25.07.18

 

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

 

2013

15. aprillil 2013 kiitsid heaks ühinemislepingu Oru Vallavolikogu, Risti Vallavolikogu ja Taebla Vallavolikogu oma ühisistungil, mis toimus Linnamäel.

Juulis 2013 andis Vabariigi Valitsus välja määruse, millega kinnitati uue valla haldusterritoriaalsed piirid.
Endise Oru valla, Risti valla ja Taebla valla baasil moodustus 27. oktoobril 2013 uus haldusüksus - Lääne-Nigula vald.

Ühinemisleping ja lisad  

Investeeringute loetelu

2015

Lääne-Nigula vallavolikogu tegi 29.10.2015 Noarootsi vallale, Nõva vallale, Martna vallale ja Kullamaa vallale ettepaneku alustada kõnelusi 5 valla võimaliku liitumise teemadel.

Lääne-Nigula Vallavolikogu haldusreformi komisjoni kuuluvad:

  1. Andres Liiv, komisjoni esimees, Risti piirkonna esindaja
  2. Andres Kampmann, Oru piirkonna esindaja
  3. Risto Roomet, Palivere piirkonna esindaja
  4. Andrus Post, Taebla piirkonna esindaja
  5. Mikk Lõhmus, vallavanem

Tänaseks on teada, et riigihalduse ministri moodustatud haldusreformi ekspertkomisjoni soovituse kohaselt peab tuleviku kohaliku omavalitsuse üksuses elama vähemalt 5000 elanikku. Komisjoni poolt valla suuruse kohta esitatud ettepanek  kujutab endast kompromissi erinevate põhiteenuste osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel.

Ühinemispiirkonna ülevaade ja ühinemisläbirääkimised

01.01.2015 seisuga elas Lääne-Nigula vallas 4162 elanikku, mis on vähem kui tulevikuomavalitsusel eeldatakse. Meie hinnangul moodustavad loogilise ühinemispiirkonna Põhja-Läänemaal asuvad 5 kohaliku omavalitsuse üksust. Piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste elanike arv 01.01.2015 seisuga on järgmine:

Pindala ja elanike arv

 

Elanikke 01.01.2015

Pindala

Lääne-Nigula

4162

507

Noarootsi

850

296

Nõva

372

129

Martna

806

269

Kullamaa

1142

224

 

7332

1425

Allikas: Rahvastikuregister

Lääne-Nigula vallaga piirnev Ridala vald on teinud ühinemisläbirääkimisteks ettepaneku Haapsalu linnale ja seetõttu ei ole läbirääkimiste alustamine Ridala vallaga hetkel päevakorras. Nõva vallale on ühinemisettepaneku teinud Harjumaa Padise vald, kuid meie hinnangul on Nõva Läänemaa vald, Nõva Variku piirkonna lapsed kasutavad Oru kooli ja Linnamäe Lasteaeda.

Moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus oleks klassikaline võrgustikupõhine (multicentric) kohaliku omavalitsuse üksus st vald kus puudub üks domineeriv keskus (analoogiliselt tänase 4 keskusasulaga Lääne-Nigula vallaga). Võrgustikupõhises kohaliku omavalitsuse üksuses on piirkonnad omavahel tasakaalustatud (st ei pea kartma ühe piirkonna domineerimist ja sellest tingituna väheneb ääremaastumise oht). Ühinemisläbirääkimiste põhiliste küsimustena tuleb kokku leppida:

  • Avalike teenuste (avalike ülesannete täitmise) arendamine;
  • Juhtimise ja kompetentside arendamine;
  • Kohalik identiteet, ääremaastumise vastased meetmed sh esindatus komisjonides; piirkondlik teenuste kättesaadavus (sh erateenused- hambaravi, apteek, post jms), teeninduskeskused ja nende funktsioon ning asukoht;
  • Kodanikuühiskonna areng, seltsid ja MTÜ-d;
  • Lähiaastate (4 aastat) investeeringute kava.

Vajaliku uuringuna tuleks kindlasti koostada eelarveprognoos (ühendatud eelarvestrateegia), mis annab võimaluse hinnata kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemahtu nii tulude kui kulude lõikes ning selgitada finantsvõimekus. Eriti oluline on avada tulevase ühisomavalitsuse võimekus tagada vajalikud rahavood püsikulude ja investeeringute katteks ning võimalike rahaliste kohustuste teenindamiseks. Samuti vajab selgitamist toetuste, teenuste ja palkade ühtlustamise kulud.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste algatamine

Nõustumine- Martna

Nõustumine-Kullamaa

Nõustumine- Noarootsi

Nõustumine-Nõva

22.12.2015 seisuga nõustusid läbirääkimiste pidamisega kõik ettepaneku saanud vallad. Vastavalt Rahandusministeeriumile tehtud taotlusele määrati piirkonnale ühinemiskonsultant, kelleks on Rivo Noorkõiv.

