13.12.18

EELARVE JA MAJANDUSAASTA ARUANDED

Eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Lääne-Nigula valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Eelarve ja majandusaasta aruanne

Eelarve on põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan, mis on aluseks Lääne-Nigula valla tegevuste finantseerimiseks. Eelarve kinnitatakse volikogu poolt üheks aastaks. Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvetega.

Eelarveaasta lõppedes koostab vallavalitsus nõuetekohase majandusaasta aruande, mille põhiaruannete hulgas on eelarve täitmise aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab volikogu.

Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve 

Lääne-Nigula valla 2018. eelarve lühiülevaade

Lääne-Nigula 2018. eelarve I lugemise aegne tutvustav slaidikava

Komisjonide, osavallakogude ja volikogu protokollid on kättesaadavad dokumendiregistris

2018. aasta eelarve täitmine seisuga 30.11.2018

2018 Lisaeelarve eelnõud

Lääne-Nigula valla 2018. aasta lisaeelarve

 


2017. aasta majandusaasta aruanded

Noarootsi valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Nõva valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Martna valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Kullamaa valla 2017. aasta majandusaasta aruanne

Lääne-Nigula valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist

Revisjonikomisjoni 18.06.2018 protokoll