Sotsiaalteenuse taotlus

24.08.23

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sotsiaalteenuseid on õigustatud saama abivajaduse korral isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik.

 Sotsiaalteenuste eesmärgiks on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.

Sotsiaalabi andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb isiku omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja abi eesmärgipärasusest, õiguskindlusest ja isikute võrdsest kohtlemisest ning avalike vahendite säästlikust ja otstarbekast kasutamisest.

Lääne-Nigula vallas osutatakse või korraldatakse järgmiseid teenuseid: koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, häirenuputeenus.

Kestvus:

Teenuse määramine või teenuse eest tasumine otsustakse kümne tööpäeva jooksul teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

Õigusaktid:

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastutaja:

sotsiaaltöö spetsialist,  telefon 5919 4936

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab vallamajast või osavallavalitsustest. 

Viide:

Sotsiaalteenuste taotlus