17.05.24

VOLIKOGU KOMISJONID

Komisjonidest osavõtt                  jaanuar-märts 2024

Arendus-ja eelarvekomisjon

Valla arengukava ja teised arengudokumendid, maakonna arengustrateegia, valla eelarvestrateegia ja eelarve, rahandust (finantsjuhtimist) puudutavad õigusaktid, valla põhimäärus ning teised sisemist töökorraldust puudutavad küsimused, valla osalus juriidilistes isikutes, koostöö teiste KOV üksuste ja riigiasutustega, ettevõtluse arengu küsimused;  muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Arendus- ja eelarvekomisjoni koosseis

 

Tenno Laanemets (esimees) Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Neeme Suur (aseesimees) Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Ago Kirsipuu Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Mikk Lõhmus Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Elle Ljubomirov Eesti Reformierakond

Hardi Rehkalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Malle Sepp Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Sven Köster Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Ebekai Härm Eesti Keskerakond

 

Arendus-ja eelarvekomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2024

Komisjoni tööplaan 2023

Komisjoni tööplaan 2022

Komisjoni tööplaan 2021 

 

Majandus-ja planeerimiskomisjon

Ruumiline planeerimine; maakorraldus, ehitusküsimused; elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika; ühisveevärk- ja kanalisatsioon; teede korrashoid ja ehitus, keskkonnapoliitika, jäätmehooldus, ühistransport, heakord, loodus- ja muinsuskaitse, kalmistud, sadamad, ranna-alad ja merenduspoliitika, vallavara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused; muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Majandus- ja planeerimiskomisjoni koosseis

 

Marek Topper (esimees) Eesti Reformierakond

Arvo Ninn (aseesimees) Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Lea Lai Eesti Reformierakond

Einar Pärnpuu Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Risto Roomet Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Ivo Karindi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Erlend Kotkas Eesti Keskerakond

Janek Loorens Eesti Keskerakond
Jüri Bachman Valimisliit Tugevad Kogukonnad

 

Majandus-ja planeerimiskomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2024

Komisjoni tööplaan 2023

Komisjoni tööplaan 2022

Komisjoni tööplaan 2019

 

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalteenused ja toetused, rahvatervis, lastekaitse, puuetega inimeste, perede ja eakate hoolekanne, sotsiaaltransport, turvalisus, hooldekodud ja muud sotsiaalasutused; muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Sotsiaalkomisjoni koosseis

 

Hardi Rehkalt (esimees) Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Aivar Oruste (aseesimees) Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Ülle Heinleht Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Gertu Lorents Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Kenneth Johannes Nyholm Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Andrus Post Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Marje Viigipuu Eesti Reformierakond

Andero Paalvelt Eesti Keskerakond

Marge Kanna Valimisliit Tegusalt Tulevikku

 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2023

 

Hariduskomisjon

alla haridusvõrk, alusharidus, üldharidus, huviharidus ja huvitegevus, elukestev õpe, haridusasutuste koostöö ja hariduse kvaliteet, kaasav haridus ja hariduslikud tugiteenused, noorsootöö ja noortekeskused, noortevolikogu; muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Hariduskomisjoni koosseis

 

Jaanus Ratas (esimees) Eesti Reformierakond

Oliver Tammemägi (aseesimees) Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Kaidi Silver-Schöbe Eesti Reformierakond

Riina Gilden Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Jaanus Mägi Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Kristi Kivipuur

Risto Roomet Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Kaja Rüütel Eesti Keskerakond

Aivi Aasmäe Eesti Keskerakond

 

Hariduskomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2024

Komisjoni tööplaan 2023

Komisjoni tööplaan 2022

Komisjoni tööplaan 2021

 

Külaelukomisjon

külaliikumise edendamine, valla külade arengu kavandamine ja piirkonna probleemide lahendamiseks seisukohtade andmine, kodukaunistamise konkursside ja kodanikuühenduste ümarlaudade läbiviimine ja valla ning külade vahelise infovahetuse korraldamine, turvalisus ja kriisideks valmisolek, koostöö, pääste, vabatahtliku pääste, merepääste ja Kaitseliiduga; muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Külaelukomisjoni koosseis

 

Ago Kirsipuu (esimees) Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Ahto Lääts (aseesimees) Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Lidya Tee 

Rutt Lillepea Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Uku Tulev Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Tiina Tuulik Eesti Reformierakond

Eve Tamm-Hinno Eesti Reformierakond

Riina Kopti Eesti Keskerakond

Piret Miina Roberg Valimisliit Tegusalt Tulevikku

 

Külaelu komisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2022

Komisjoni tööplaan 2023

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Ülevallalise ja piirkondliku kultuurielu ja sporditegevuse arendamine ning regulaarse spordi ümarlaua kaasamine valdkonna murede ja koostöövõimaluste kaardistamiseks; kultuuri- ja ajaloopärandi jäädvustamine, hoidmine ja elavdamine; raamatukogude, koguduste, kultuuriasutuste, spordihoonete ja turismi edendamine ja koostöö vallas tegutsevate vastavate ühendustega; muude komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

 

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseis

 

Kadri Lukk (esimees) Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Kaido Rehkalt (aseesimees) Eesti Keskerakond

Ülle Schönberg Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Renek Loorens Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Mati Kallemets Eesti Reformierakond

Aare Vaalma Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Ülle Heinleht Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Peeter Kallas Eesti Keskerakond

Anneli Riisalu Valimisliit Tegusalt Tulevikku

 

Kultuuri-ja spordikomisjoni protokollid

Komisjoni tööplaan 2023

 

Revisjonikomisjon

 

Neeme Suur (esimees) Valimisliit Tegusalt Tulevikku

Jaanus Ratas (aseesimees) Eesti Reformierakond

Lauri Lilleoks  Eesti Keskerakond

Tenno Laanemets Valimisliit Tugevad Kogukonnad

Ahto Lääts Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

 

Revisjonikomisjoni protokollid