Osavallad

Osavald

Osavald on valla maa-alal ja koosseisus volikogu kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

 Igas osavallas on :

 • Osavallakogu, milles on 9 liiget ja mis moodustatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemuste põhjal.
 • Osavallavanem ja osavallavalitsus

 Mis küsimustega osavald peamiselt tegeleb?

 • Rahvastikuregistri toimingud (sh sünni registreerimine);
 • Kultuur, sport ja vaba aja veetmine;
 • Teede ja tänavate korrashoid;
 • Kalmistute hooldamine;
 • Haljasalade ja randade hooldamine;
 • Jäätmehooldus;
 • Koolitranspordi korraldamine;
 • Osavallas asuva vallavara haldamine (nt valla asutused, korterid, sotsiaalmajad jms)
 • Koostöö mittetulundusühingute, külaseltside, ettevõtjatega jne.

Igas osavallas korraldab vastuvõttu sotsiaalhoolekande ametnik ning on vastutav koduhooldustöötaja.

Osavallale alluvad osavallas asuvad kultuurimajad, raamatukogud ja noortekeskused.

Noarootsi osavald tegeleb ka Österby ja Hara sadamaga ning Osmussaare küsimustega.

 

Osavallakogu 

Osavallakogu pädevuses on:

1) valla arengukava, eelarvestrateegia ning eelarve eelnõu kohta seisukoha kujundamine, ettepanekute esitamine vallavalitsusele ja volikogule;

2) osavalla põhimääruse ja selle muudatuste kohta seisukoha kujundamine ja ettepanekute esitamine vallavalitsusele ja volikogule;

3) ettepaneku tegemine või arvamuse andmine osavallavanema kandidaadi kohta ning arvamuse andmine osavallavanema ametist vabastamise kohta;

4) arvamuse andmine osavallas asuva vallavara valitsemist puudutavate otsustuste kohta (vallavara müük, kasutusse andmine või koormamine);

5) arvamuse andmine osavalla territooriumil asuvate hallatavate asutuste või nende filiaalide asutamise, ümber kujundamise või lõpetamise, arengukavade projektide, põhimääruste ja nende muudatuste kohta;

6) arvamuse andmine valla üldplaneeringu või osavalda puudutavate detailplaneeringute ning keskkonnamõju hindamise menetluste erinevate otsustuste kohta;

7) arvamuse andmine ühinemislepingu muutmiseks esitatud volikogu õigusakti eelnõu kohta;

8) volikogule või vallavalitsusele kohaliku elu küsimustes või osavalla haldusterritooriumiga seotud küsimustes aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ettepanekute tegemine;

9) teiste volikogu poolt osavallakogule volitatud küsimuste läbiarutamine ja otsuste tegemine;

10) ettepaneku tegemine osavalla lõpetamiseks lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lõikest 12;

11) esindajate nimetamine osavalla territooriumil asuvate hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse;

12) osavalla tööd puudutavate ettepanekute tegemine osavalla vanemale.

 

Osavallavanem

Osavallavanem on ametnik, kes juhib osavallavalitsust ja kelle nimetab ametisse vallavalitsus, osavallavanema ametisse nimetamiseks on vajalik osavallakogu arvamuse eelnev ära kuulamine. Osavallavanem allub vallavanemale. 

Osavallavalitsus on valla ametiasutus.

Osavald kasutab osavalla sümboolikat ja Lääne-Nigula valla sümboolikat.