9.11.23

 

 

RISTI LASTEAED

 

Lasteaed on taasavatud 1997 aastast. Risti Lasteaias töötab neli rühma.  Õppetöös kasutatakse robootika ja digivahendeid. Ümbritsev loodus ja avar mänguväljak,  Risti Spordihoone ning jalgpallistaadioni kasutamine võimaldavad lastele häid liikumistingimusi ja seeläbi rakendada erinevaid õuesõppe vorme. Koolieelikutel on võimalus käia eelkoolis Risti Põhikoolis.

 

Lasteaed on avatud E-R kell 7.00 – 18.30

Aadress: Tallinna mnt.6, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901

Maja üldtelefon: 47 35059

Õppealajuhataja kohusetäitja Tagne Kadak 5130217 tagne.kadak@laanenigula.ee (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

Direktor Kerda Ledis (tel 5213932)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: lasteaiad@laanenigula.ee

juhiabi Maarika Maripuu (tel 58789611 - lasteaia üldtelefon)

e-mail: maarika.maripuu@laanenigula.ee

majandusjuhataja Ave Talving (tel 55649683)  (vastuvõtt eelneval kokkuleppel)

e-mail: ave.talving@laanenigula.ee

Risti Lasteaia põhimäärus

Risti Lasteaia arengukava 2022-2026

Risti Lasteaia kodukord

Risti Lasteaia hoolekogu koosseis

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

Risti Lasteaia päevakava

 

MISSIOON

Risti Lasteaed on valla elanikkonna eelkooliealistele lastele väärilist ja kvaliteetset alusharidust võimaldav õppeasutus.

VISIOON

Risti Lasteaed on lapsesõbralik ja peret toetav turvalise õpi- ja mängukeskkonnaga haridusasutus, kuhu lapsed ja lapsevanemad tahavad tulla.

Lasteaias omandavad lapsed teadmised, oskused, vilumused, väärtushinnangud ja käitumisnormid, mis aitavad neil edukalt toime tulla nii koolis kui elus.

Meie lasteaias kujunevad lastest rõõmsad, õpihimulised, loodust armastavad ja pidevalt arenevad terviklikud isiksused, arvestades laste individuaalseid, ealisi, soolisi ja piirkondlikke iseärasusi. Järgitakse kultuuri- ja rahvatraditsioone.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Terved ja rõõmsad lapsed
  • Suur mänguväljak
  • Looduslähedus
  • Head liikumisvõimalused
  • Hea asukoht
  • Üksteisest lugupidamine
  • Hoolivus –abivalmidus - paindlikkus

TRADITSIOONID

Metsa istutamine, aasta-aegade matkad looduses, kevadine ekskursioon, Laulasmaa lasteaia  ja Lääne maakonna rahvatantsupidudel osalemine, emadepäeva ja isadepäeva tähistamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine.

PROGRAMMIDES OSALEMINE

Risti Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, mille kaudu saavad lapsed osa võtta maakonna TEL lasteaedade ühistest tervise- ja spordi valdkonna üritustest.

Lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu lastele jagatava tasuta koolipiima ja koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!" See on kiusamist ennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.