Raieloa taotlus

29.05.23

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

 

 

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja või tema poolt volitatud esindaja, valla munitsipaalmaal haldaja või kasutaja.

Vajaduse nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente (nt. dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms ) ja selgitusi.

Kestvus

 

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid

Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Vastutaja

Endine Lääne-Nigula piirkond keskkonna - ja kommunaalnõunik Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee  telefon 504 9561

Kullamaa osavalla vanem Katrin Viks, e-post katrin.viks@laanenigula.ee, telefon 472 4762

Martna osavalla vanem, e-post martna@laanenigula.ee, telefon 472 5041

Noarootsi osavalla vanem Aivo Hirmo, e-post aivo.hirmo@laanenigula.ee, telefon 509 6190

Nõva osavalla vanem Aivi Heinleht, e-post aivi.heinleht@laanenigula.ee, telefon 472 4672

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab alloleva viite alt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavallavalitsusest. 

 

Vajaminevad dokumendid

Vajadusel nõutakse täiendavaid dokumente (krundi plaan, dendroloogi arvamus jne).

Viide

Raieloa taotlus