Kogukonnateenuse toetuse ja spordiklubide tegevustoetuse taotlemine 2022 aastaks

Kodanikuühendustel on võimalik  kogukonnateenuse toetuseks taotleda toetust alljärgnevateks tegevusteks

  • Kogukonna kasutuses olevate ruumide ülevalpidamiseks ja kogukonnale tegevuste korraldamiseks
  • Koguduste poolt kogukonnale osutatavateks teenusteks ( nt kalmistute hooldus, sotsiaalteenused jms)
  • Vabatahtliku pääste- ja merepäästega tegelemiseks
  • Muudel kokkulepitud juhtudel teenuste osutamiseks

Kogukonnateenuse toetuse  saamiseks sõlmivad vald ja mittetulundusühing lepingu, milles lepitakse kokku ühingu poolt kogukonna liikmete heaolu ja kogukonna arengule suunatud tegevused või on lepingu alusel ühingule varasemalt antud korraldada avalik teenus.

 

Spordiklubide tegevustoetus

2022 aastaks saavad need spordiklubid, kelle tegevuskohaks spordiregistris on Lääne- Nigula vald taotleda tegevustoetust. Toetuse suurus arvestatakse spordiklubis tegutsevate treeningrühmade arvu, juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja treeningrühmade vanuselise koosseisu järgi. Laste ja noorte treeninggrupid ning kutsekvalifikatsiooniga treeneriga treeninggrupid saavad suurema toetuse.

Tegevustoetus on mõeldud treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks, projektide omafinantseeringuks ja muudeks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks. 

 

Toetuse taotlemiseks on vajalik Lääne-Nigula vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus koos treeninggrupis osalejate nimekirjaga.

2022 aasta kogukonnateenuse toetust ja spordiklubide tegevustoetust saab  taotleda

kuni 01. oktoober 2021!

Vormikohane taotlus, mis on leitav valla kodulehel, www.laanenigula.ee  esitada digitaalselt allkirjastatuna  Lääne-Nigula vallavalitsusele e-posti aadressile vv@laanenigula.ee

Teavet toetuste taotlemise kohta  jagab Varje Paaliste, kultuuri-ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee