16.04.19

VOLIKOGU KOMISJONID

 

Arendus-ja eelarvekomisjon

 • Esimees: Jüri Ott
 • Aseesimees: Jaanus Mägi
 • Liikmed: Peeter Zolotov, Jaak Aasma, Neeme Suur, Risto Roomet, Laine Belovas, Aivar Oruste, Marek Topper

e-post: arendus-eelarve@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Valla arengukava ja teised regionaalsed ja valdkondlikud arengukavad, ühinemislepingu täitmise järelevalve, valla eelarvestrateegia ja vallaeelarve, valla arengu kavandamist ja valla rahandust (finantsjuhtimist) puudutavad õigusaktid, rahaliste kohustuste võtmine, valla põhimäärus ning teised kohaliku omavalitsuse sisemist töökorraldust puudutavad küsimused, valla osalus juriidilistes isikutes, koostöö teiste KOV üksuste ja riigiasutustega, ettevõtluse arengu küsimused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Arendus-ja eelarvekomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2019

 

Majandus-ja planeerimiskomisjon

 • Esimees: Einar Pärnpuu
 • Aseesimees: Margus Ojamäe
 • Liikmed: Jüri Bachman, Kairi Korpe, Janek Loorens, Hardi Rehkalt, Margus Laidmets,  Andero Paalvelt, Arvo Riisalu

e-post: majandus-planeerimine@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Ruumiline planeerimine; maakorraldus, ehitusküsimused; elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika; vee- ja kanalisatsioon; teede korrashoid ja ehitus, keskkonnaküsimused (sh maavarade kaevandamine), jäätmehooldus, ühistransport, heakord, loodus- ja muinsuskaitse, kalmistud, sadamad, ranna-alad ja merenduspoliitika, vallavara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Majandus-ja planeerimiskomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2019

 

Sotsiaalkomisjon

 • Esimees: Leili Mutso
 • Aseesimees: Mai Jõevee
 • Liikmed: Andrus Post, Karin Kahn, Andre Oja , Marge Kanna, Üllar Neemrand, Ülle Heinleht, Ave Bachman

e-post: sotsiaal@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Valla sotsiaalhoolekande poliitika kujundamine, sotsiaalteenuste arenduse kavandamine, rahvatervisele suunatud arendustegevuse kavandamine, lastekaitse, puuetega inimeste ja eakate hoolekanne, perede hoolekanne, sotsiaaltransport, turvalisus, hooldekodud ja muud sotsiaalasutused, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Sotsiaalkomisjoni protokollid

 

Hariduskomisjon

 • Esimees:
 • Aseesimees: Toomas Tammeorg
 • Liikmed: Kristi Kivipuur, Halja Veersalu, Lea Lai, Oliver Tammemägi, Tenno Laanemets, Neeme Väli, Jaanus Ratas

e-post: haridus@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Alusharidus, üldharidus, huviharidus ja huvitegevus, hariduse kvaliteet, täiskasvanute koolitus, elukestev õpe, haridusuuendus, koostöö erinevate hariduspartnerite vahel, valla koolivõrk, hariduslikud tugiteenused, noorsootöö ja noortekeskused, noortevolikogu, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Hariduskomisjoni protokollid

 

Külaelukomisjon

 • Esimees: Arvo Ninn
 • Aseesimees: Lidya Tee
 • Liikmed: Rutt Lillepea, Andrus Eilpuu, Kadi Paaliste, Tiiu Tulvik, Vaike Nõu, Kaidi Silver-Schöbe, Kristo Priimägi     

e-post: kylaelu@laanenigula.ee

Komisoni tegevusvaldkond: Külade ja alevike temaatikaga tegelemine, külaelanike huvide ja vajaduste kaitse, valla külade arengu kavandamine ja piirkonna probleemide lahendamiseks seisukohtade andmine, külade ümarlaua regulaarne rakendamine vallas ja läbi selle vallavalitsuse/volikogu ja külade vahelise infovahetuse korraldamine, külaturism ja turvalisus, valla tasakaalustatud areng, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Külaelu komisjoni protokollid

 

Kultuuri-ja spordikomisjon

 • Esimees: Lauri Lilleoks
 • Aseesimees: Kadri Lukk
 • Liikmed: Enn Kerge, Guido Ulejev, Merilin Saska, Ülle Schönberg, Riina Gilden, Aivi Ööbik, Kuno Tehva

e-post: Kultuur-sport@laanenigula.ee

Komisjoni tegevusvaldkond: Ülevallalise ja piirkondliku kultuuri- ja spordi arengu ja tegevusekavandamine, ülevallalised ja piirkondlikud kultuuri ning spordiüritused, raamatukogud ja kultuuriasutused, spordihooned, koostöö vallas tegutsevate erialaste mittetulundusühendustega, koostöö korraldamine kogudustega, muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

Kultuuri-ja spordikomisjoni protokollid

 

Revisjonikomisjon

Esimees: Arvo Ninn

Aseesimees: Jüri Ott

Liikmed: Margus Ojamäe, Kadri Lukk, Ülle Heinleht

e-post: revisjon@laanenigula.ee

Revisjonikomisjoni tegevuse alused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48. Revisjonikomisjoni kontrollimise aluseks on volikogu poolt antud ülesanded ja volikogu poolt kinnitatud komisjoni tööplaan.

Revisjonikomisjoni protokollid