Mis toimub?

19.01.22

 

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus soovib välja selgitada rootsi keele õpihuvi laste ja täiskasvanute hulgas, kes seonduvalt vanusest või kaugusest ei ole õppinud rootsi keelt Noarootsi koolides või kes sooviksid jätkata edasijõudnute tasemel, kui on keele varem koolis või kursusel omandanud. Selleks, et saaksime korraldada veebipõhist rootsi keele õpet, palume läbida keeletest sh neil, kes varem ei ole rootsi keelega kokku puutunud ja jagada meiega enda kontakti, et saaksime  võtta uuesti ühendust.

Link keeletesti täitmiseks asub siin 

Sõiduplaan Maakonnaliinil nr 21 kehtiv 03.01.2022.

Rannarootsi kultuuripärandi jäädvustamine ja esitlemine

Projekti tegevuse käigus varustati kõik Noarootsi ajaloolised rannarootsi külad infostendidega, mis annavad küla ajaloost ülevaate eesti, rootsi ja inglise keeles. Infostendid tõstavad piirkonna atraktiivsust ning lihtsustavad külastajatele piirkonna kultuuripärandiga tutvumist. Kokku on paigaldatud 22 puidust eraldiseisvat infostendi koos infotahvlitega. Aulepas paigaldati infotahvel pritsikuuri külge. Projekti toetas KKLM LEADER programm.

Teavitus

Austatud kohalik elanik,

Teavitame, et alates 19.07.21 teostatakse ehitustöid riigiteel nr 16125 Hara-Kudani km 0,0-4,047 ja 16126 Hara tee km 0,0-1,415.Sellega seoses toimuvad liikluskorralduslikud muudatused perioodil 19.07.2021 kuni 17.09.2021.Eelpool mainitud teega piirnevatele kinnistutele võimaldatakse ligipääs kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusega kaasneb paratamatult müra ja tolm, mille tekkimist proovib tööde teostaja minimaliseerida.Palume mõistvat suhtumist ning küsimuste korral pöörduda allpool toodud kontaktide poole.

Lugupidamisega,

Kerot Kull

kerot@lteed.ee

+372 57501199

Lääne Teed OÜ

Lääne-Nigula vallaajaleht nr 10 (november 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 9 (oktoober 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 8 (september 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 7 (august 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 6 (juuni 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 5 (mai 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 4 (aprill 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 3 (märts 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 2 (veebruar 2021)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 1 (jaanuar 2021)

NNoarootsi osavallas teostavad talvist teehooldust järgmised teenusepakkujad:

Piirkond 

Teenuse osutaja                

Kontakttelefon

Pürksi, Sutlepa, Riguldi

OÜ Warren Safety

512 4321

Nõmmküla

FIE Paul Pigul      

5690 0750

Lääne-Nigula vallaajaleht nr 11 (detsember 2020)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 10 (november 2020)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 9 (oktoober 2020)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 8 (september 2020)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 7 (august 2020)
Lääne-Nigula vallaajaleht nr 6 (juuni 2020)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 5 (mai 2020)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 4 (aprill 2020)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 3 (märts 2020)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 2 (veebruar 2020)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 1 (jaanuar 2020)

Kaupluse bussiring Noarootsis

NB! Peatused ettetellimisel Andres Priske tel. 5247 304

1.jaanuariks 2020 peavad olema kõik üle 20 m2 ehitisealuse pinnaga hooned kantud ehitisregistrisse.

Hooned puuduvad ehitisregistris või on nendega mingid probleemid järgmistel maaüksustel

Rohkem infot: Marika Meister tel.472 4354 või e-post: marika.meister@laanenigula.ee 

Lääne-Nigula valla ajaleht nr 11 (detsember 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 10 (november 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 9 (oktoober 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 8 (september 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 7 (august 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 6 (juuni 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 5 (mai 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 4 (aprill 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 3 (märts 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 2 (veebruar 2019)
Lääne-Nigula valla ajaleht nr 1 (jaanuar 2019)

2019. aasta maamaksust

Maa-amet täpsustas eelmise aasta lõpus kõikide katastriüksuste pindalad (maatüki piiri ja pindala andmed viidi kooskõlla teiste kaardiandmetega) ja kaasajastas kõlvikulised jaotused (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa). Sellest tulenevalt muutusid paljude maaüksuste maksustamishinnad ning võib muutuda ka maamaksu suurus. Kõlvikulise jaotuse ja maksustamishinna muutumist saab ise kontrollida. Küsimuste korral palume pöörduda kataster@maaamet.ee või helistada 6 750 810. Maamaksumäärad 2019. aastal ei muutu.

