Lääne-Nigula detailplaneeringud

Kõikide Lääne-Nigula valla detailplaneeringutega saate tutvuda siin

 

Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneering tunnistati kehtetuks maaomanike esitanud ühisavalduse alusel sooviga muuta Pae  ja Raadiku katastriüksuste piiri kruntide parema kasutamise otstarbel. Otsuse materjalid on leitavad http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5560107

Sireli detailplaneeringu kehtestamise teade

Lääne-Nigula Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.Lääne-Nigula Vallavalitsus teatab Lääne-Nigula Vallavalitsuse 25.01.2022 korraldusega nr 2-3/22-19 kehtestati Sireli tn 9 kinnistu detailplaneering asukohaga Risti alevik Sireli tn 9 katastritunnus 44101:001:0370 kinnistu registriosa nr 13738650 pindala 38894 m². Detailplaneeringu ülesandeks on Sireli tn 9 jagamine 15-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks.Lisaks on kavandatud 3 üldkasutatava haljasala krunti, millest ühele on jäetud ka võimalus rajada ümberkaudsetel elanikel oma aiamaad. Elamukvartalisisese juurdepääsutee tarbeks on planeeritud 3 transpordimaa sihtotstarbega (007; L) krunti (Pos 19-21). Pos 19 krundile on planeeritud ka raudteejaama teenindav parkla, neile sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Risti valla üldplaneeringuga, sest planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning perspektiivses elamuehituspiirkonnas. Planeeringuala ei asu Natura alal ega kaitsealal, samuti puuduvad alal muud looduskaitselised piirangud. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub, sest planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse.

Detailplaneeringu kehtestamine:

Korraldus

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Detailplaneering 

Karjamaa detailplaneeringu kehtestamise teade

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 30.06.2020. a korraldusega nr 2-3/20-285 kehtestati Karjamaa kinnistu detailplaneering asukohaga Oru küla (katastriüksus 55201:001:0704; pindala 4,29 ha). Planeering näeb ette Karjamaa katastriüksuse jagamise üheksaks krundiks, neile sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramise, hoonestusala ja ehitusõiguse määramise; vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramise, ehitiste ehituslike tingimuste määramise. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Oru valla üldplaneeringuga, Planeeringuala ei asu Natura alal ega kaitsealal, samuti puuduvad alal muud looduskaitselised piirangud, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Korraldus 

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem 

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Tajaali detailplaneeringu kehtestamise teade

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/20-162 kehtestati Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneering Lääne-Nigula valla Saunja külas. Planeering näeb ette väljaspoole Taebla jõe ehituskeeluvööndit elamu, abihoone ja tiigi rajamist. Planeeringuala suurus on ca 1,7 ha. Planeering on kooskõlas Oru valla üldplaneeringuga ja  jääb üldplaneeringus kavandatud elamualale. Planeeritud tegevus ei ole vastuolus Lääne-Nigula valla arengudokumentidega ja vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneeringu materjal

Koolimetsa detailplaneeringu kehtestamine

Koolimetsa kinnistule ja lähialale on detailplaneering algatatud 01.08.2017 Lääne-Nigula Vallavalitsuse korraldusega nr 284. Ametlikes teadaannetes avaldatud nr 1442442. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste loomine kinnistu arenduseks, uute elamukruntide rajamiseks. Maatulundusmaa sihtotstarbega maa, katastritunnusega 43601:001:0125 (Koolimetsa katastriüksus) pindalaga 9,08 ha paikneb Oru valla üldplaneeringu alusel perspektiivsel elamualal E6 ja planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut. Oru valla üldplaneeringus on kirjas plaan kujundada Oru vallast meeldiv elamispiirkond, kus elamukrundid on sobitatud senisesse rahulikku ja loodusilmelisse miljöösse ning võimaldaks suurendada elanikkonda. Planeering näeb ette arendatavale maale kaheksa elamukrunti, teemaa (Koolimetsa tee) ja üldmaa (ei hoonestata, kavandatud mänguväljakud, lõkkeplats, tuletõrje veevõtukoht ja hüdrant).

 

Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse ja seetõttu ei ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset mõju inimese tervisele. Detailplaneeringu kehtestamine ei anna arendajatele õigust alustada planeeringualal keskkonda reostava tegevusega. Planeeritud tegevus ei ole vastuolus Lääne-Nigula valla arengudokumentidega ja vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

materjal

Altmäe detailplaneeringu kehtestamise teade

Lääne-Nigula Vallavolikogu kehtestas 21.11.2019.a. otsusega nr 62 Altmäe katastriüksuse ja lähiala  detailplaneeringu, Allikmaa külas (pindalaga ca 3,5ha) Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas. Planeeringu eesmärgiks on ala arendamine ja vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks, sealhulgas kunstliku lumesüsteemi rajamiseks spordikeskuse tarbeks. Kehtestatud planeeringuga määratakse 2000 m³ tiigi ja pumpla asukoht ning ehitusõigus,  lahendatakse tiigile juurdepääs, haljastus, tuuakse välja vajalikud piirangud ja servituudid. Planeeringulahendus tagab nõuetekohase kallasraja ulatuse ja juurdepääsu jõe kaldale.  Eeldatavalt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju, ega ka olulist mõju looduskeskkonnale, mida kaaluti läbi KSH eelhinnangu. Altmäe katastriüksusele on seatud hoonestusõigus 14.07.2010.a. Antud planeering muudab kehtivat Taebla valla üldplaneeringut ja planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasolev kasutusotstarve P1 (puhkeala hoonete ehitamise õiguseta) kasutusotstarbeks  P2 (puhkeala hoonete ehitamise õigusega). otsus   lisamaterjal

Maali detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 2-3/18-592 kehtestati Maali kinnistu detailplaneering asukohaga Linnamäe külas (katastriüksus 55201:001:0394; pindala 5877 m2). Planeering näeb ette Maali katastriüksuse jaotamise kolmeks krundiks. Üks krunt moodustatakse olemasolevale tegevus- ja teenusekeskusele, teine krunt korterelamule ja kolmas krunt üksik- või kaksikelamule. Planeeringuga on määratud kruntide sihtotstarbed, ehitusõigused, kommunikatsioonilahendused, servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused. Detailplaneering on vastavuses Oru valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ka eelhinnangu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu materjalid        Korraldus