Lääne-Nigula valla teehoid

Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri

Lääne-Nigula valla teede investeeringute kava (teehoiukava) 2021-2023 kinnitamine

Lääne-Nigula valla avalikuks kasutamiseks tunnistamata erateedel talihoolde tegemise kord–Riigi Teataja

Lääne-Nigula valla kruusaveo kaardid 2019

endine Lääne-Nigula (zip)

Martna (zip)

Nõva

Noarootsi

Kullamaa (zip)

 

Lääne-Nigula valla teede pindamiste kaardid 2019

vana Lääne-Nigula (zip)

Martna (zip)

Noarootsi (zip)

Nõva (zip)

Kullamaa (zip)

 

Suuremahulised veod

Kohalikul teel suuremahulisteks vedudeks ja teekaitsevööndis tee seisundit mõjutavateks tegevusteks tuleb taotleda Lääne-Nigula Vallavalitsuselt luba, esitada teade:

TEADE metsamaterjali väljaveoks

Kohalikel teedel tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb taotleda teehoiu eest vastutavalt isikult kirjalik luba.


Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. tööde vastutav teostaja;
  2. projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
  3. tehtavate tööde ajagraafik.

 

Teehoiu eest vastutavate isikute kontaktid:
Taristunõunik Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee telefon 472 0304
Kullamaa osavallavanem Katrin Viks, e-post katrin.viks@laanenigula.ee, telefon 472 4762
Martna osavallavanem Karl Kalamees, e-post karl.kalmees@laanenigula.ee, telefon 472 5041
Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo, e-post aivo.hirmo@laanenigula.ee, telefon 509 6190
Nõva osavallavanem Aivi Heinleht, e-post aivi.heinleht@laanenigula.ee, telefon 472 4672.

 

Nurme tänava ja Veo tänava rekonstrueerimine ja Tööstuse tänava valgustuse ehitus

Nurme tänava ja Veo tänava projektid

Tööstuse tänava projekt (zip fail)