KAUGKÜTTE PIIRKONNAD

 

Palivere alevik

Palivere alevikus rekonstrueeriti vana boilerijaam katlamajaks 2007. aastal ja ehitati  biokütuse ladu.  Soojusenergiat Palivere aleviku kütmiseks toodab AS Tootsi Turvas, kes rendib hooneid AS-ilt  Lääne-Nigula Varahaldus. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 2700 MWh soojusenergiat. Kütusena kasutatakse tükkturvast.
Soojusenergiat tarbib 9 elamut, põhikool, spordihoone, lasteaed, kauplus ja Lähtru tee 8 hoone. Teised tarbijad (3 elamut) kasutavad korterite kütmiseks põhiliselt lokaalset elektrikütet. Kaks korteriühistut on paigaldanud ja ehitanud elamu keldrisse lokaalse katlamaja, kuid on liitunud tsentraalse küttega. 

Palivere soojamajanduse arengukava

Palivere alevikus korraldab kaugkütet AS Lääne-Nigula Varahaldus. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.

Taebla alevik
Soojusenergiat Taebla aleviku kütmiseks toodab ja müüb AS Tootsi Turvas, kes rendib katlamaja AS-ilt Lääne-Nigula Varahaldus. Kütteperioodil toodetakse keskmiselt 5400 MWh soojusenergiat, müüakse 4300 MWh. Suuremad tarbijad on elanikkond ja munitsipaal-objektid. Katlamaja rekonstrueeriti 2006.-2007. aastal. Kütusena kasutatakse tükkturvast. 
2012. aastal rekonstrueeriti Taebla aleviku soojatrassid maksumusega 417 500 eurot.

Taebla soojamajanduse arengukava

Palivere alevikus korraldab kaugkütet AS Lääne-Nigula Varahaldus. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.
 

Pälli küla Jõe tänava piirkond
Piirkonna kütmiseks paigaldas AS Tootsi Turvas 2007.  aastal konteinerkatlamaja. Kütusena on kasutusel pellet ehk saepurugraanul. Tarbijateks on Taebla Kool ja 5 eramut. Soojusenergia vajadus aastas keskmiselt 1200 MWh. Soojusenergia tootmine toimub AS-ile Tootsi Turvas kuuluva konteinerkatlamaja kaudu. Koolile kuuluv katlamaja, mis on renditud AS-ile Lääne-Nigula Varahaldus, on reservis. Eramute soojatrass rekonstrueeriti 2010. aastal.

Taebla soojamajanduse arengukava

Palivere alevikus korraldab kaugkütet AS Lääne-Nigula Varahaldus. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.
 

Linnamäe küla

Teenust osutab AS Lääne-Nigula Varahaldus. Tarbijaid on 9, millest kolm on hallatavad asutused, viis korteriühistut ja üks äriühing. Lääne-Nigula valla soojuse tarbimine moodustas 37,4% kogu müügist. 2013. aastal lõpetati kaugkütte torustike rekonstrueerimine, seega on Linnamäe külas rekonstrueeritud kogu kasutusel olev kaugkütte torustik 997 meetri ulatuses. 2014. aasta kevadel alustati katlamaja rekonstrueerimise projekti ettevalmistamisega. Projekti järgselt rekonstrueeriti katlamaja hoone, rajati biokütuse ladu, paigaldati uus biokütuse katel koos vajalike seadmetega ja õliküttel reservkatel. 
 
 
Palivere alevikus korraldab kaugkütet AS Lääne-Nigula Varahaldus. Ettevõtte veebilehelt saab infot liitumistingimuste hindade jne kohta.
 
Pürksi
 
Pürksi külas on üks tsentraalne, tahkel küttel (kasutatakse hakkpuitu, saepuru, tükkturvast) töötav katlamaja, mis kuulub OÜ Noarootsi Soojusele (100 % Lääne-Nigula valla omandis) ja varustab soojaga enamuse Pürksi keskuse kortermajadest ja vallakeskuse sotsiaalobjektidest. Soojatrasside kogupikkus 1,16 km. Mitmetel ettevõtetel on autonoomsed katlamajad, mis rahuldavad konkreetse ettevõtte vajadused. 
 
Martna
Martna külas on üks tsentraalne tahkel küttel töötav katlamaja (kütteks kasutatakse halupuud). Aastane vajadus on umbes 960 MWh. Katlamaja ja soojatrassid on hetkel renoveerimisel. Tähtaeg 31 juuli 2018 aasta. Köetakse lasteaeda ja kolme korterelamut.