1.12.21

 

Lääne-Nigula valla tunnustusavaldused:

1. valla aukodaniku nimetus

2. vapimärk

3. suur teenetemärk

4. teenetemärk

5. valla tänukiri

6. osavalla tänukiri

7.  austav tiitel „Lääne-Nigula valla aasta ……..".

 

Lääne-Nigula valla tunnustuse avaldamise kord

 

 

Märkame ja tunnustame!

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursid tublide ja ettevõtlike inimeste, asutuste, organisatsioonide tunnustamiseks!

Lääne- Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on aukodaniku tiitel, mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ja sellega kaasneb valla vapimärk.

Lääne- Nigula vallavalitsuse suurimateks  tunnustusteks on suur   teenetemärk ja teenetemärk, mis antakse austusavaldusena

  • Lääne-Nigula valla elanikule, kes on oma õpingutes, töös või muul alal saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi;
  • Isikule, kes on pikaajaliselt osalenud vallateenistuses, ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Lääne-Nigula valla majanduselu ning pakkunud tööd Lääne-Nigula valla elanikele, isiklike ja ettevõtete juubelite puhul;
  • Kodanikuühiskonna eestvedajale, kellel on silmapaistev roll kodanikuühiskonna või külaelu arendamisel Lääne-Nigula vallas;
  • Välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide vms kaudu kaasa aidanud  Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Isikule, kes on muul viisil märkimisväärselt toetanud Lääne-Nigula valda ja pälvinud vallavolikogu või- valitsuse põhjendatud austuse ja lugupidamise.

 

Suur teenemärk antakse austusavaldusena isikule, kes on juba varem pälvinud valla teenemärgi või isiku tegevuste tähtsust arvestades erilise austusavaldusena.

 

Tiitliga Aasta tegu tunnustatakse neid inimesi, kes on 2021 aastal mõjutanud meie igapäevast elu  kogukondades või vallas tervikuna.

Aasta noor - antakse kuni 26 aastasele noorele, kelle tegevus käesoleval aastal on suurendanud oma piirkonna või valla noorte omaalgatust ja ühistegevust või kes on silma paistnud hariduse, huvihariduse, kultuuri, spordi või mõnes muus valdkonnas;

Aasta ettevõtja - antakse isikule või ettevõttele, kelle tegevus ja eeskuju on käesoleval aastal mõjutanud positiivselt piirkonna arengut, elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet või valla tuntust;

Aasta kultuuritegu - antakse isikule või organisatsioonile, kes oma tegevusega käesoleval aastal on kaasa aidanud valla kultuurielu mitmekesistamisele, traditsioonide hoidmisele ja edasikandmisele või on andnud olulise panuse kogukonna koostöösse ja arengusse;

Aasta sporditegu - antakse isikule või organisatsioonile, kes on käesoleval aastal toonud vallale tuntust heade sportlike tulemuste või terviseedenduse ja sportlike eluviiside propageerimisega;

Aasta haridustegu - antakse isikule, asutusele või organisatsioonile, kelle töö ja eeskuju on käesoleval aastal oluliselt mõjutanud nii laste, noorte kui täiskasvanute kujunemist mitmekülgselt arenenud isiksuseks ja kes on märkimisväärselt panustanud õppimise ja õpetamise arendamisse;

Aasta tegu - antakse isikule, asutusele või organisatsioonile käesoleval aastal toimunud olulise tähtsusega ettevõtmise, sündmuse, kogukonna ühis- ja arendustegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut, toonud vallale tuntust ja kujundanud head mainet;

Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud.

Ootame ettepanekuid vormikohasel taotlusel kuni 30.detsembrini 2021 vallavalitsuse aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik või e- posti aadressile vv@laanenigula.ee.

Vormid:

Lisa 1 - tunnustamise taotlusvorm, aukodanik

Lisa 2 - tunnustamise taotlusvorm, teenetemärgid

Lisa 3 - tunnustamise taotlusvorm, tiitel aasta tegu...