4.01.22

Viimane miil 3.0 ehk toetusmeede lairiba juurdepääsuvõrkude arendamiseks maapiirkondades

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) poolt koostatud strateegias „Eesti digiühiskond 2030" on seatud eesmärgiks, et Eestis on asukohast sõltumata kättesaadav ülikiire, usaldusväärne ja taskukohane sideühendus, mis võimaldab luua ja kasutada uudseid digiteenuseid. Selleks on MKM ette valmistamas järjekordset etappi juurdepääsuvõrkude arendamiseks maapiirkondades.

 

Tulevik

2022. a kevadel peale seda, kui toetusmeetme määrus on vastu võetud, avatakse meede sideettevõtjatele, kellel on võimalik võrgu väljaehitamiseks taotleda toetust. Lähtuvalt majanduslikust otstarbekusest valib ettevõtja ise välja  piirkonnad, kus ta soovib võrku ehitada, koostab projekti, esitab toetuse saamiseks taotluse ning toetuse saamisel ehitab välja võrgu.

 

Hetkeseis

Meetme määruse väljatöötamisse on MKM kaasanud ka kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV). 

MKM on pannud kokku  nn valge ala nimekirja, mis koonseb maa-asulates olevatest aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 Mbit/s lairiba püsiühendus ning kuhu seda ka lähema kolme aasta jooksul ei kavatseta rajada.

Lääne-Nigula valla aadressobjektide nimekirjaga saab tutvuda siin.

KOVidel on palutud soovi korral kitsendada valge ala nimekirja ning seada prioriteedid külade kaupa, mis oleksid meetme raames abikõlbulikud. Lääne-Nigula Vallavalitsus on otsustanud teha ettepaneku, et abikõlbulikud on kõik vallast nimekirja kuuluvad objektid.

Lisaks on palutud KOV-del esitada igast külast kuni 5 ettevõtet või asutust, kes kuuluvad valge ala nimekirja ning kuhu ühenduse ehitamine oleks prioriteetne. Lähtudes valge ala nimekirjast (kõik ettevõtjad ei kuulu valgesse alasse), ettevõtte suurusest, asukohast ja käibest, panid piirkondade esindajad/osavallad koostöös Lääne-Nigula Vallavalitsusega kokku prioriteetsete objektide nimekirja, millega saab tutvuda siin.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse ettepanekutega meetme määrusse on võimalik tutvuda siin.

Oluline on tähele panna, et valge ala nimekirja kuulumine ei tähenda automaatselt seda, et toetuse avanedes objektile kiire internetiühendus välja ehitatakse, see on ainult eeldus, et ettevõtja sellele objektile võrguühendust välja ehitada soovides toetust saaks taotleda. Kas ja kuhu kiire internetiühenduse välja ehitatakse, sõltub juba sideettevõtjate arendusplaanidest.

 

Uue info lisandumisel uuendatakse ka veebilehe infot. Küsimuste korral võib pöörduda osavallavanema või arendusnõunik Maila Pardla poole.