Õigustatud huvi alusel andmete küsimine

 

Õigustatud huvi alusel Rahvastikuregistrist andmeid Lääne-Nigula Vallavalitsus ei väljasta.

(RRS § 44):
Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu õigus on:
1) täisealisel isikul tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel ning juriidilisel või füüsilisel isikul avaliku ülesande täitmiseks;
3) füüsilisel ja juriidilisel isikul õigustatud huvi korral;
4) välisriigi asutusel ja isikul, kui see õigus on sätestatud välissuhtlemisseaduse alusel sõlmitud kokkuleppes või tagatakse vastutava töötleja otsuse alusel õigustatud huvi korral;
5) andmesaajal isiku otsest või kaudset tuvastamist mittevõimaldaval kujul.

 

Õigustatud huvi alusel on isikuandmete väljastajateks:

  1. kuni 20 isiku kohta kuus- maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused (RRS § 54 lg 1). Püsijuurdepääsuga andmetöötlejad on nimetatud Siseministeeriumi poolt välja antud volikirjas ja nendeks on maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused;
  2. kuni 100 isiku kohta aastas – volitatud töötleja ehk SMIT (RRS § 51 lg 2);
  3. 100+ isiku kohta annab loa Siseministeerium ja SMIT väljastab (RRS § 50 lg 2).

Seega, kui näiteks projekteerimisfirma pöördub tava KOV poole, siis tava KOVil ei ole seadusest tulenevat õigust õigustatud huvi alusel andmeid väljastada.
Selleks kasutada rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemi aadressil: https://rr-taotlus.smit.ee.
Sisse logimisel valida: Äriühing (õigustatud huvi) ja edasi Ühekordsete andmete väljastamine (valida vastav taotlusvormi, kui mitme isiku kohta andmeid soovitakse).
Taotlused peavad olema põhjendatud, miks andmeid soovitakse ja mis andmeid soovitakse (andmekoosseis nt elukohta).
Kui on tegemist äriühinguga, siis taotlust saab esitada allkirjaõiguslik isik või selleks volitatud isik. Volitatud isikul tuleb selleks esitada esindusõigust tõendav dokument (nt volikiri), mille saab manusena taotluse juurde kaasa panna.
Õigustatud huvi alusel andmete saamine on tasuline. Vastavalt riigilõivu seaduse § 3411 on  riigilõiv 5 eurot isiku kohta.
Kui andmeid küsitakse kuni 100 ja 100+ isiku kohta, siis neid tasusid reguleerib siseministri 14.01.2019 määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud".

 

Rahvastikuregistri kohta loe infot siit