16.04.21

VOLIKOGU KOMISJONID

 

Arendus-ja eelarvekomisjon

 • Esimees: Jüri Ott (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Aseesimees: Jaanus Mägi (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Liikmed: Jaak Aasma, Neeme Suur, Laine Belovas, Aivar Oruste, Kulno Rehkalt, Marek Topper, Aare Vaalma

e-post: arendus-eelarve@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Valla arengukava ja teised regionaalsed ja valdkondlikud arengukavad, ühinemislepingu täitmise järelevalve, valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve, valla arengu kavandamist ja valla rahandust (finantsjuhtimist) puudutavad õigusaktid, rahaliste kohustuste võtmine, valla põhimäärus ning teised kohaliku omavalitsuse sisemist töökorraldust puudutavad küsimused, valla osalus juriidilistes isikutes, koostöö teiste KOV üksuste ja riigiasutustega, ettevõtluse arengu küsimused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Arendus-ja eelarvekomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2021 

Majandus-ja planeerimiskomisjon

 • Esimees: Einar Pärnpuu (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Aseesimees: Margus Ojamäe (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Liikmed: Jüri Bachman, Kairi Korpe, Janek Loorens, Hardi Rehkalt, Margus Laidmets,  Andero Paalvelt, Arvo Riisalu

e-post: majandus-planeerimine@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Ruumiline planeerimine; maakorraldus, ehitusküsimused; elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika; vee- ja kanalisatsioon; teede korrashoid ja ehitus, keskkonnaküsimused (sh maavarade kaevandamine), jäätmehooldus, ühistransport, heakord, loodus- ja muinsuskaitse, kalmistud, sadamad, ranna-alad ja merenduspoliitika, vallavara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Majandus-ja planeerimiskomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2019

 

Sotsiaalkomisjon

 • Esimees: Mikk Lõhmus (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Aseesimees: Marge Kanna
 • Liikmed: Guido Ulejev, Karin Kahn, Marika Leht-Zolotov, Mai Jõevee, Üllar Neemrand, Ülle Heinleht, Ave Bachman

e-post: sotsiaal@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Valla sotsiaalhoolekande poliitika kujundamine, sotsiaalteenuste arenduse kavandamine, rahvatervisele suunatud arendustegevuse kavandamine, lastekaitse, puuetega inimeste ja eakate hoolekanne, perede hoolekanne, sotsiaaltransport, turvalisus, hooldekodud ja muud sotsiaalasutused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Sotsiaalkomisjoni protokollid

 

Hariduskomisjon

 • Esimees: Oliver Tammemägi (SDE)
 • Aseesimees: Toomas Tammeorg (VL Ühinenud Kogukonnad)
 • Liikmed: Kristi Kivipuur,  Lea Lai, Tenno Laanemets, Neeme Väli, Jaanus Ratas, Kerda Ledis, Olev Tähiste

e-post: haridus@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Alusharidus, üldharidus, huviharidus ja huvitegevus, hariduse kvaliteet, täiskasvanute koolitus, elukestev õpe, haridusuuendus, koostöö erinevate hariduspartnerite vahel, valla koolivõrk, hariduslikud tugiteenused, noorsootöö ja noortekeskused, noortevolikogu, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Hariduskomisjoni protokollid

 

Külaelukomisjon

 • Esimees: Arvo Ninn (SDE)
 • Aseesimees: Ülle Heinleht (EKRE)
 • Liikmed: Rutt Lillepea, Andrus Eilpuu, Kadi Paaliste, Tiiu Tulvik, Vaike NõuKristo Priimägi, Marje Viigipuu    

e-post: kylaelu@laanenigula.ee

Komisoni tegevusvaldkond: Külade ja alevike temaatikaga tegelemine, külaelanike huvide ja vajaduste kaitse, valla külade arengu kavandamine ja piirkonna probleemide lahendamiseks seisukohtade andmine, külade ümarlaua regulaarne rakendamine vallas ja läbi selle vallavalitsuse/volikogu ja külade vahelise infovahetuse korraldamine, külaturism ja turvalisus, valla tasakaalustatud areng, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Külaelu komisjoni protokollid

 

Kultuuri-ja spordikomisjon

 • Esimees: Andres Kampmann (Valimisliit Ühinenud Kogukonnad)
 • Aseesimees: Guido Ulejev
 • Liikmed: Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Merilin Saska, Ülle Schönberg, Anne Riisalu, Aivi Ööbik, Diana Ots

e-post: Kultuur-sport@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Ülevallalise ja piirkondliku kultuuri- ja spordi arengu ja tegevuse kavandamine, ülevallalised ja piirkondlikud kultuuri ning spordiüritused, raamatukogud ja kultuuriasutused, spordihooned, koostöö vallas tegutsevate erialaste mittetulundusühendustega, koostöö korraldamine kogudustega, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Kultuuri-ja spordikomisjoni protokollid

 

Revisjonikomisjon

Esimees: Arvo Ninn

Aseesimees: Jüri Ott

Liikmed: Margus Ojamäe, Kadri Lukk, Ülle Heinleht

e-post: revisjon@laanenigula.ee

Revisjonikomisjoni tegevuse alused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48. Revisjonikomisjoni kontrollimise aluseks on volikogu poolt antud ülesanded ja volikogu poolt kinnitatud komisjoni tööplaan.

Revisjonikomisjoni protokollid