Lääne-Nigula Vallavalitsus osaleb pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes"

Lääne-Nigula Vallavalitsus koostöös Sotsiaalkindlustusametiga  piloteerib konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames  isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsuses tähtajaga kuni 31.12.2024.

Teenusmudeli rakendamine jätkub aastatel 2023-2024.

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi vahenditest projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
    • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

 

Kontaktisik Lääne-Nigula Vallavalitsuses on Tuuli Varik, telefon 5919 4936.

Infoleht eesti keeles
Infoleht vene keeles
Projektiga seotud teenuste
 hinnakiri 01.04.2022

ISTE projekti lisatoetuse osutajate hinnakiri

ISTE projekti lisatoetuse osutajate (täiendatud) hinnakiri