1.12.23

 

Märkame ja tunnustame

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab ettepanekuid tublide ja ettevõtlike inimeste, asutuste, organisatsioonide tunnustamiseks!

Lääne- Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on aukodaniku tiitel, mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ja sellega kaasneb valla vapimärk.

 

Lääne- Nigula vallavalitsuse suurimateks  tunnustusteks on suur  teenetemärk ja teenetemärk, mis antakse austusavaldusena Lääne-Nigula valla elanikule, kes on oma õpingutes, töös või muul alal saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi;

Suur teenemärk antakse austusavaldusena isikule, kes on juba varem pälvinud valla teenemärgi või isiku tegevuste tähtsust arvestades erilise austusavaldusena.

 

Tiitliga Aasta tegu tunnustatakse neid inimesi, kelle tegevus on 2023 aastal positiivselt mõjutanud meie igapäevast elu kogukondades või vallas tervikuna.

Aasta noor - antakse kuni 26 aastasele noorele, kelle tegevus käesoleval aastal on suurendanud oma piirkonna või valla noorte omaalgatust ja ühistegevust või kes on silma paistnud hariduse, huvihariduse, kultuuri, spordi või mõnes muus valdkonnas

Aasta ettevõtja - antakse isikule või ettevõttele, kelle tegevus ja eeskuju on käesoleval aastal mõjutanud positiivselt piirkonna arengut, elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet või valla tuntust

Aasta kultuuritegu - antakse isikule või organisatsioonile, kes oma tegevusega käesoleval aastal on kaasa aidanud valla kultuurielu mitmekesistamisele, traditsioonide hoidmisele ja edasikandmisele või on andnud olulise panuse kogukonna koostöösse ja arengusse

Aasta sporditegu - antakse isikule või organisatsioonile, kes on käesoleval aastal toonud vallale tuntust heade sportlike tulemuste või terviseedenduse ja sportlike eluviiside propageerimisega

Aasta haridustegu - antakse isikule, asutusele või organisatsioonile, kelle töö ja eeskuju on käesoleval aastal oluliselt mõjutanud nii laste, noorte kui täiskasvanute kujunemist mitmekülgselt arenenud isiksuseks ja kes on märkimisväärselt panustanud õppimise ja õpetamise arendamisse

Aasta tegu - antakse isikule, asutusele või organisatsioonile käesoleval aastal toimunud olulise tähtsusega ettevõtmise, sündmuse, kogukonna ühis- ja arendustegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut, toonud vallale tuntust ja kujundanud head mainet

Aastate tegu-  antakse  isikule, asutusele või organisatsioonile, kelle eestvedamisel on jooksval aastal toimunud pika traditsiooniga (vähemalt viiel aastal) olulise tähtsusega ettevõtmine, sündmus, mis on toonud  tuntust ja  kujundanud valla head mainet ning mõjutanud positiivselt kogukonna või valla arengut

Ootame vormikohaseid ettepanekuid kuni 30. detsembrini 2023 vallavalitsuse e- postile vv@laanenigula.ee või paberkandjal Haapsalu mnt 6, Taebla alevik.

Vormid:

Lisa 1 - tunnustamise taotlusvorm, aukodanik

Lisa 2 - tunnustamise taotlusvorm, teenetemärgid

Lisa 3 - tunnustamise taotlusvorm, tiitel aasta tegu...

Lääne-Nigula valla tunnustuse avaldamise kord

Info: Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee; tel 56469191