20.09.18

Nõva kooli tulevik

Lääne-Nigula Vallavalitsus on algatanud arutelu Nõva Kooli tuleviku teemadel

Nõva Kooli arutelupaber 12.03.2018

Arutelupaber on läbi vaadatud ja heaks kiidetud vallavalitsuse 13.03.2018 istungil.

KOKKUVÕTE arutelupaberist:

1. Nõval jätkub koolihariduse andmine 6-klassilise lasteaed-põhikoolina, kooli asukoht jääb endiseks- Nõva küla, Kooli kinnistu;

2. Nõva Kooli 3. kooliaste suletakse alates 2019/2020 õppeaastast, põhjuseks õpilaste arvu rahvastikuprognoosi kohane langus alla kriitilise piiri;

3. Nõva Kooli õpilaskodu tegevus lõpetatakse;

4. Nõva Kooli uue direktori konkurss kuulutatakse välja esimesel võimalusel;

5. Teeme ettepaneku lasteaia lahtiolekuaja muutmiseks tööl käivale vanemale sobivamaks, 07:00-18:00. (seni 08:00-17:00) Kooli juures asuva lasteaia koosseis optimeeritakse 2018. kevadel;

6. Otstarbeka ruumiprogrammi tagamiseks tuuakse osavallavalitsus 2018. aastal koolihoonesse, senise vallamaja tulevik (kaugtöökeskus, bürooruumid, teenused vms) arutatakse kogukonnaga läbi, hoone jääb valla omandisse. 

Lisa Nõva Kooli arutelupaberile- õpilaskodu tulude ja kulude analüüs 20.04.2018

Vallavalitsuse pöördumine Nõva kooli hoolekogu poole avaldada arvamust õpilaskodu sulgemise, lasteaia lahtioleku aja pikendamise ja direktori valimise kohta 13.04.2018

Vallavalitsuse protokolliline otsus Nõva Kooli struktuuri muutmise kooskõlastamise kohta 24.04.2018

Kooli direktori käskkiri kooli struktuuri muutmise kohta 25.04.2018

Vallavalitsuse pöördumine Nõva kooli hoolekogu, osvallakogu, õppenõukogu, õpilasesinduse poole uue põhimääruse projekti kohta arvamuse avaldamiseks 27.04.2018

Nõva Kooli uue põhimääruse seletuskiri koos arvamuste kohta esitatud vastustega

Õiguskantsleri seisukoht Nõva õpilaskodu sulgemise kohta 30.05.2018

Nõva Kooli uus põhimäärus (jõustub 01.09.2018) 12.06.2018

Vastus teabenõudele, mis puudutab Nõva Kooli õpetajate palgafondi (28.05.2018)

Vastus teabenõudele, mis puudutab Nõva Kooli õpetajate palgafondi II (06.06.2018)

PRESSITEADE uue direktori valimise kohta (28.08.2018)

Osapoolte kohtumine kooli tuleviku küsimuses - vallavanema ettekanne (19.09.2018)

Osapoolte kohtumine kooli tuleviku küsimuses- hoolekogu ettekanne (19.09.2018)