Maamaksuteade väljastatakse maksumaksjale Maksu- ja Tolliameti poolt hiljemalt 15. veebruariks. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kasutajale saadetakse maamaksuteade elektrooniliselt. Maamaksuteadet ei väljastata, kui kõigi maksustatavate maatükkide maamaksude summa on alla 5 euro.

Maksumaksjal on maamaksu algandmetega võimalik tutvuda. Ebatäpsuste avastamisel või täiendavate selgituste või maa maksustamishinna akti saamiseks palume pöörduda maa- ja planeerimisspetsialisti Marika Meisteri poole (tel 4724 354 või marika.meister@laanenigula.ee ).

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtaega. Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks 2019. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks 2019. Võimalusel soovitame aga tasuda kogu aastane maamaks korraga 31. märtsiks.

Maa piiridega seotud toimingud muutuvad lihtsamaks

Sellest aastast lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine.

Uute tehniliste lahenduste abiga muutub võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine, mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus või kui tegelik maakasutus ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku. Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.

Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt, et Maa-amet saab nimetatud toimingu sobivate alusandmete korral läbi viia elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.

Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja soovitud uued maaüksuse piirid.  Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea. Maakataster registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile ega pea pöörduma notari poole.

Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks eeldus on see, et maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik seisund ehk et oleks õige teave selle kohta, kui suure osa maatükist katab õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.

Selleks Maa-amet kaasajastab katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil.

Korraldatud jäätmeveole üleminekust

1.veebruarist 2019 kehtib Noarootsi osavallas korraldatud jäätmevedu ja uueks jäätmevedajaks on Eesti Keskkonnateenused AS. Kõik Ragn-Sells AS-iga sõlmitud jäätmelepingud kaotavad kehtivuse ja jäätmevaldajatega sõlmitakse uued lepingud. Samuti loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks ka kõik need majapidamised kellel seni jäätmeveolepingut ei olnud ja ka nendega sõlmib Eesti Keskkonnateenused AS jäätmelepingud. Tiheasustuses on konteineri tühjendamise minimaalseks sageduseks 1 kord nelja nädala tagant ja maksimaalseks sageduseks 1 kord  nädalas. Hajaasustuses on konteineri tühjendamise minimaalseks sageduseks 1 kord 12 nädala tagant ja maksimaalseks sageduseks 1 kord nelja nädala tagant. Täpne veograafik lepitakse kokku lepingus.

Kellel senini olid Ragn-Sellsi rendikonteinerid, nendele saadab Ragn-Sells edaspidi konteineri kasutamise eest rendiarved. Samas on võimalik rendileping lõpetada ja need konteinerid välja osta või osta ise uus konteiner.

Vastavalt Lääne-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja § 30-le on võimalik taotleda korraldatud jäätmeveost vabastamist kui kinnistul ei elata või seda teatud perioodil ei kasutata. Vabastuse saamiseks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud taotlus kas paberkandjal või e-postiga või valla veebilehe e-vormi kasutades. NB! Suvekodude puhul võib vabastuse taotleda ainult talveperioodiks (1. november - 30. aprill), vastav info ja ajavahemik kirjutada taotluse põhjendusse. Põhjenduseks ei sobi see, et jäätmed viiakse mujale konteinerisse või et kasutajal ei teki jäätmeid! Esitatud taotlus vaadatakse läbi ja tehakse korraldatud jäätmeveost vabastamise või mittevabastamise otsus 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Jäätmevaldajad võivad omavahel kokku leppida ka ühise kogumismahuti kasutamises. Selleks tuleb vallale esitada vastav vormikohane kokkulepe.

Põhjalik teave korraldatud jäätmeveo kohta on üleval Lääne-Nigula valla kodulehel

Valla kontaktisik on teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris                   

E-post: olev.peetris@laanenigula.ee

Tel: 4720 304

Noarootsi osavallas tegeleb jäätmemajandusega osavallavanem Aivo Hirmo

E-post: aivo.hirmo@laanenigula.ee

Tel: 5096 190

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Noarootsi teeninduspunktis iga kuu esimesel teisipäeval kell 09.00-10.00

Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122