2.06.20

Lääne-Nigula valla projektid ja uuringud

Siin leiate erinevate Lääne-Nigula valla (või ühinemiseelsete valdade) tellitud projektid ja uuringud. Alammenüüdes leiate need välisrahastusega projektid milles vald on saanud rahastamise ja mida täna juba ellu viiakse.

Kullamaa järv-puhkeala DP 2012

Noarootsi silla tehnilise teostatavuse analüüs 2016

Taebla Kooli asukohavalik ja ekspertiis 2015

Lääne-Nigula valla õpilaste arvu prognoos põhikooliastmes aastani 2030   2015

Nõva sadama detailplaneering (Rannaküla) 2016

Mõisapõllu elamuala DP (Nõva küla) 2017

Taebla algkoolihoone muinsuskaitselised eritingimused 2017

Kontrolliaruanne Nõva valla 2017.a. eelarve ja selle täitmise aruande kohta seisuga 30.09.2017  2017

Maali kinnistu DP (Maali üürimaja, Linnamäe küla) 2018

Taebla Tammepargi DP 2018

Kullamaa Keskkooli katlamaja rekonstrueerimine 2019

Altmäe maaüksuse DP (Allikmaa küla, Palivere Turismi- ja Tervisepordikeskuse lumesüsteem) 2019)

Palivere valgustuse rekonstrueerimise asendiplaan  2020

Umbaia elamuala DP (Österby küla) 2020

Palivere multifunktsionaalne spordiplats (Palivere alevik) 2020

Österby sadamahoone  (Österby küla) 2020

Eksperdi arvamus Kullamaa järve regulaatori tehnilise seisukorra ja selle renoveerimise kohta 2020

Taebla Kooli spordiplatsi asendiplaan   2020