7.01.19

 

TUGIISIKUTEENUS

 

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mis seisneb isiku jõustamises ja juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas.

Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev. Iga konkreetse juhtumi puhul määratletakse teenuse sisu, sagedus ja kestus teenuse osutamise lepingus koostöös isikuga, vajadusel tema seadusliku esindajaga, tugiisikuga ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikuga lähtuvalt teenuse hindamise tulemustest. Tugiisik ei täida inimese eest tema kohustusi, vaid juhendab teda nende täitmisel.

Teenuse saajale on osutatav teenus tasuline, osalise tasu eest või tasuta. Teenuse eest tasu võtmise otsustab vallavalitsus. Teenuse tasu sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenuse saaja ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Soovi korral abistab kohalik sotsiaaltöötaja abivajajat tugiisiku leidmisel. 

Tugiisikuks ei määrata abivajajale lähedast isikut või isikut, kes elab abivajajaga samas eluruumis.