Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine, vallavolikogu 21.09.2023 otsus

Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise ESIMESE ETAPI ARUANNE

Asukoha eelvaliku seletuskiri

Asukoha eelvaliku joonis

Ruumi andmed  (zip fail)

Lääne-Nigula valla tuulikupargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine

Lääne-Nigula valla tuulikupargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine eelnõu

Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegilise hindamise ESIMESE ETAPI ARUANNE

Asukoha eelvaliku seletuskiri

Asukoha eelvaliku joonis

Ruumi andmed  (zip fail)

Lääne-Nigula valla tuulikupargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Lääne-Nigula valla tuulikupargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu Ristil 17.06.2023. Protokoll

Lääne-Nigula Vallavalitsuse seisukoht esitatud arvamustele ja avalikul arutelul arvamuse esitajate tagasiside - materjal.

Lääne-Nigula valla tuulikupargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu Taeblas 16.06.2023. Protokoll

 

Lääne-Nigula valla tuulikuparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade  

Lääne-Nigula Vallavalitsuse seisukoht esitatud arvamustele (protokolliline seisukoht) 

Lääne-Nigula valla tuulikuparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalikul väljapanekul laekunud arvamustele seisukoha andmine

Lääne-Nigula valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande väljapaneku avalikustamisele suunamine

Avalikustamise teade (avaldatud ajalehtedes Lääne Elu ja Postimees).

Seisukohad kooskõlastustele ja laekunud arvamustele enne avalikustamist.

Arvamuste koond koos valla seisukohaga

Täiendatud Lääne-Nigula Vallavolikogu eelnõu

Täiendatud seletuskiri

Täiendatud keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu tuulepargi asukohavalik

 

Lääne-Nigula valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine.

Tutvumiseks ja täiendusettepanekute esitamiseks.

Lisamaterjalid

Kooskõlastused ja arvamused

 

Kooskõlastused

Arvamused

Risti osavallakogu protokolli väljavõte

Vahtra korteriühistu seisukoht

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise jätkamine

Tallinna Ringkonnakohus otsustas 27.05.2022 (haldusasi 3-21-810) jätta Lääne-Nigula valla apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 08.10.2021 otsuse haldusasjas nr 3-21-810 resolutsiooni p 1 muutmata ning rahuldada AS Enefit Green kaebuse ja tühistada Lääne-Nigula Vallavolikogu 21. jaanuari 2021 otsus nr 1 ja 18. märtsi 2021 otsus nr 12.

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine
 

Lääne-Nigula vallavolikogu algatas 17.10.2019. a otsusega nr 54 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk oli leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Lääne-Nigula vallavolikogu lõpetas 21.01.2021. a otsusega nr 1 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

 Planeeringumenetlus oli jõudnud asukoha eelvaliku ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise I etapi aruande koostamise etappi. Planeeringumenetluse käigus ilmnesid asjaolud, millest tulenevalt polnud tuuleenergeetika eriplaneeringu edasine menetlemine mõistlik ega võimalik, kuna selle menetluse jätkamisel poleks planeeringumenetluse eesmärkide saavutamine võimalik. Eriplaneeringuga planeeritava tuulepargi rajamise vastu ainsasse potentsiaalsesse asukohta olid ülekaalukad avalikud huvid, mistõttu puudus sobiv asukoht, mille osas detailset lahendust koostada. Tekkinud olukorras oli eriplaneeringu koostamise eesmärk muutunud ning eriplaneeringu menetluse jätkamine oleks vastuolus Lääne-Nigula Vallavolikogu kohustusega viia haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt, kiirelt ja efektiivselt, vältides üleliigseid kulutusi ja avalikkust eksitavat käitumist.

 

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine - otsus

 

Vallavanema ja volikogu esimehe pöördumine (planeeringu peatamine või lõpetamine)

Väljavõte Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.10.2020 istungi  nr 8 protokollist.

Väljavõte Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.12.2020 protokollist nr 10.


Ettepanekud Lääne-Nigula valla eriplaneeringu menetluse lõpetamiseks või jätkamiseks

7-1/20-135-1 20.11.2020

7-1/20-150-2 05.12.2020

7-1/20-153-1 08.12.2020

7-1/20-153-2 08.12.2020

7-1/20-154-1 08.12.2020

7-1/20-156-1 16.12.2020

7-1/20-158-1 16.12.2020

7-1/20-161-1 21.12.2020

7-1/20-162-1 22.12.2020

 

Lääne-Nigula eriplaneeringu KSH I etapi aruande eelnõu tutvumiseks ja täiendusettepanekute esitamiseks.

Lääne-Nigula KSH I etapi aruanne

 

 

Vaata kui kaugele jääb eriplaneeringu ala Sinu kodust siit

Visualiseeringud

Puhveranalüüsi töökaart

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad

 
Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Seisukohad laekunud arvamustele.

Seisukohad avalikul arutelul tõstatatud täiendavatele arvamustele.

Avaliku arutelu protokoll Ristil

Avaliku arutelu protokoll Taeblas

Avaliku arutelu protokoll Kullamaal

 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud seisukohad:


Teema on olnud arutlusel

Lääne-Nigula Vallavolikogus 26.06.2019 - protokoll

Lääne-Nigula Vallavalitsuses 23.07.2019 - protokoll

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 22.09.2020 - protokoll

Risti kogukonnakogus 17.06.2019 - protokoll

Risti kogukonnakogus 05.09.2019- protokoll

Risti kogukonnakogu 27.08.2020 protokolli väljavõte

Taebla kogukonnakogu 09.09.2019 - protokoll

Kullamaa osavallakogus 23.09.2019- protokoll

Kullamaa osavallakogus 07.08.2020 - protokoll

Nõva osavallakogus 11.09.2019- protokoll

Martna osavallakogus 11.09.2019- protokoll

Martna osavallakogus 07.08.2020 - protokoll

Palivere kogukonnakogus 09.10.2019 - protokoll

Rahvakoosolekul Piirsalus 26.07.2019 - protokoll

Noarootsi osavallakogu 13.09.2019 - protokoll

Avalik arutelu Piirsalus - protokoll

Avalik arutelu Seljakülas - protokoll

 

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 54 algatati Lääne-Nigula valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on Lääne-Nigula valla territooriumil leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 25.11.2019 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses. Avaldatud ametlikes teadaannetes  Teadaande number 1549768.

Dokumendid

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsus nr 54

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad
Lääne-Nigula valla eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise esimene etapp
Väljatöötamise kavatsus