Martna Vallavalitsus alustas ja pärast ühinemist Lääne-Nigula Vallavalitsus lõpetas projektide elluviimise, mille tulemusena renoveeriti Martna küla kaugküttetorustik ning katlamaja. Projektide periood:2017-2018

  1. Projekt „Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimine", toetuse summa 46 260 eurot. Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetmest 6.2 „Efektiivne  soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevusest „Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus" (6.2.1).Projekti tulemusena paigaldati uus 500 KW halupuukatel ning renoveeriti kogu katlamaja hoone.
  2. Projekt „Martna küla kaugkütte soojatorustiku renoveerimine", toetuse summa 40 050 eurot. Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetmest 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" tegevusest „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine" (6.2.2). Projekti tulemusena paigaldati 350 m eelisoleeritud maa-alust soojatorustikku ning demonteeriti amortiseerunud õhutorustik.