Lääne-Nigula valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja arutelud

Lääne-Nigula valla üldplaneering koostatakse kogu Lääne-Nigula valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1449 km².

Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu üks põhiülesannetest on tagada tasakaalustatud areng, mis väärtustab loodushüvesid ja rikkalikku kultuuripärandit, luues samas võimalusi ettevõtluse arenguks ja töökohtade tekkeks.

Avalik väljapanek toimub 24.08.2020 - 24.09.2020. Materjalidega saab tutvuda lingil https://www.laanenigula.ee/uldplaneering ja Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi- Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning teeninduskeskustes Ristil ja Linnamäel nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad  16.10.2020 Palivere koolimajas kell 12°° ja  Martna osavallavalitsuses kell 15°°; 17.10.2020 Noarootsi osavallavalitsuses kell 10°°, Nõva osavallavalitsuses kell 13°° ja Risti koolimajas kell 16°°; 23.10.2020  Kullamaa osavallavalitsuses kell 12°° ja Linnamäe arenguseltsi (LAS) majas kell 15°°; 24.10.2020  Taeblas Lääne-Nigula vallamajas kell 10°°, Ettevõtjatele kell 13°° , Külaseltsidele/MTÜ-dele kell 15°°