6.04.20

Kehtestatud detailplaneeringud

DP kehtestab valla- või linnavalitsus. DP koostamisel PlanS § 130 lg-s 2 nimetatud juhul kehtestab selle KOV volikogu. PlanS § 91 lg 1 kohaselt RaM-i poolt heakskiidetud ÜP-d muutva DP kehtestamise ainupädevus on KOV volikogul (otsusega).

DP koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi DP käsitleb. Kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud planeerimisprotsessi.

DP kehtestamise /kehtestamata jätmise otsus tehakse hiljemalt 3 aasta möödumisel DP algatamisest.Lääne-Nigula valla kehtestatud DP info leiate kas Maa-ameti planeeringute rakendusest või antud lehe alajaotustest piirkondade järgi.