ettevotlustoetus