Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus ja võrguettevõtja taristuga liitumise toetus

1.06.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse andmise eesmärk on toetada avalikult teelt Lääne-Nigula valla ettevõtja äri- või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ja Lääne-Nigula vallas asuvate ruumide korrastamist eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegemiseks või parandada olemasolevaid võimalusi.

Võrkudega liitumise toetuse andmise eesmärk on toetada ettevõtjale kuuluvate äri- või tootmishoonete liitumist võrguettevõtjate (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) taristuga või olemasoleva taristu läbilaskevõime suurendamist või uute vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamist piirkonnas, kus puudub võrguettevõtja eesmärgiga luua võimalused ettevõtlusega tegemiseks või parandada olemasolevaid võimalusi.

Toetuse suurus kuni 5000 eurot.

Omafinantseering vähemalt 50%

https://www.laanenigula.ee/valla-ettevotlustoetus

Kestvus:

Toetust eraldatakse taotlusvoorudes. Vooru kuulutab Lääne-Nigula Vallavalitsus välja 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava(d) taotlusvooru(d). Taotlusvooru info avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne esitamise tähtaega.

Õigusaktid:

Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord

Kontakt:

jaanus.tarnov@laanenigula.ee, telefon 5332 1106

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine vormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm, mille saab veebilehelt või vajadusel Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning edastage koos vajalike muude dokumentidega digiallkirjastatult aadressile vv@laanenigula.ee.

 

 

Viide:

https://www.laanenigula.ee/valla-ettevotlustoetus