2016

14.01.2016 otsusega nr 1 tegi Kullamaa Vallavolikogu ettepaneku Haapsalu Linnavolikogule, Hanila Vallavolikogule, Lihula Vallavolikogule, Lääne-Nigula Vallavolikogule, Martna Vallavolikogule, Noarootsi Vallavolikogule, Nõva Vallavolikogule, Ridala Vallavolikogule, Vormsi Vallavolikogule ja Märjamaa Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühise omavalitsuse moodustamiseks. Lääne-Nigula Vallavolikogu otsustas 18. veebruaril 2016 häältega 15 poolt ja 1 erapooletu häälega nimetatud algatust mitte toetada.

Allpool motiveeritud otsus koos finantsanalüüsiga:

Lääne-Nigula keelduv otsus

Analüüs

1. 25.01.2016 toimus 5 valla ühinemisläbirääkimiste esimene töökoosolek Võntküla külamajas

2. 18.01.2016 toimus 5 valla ühinemisläbirääkimiste teine töökoosolek Kullamaal

Konsultandi slaidid

Kullamaa protokoll

3. 15. märtsil 2016 toimus Linnamäel sotsiaaltöörühma koosolek

Sotsiaaltoimkonna  protokoll

4. 21. märtsil toimus Nõval haridustöörühma koosolek

Haridustoimkonna protokoll

5. 29. märtsil toimus Martnas külaelutoimkonna koosolek

Külaelutoimkonna protokoll

6. 3. mail toimus Taeblas juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

7. Lääne-Nigula vallavolikogu 26.05.2016 koosolekul heaks kiidetud ühinemise teesid

ÜHINEMISE TEESID

8. 14.juunil  toimus Linnamäel juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

9. 04. juulil toimus Paliveres juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

10. 18. juulil toimus Kullamaal juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

11. 11. augustil toimus Sutlepas juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

12. 26. augustil kohtusid Kullamaal Lääne-Nigula ja Kullamaa ühinemiskomisjonid

Koosoleku protokoll

13. 31. augustil toimus Taeblas juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

14. 7. novembril toimus Martnas juhtkomisjoni koosolek

Juhtkomisjoni protokoll

15. ÜHINEMISLEPING LISADEGA

Lääne-Nigula Vallavolikogu 09.09.2016 otsusega nr 31 otsustati Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikkusele suunamine ajavahemikul 3. oktoober – 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele  tuli esitada kirjalikult aadressil Lääne-Nigula Vallavalitsus Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või e-postile vv@laanenigula.ee hiljemalt 26. oktoobriks 2016.

ÜHINEMISLEHT

 

Koondkokkuvõte rahvaküsitlustest:

NÕVA Nõva vallas 18.-20.novembril 2016 toimunud rahvaküsitlusel osales 168 inimest. Nimekirja oli kantud 334 inimest. Küsitlusest osavõtu protsendiks kujunes 50,3. Osalenutest oli ühinemise poolt 135, ehk 80,4% ja vastu 33, ehk 19,6%.

Nõva valla otsus suunavaliku kohta

NOAROOTSI Kokku (elektroonilised + jaoskonnas antud hääled) osales Noarootsi vallas küsitluses 87 inimest st 12% kõigist hääleõiguslikest. Noarootsi, Lääne-Nigula, Kullamaa, Nõva ja Martna valla ühinemist ühiseks omavalitsuseks toetas 31 inimest (37%), vastu oli 52 (63%).

Teine küsimus: Kas ühineda osavallana? Kokku (elektroonilised + jaoskonnas antud hääled) osales Noarootsi vallas küsitluses 87 inimest st 12% kõigist hääleõiguslikest. Noarootsi ühinemist osavallana toetas 57 inimest (69%), vastu oli 26 (31%).

LÄÄNE-NIGULA

(koos elektroonilise hääletuse tulemustega) Kokku jah 103 ehk 78% ei 29 ehk 22 %

Osalusprotsent 3,8 %

MARTNA

Martna vallas 18.-20.novembril 2016 toimunud rahvaküsitlusel osales 44 inimest. Nimekirja oli kantud 695 inimest. Küsitlusest osavõtu protsendiks kujunes 6,33. Küsitlusel osalenud 44-st inimesest oli ühinemise poolt 26 ja vastu 18.

KULLAMAA

Kullamaa valla vähemalt 16-aastaste elanike arv  - 908. Küsitluses osalenud isikute arv – 234, ehk  26%. Küsiti ühinemise suunda kahe alternatiivi vahel.

Küsitluse tulemused:

Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdadega ühinemise poolt hääletas 118 isikut, ehk 50 % vastanutest, vastu  96 isikut, ehk 41 % vastanutest.

Märjamaa ja Vigala valdadega ühinemise poolt hääletas 110 isikut, ehk 47 % vastanutest, vastu  112  isikut, ehk 48 %  vastanutest.

Lääne-Nigula valla pöördumine

Märjamaa valla pöördumine

Kullamaa otsus ühinemise suunavaliku küsimuses

17. Muudatusettepanekute volikogus läbivaatamise õiend

18. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Noarootsi valla kinnitatud variant, kõik osapooled kinnitasid identse lepingu)

19. Vabariigi Valitsuse määruse „Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu seletuskiri