HUVIHARIDUS   

Lääne-Nigula vald katab kõigi kuni 19-aasta vanuste Lääne-Nigula vallas elavate õpilaste tegevuskulud Haapsalu linna ja Märjamaa valla huvikoolides - Haapsalu Kunstikoolis, Haapsalu Muusikakoolis, Läänemaa Spordikoolis, Haapsalu Noorte Huvikeskuses ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis. 

Eelpool nimetatud huvikoolide tegevuskulud kaetakse valla poolt automaatselt kui laps on nimetatud huvikooli õppima asunud ning lapsevanemad valda enam taotlust esitama ei pea. Põhjendatud juhul, kui see on kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kavaga, võib vallavalitsus otsustada katta ka teistes lähipiirkonna huvikoolides õppivate õpilaste tegevuskulud, kui on ilmnenud vajadus õpilaste huvitegevuse mitmekesistamiseks ja nimetatud huvikoolides õppimiseks on olemas avalik huvi (näiteks Haapsalu Tennisekool, JJ StreetTantsukool). Vanema vormikohase taotluse alusel, mis esitatakse vallavalitsusele, kaetakse põhjendatud juhul ka teistes Eesti huvikoolides õppivate õpilaste tegevuskulud, sel juhul otsustab kulude katmise vallavalitsus. 

Huvikool saab tegutseda huvikoolina, kui ta on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Kulude katmise aluseks on huvikooli pidaja ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, mille alusel esitab huvikool igakuuliselt arved vallavalitsusele, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja rahvastikuregistri andmed. Lisaks valla poolt kaetavatele huvikooli tegevuskuludele on enamikes huvikoolides kehtestatud ka õppetasu, mis tuleb katta lapsevanema poolt.

Küsimuste korral palun pöörduda telefonil 47 24 654 või e-posti teel kaie.talving@laanenigula.ee.

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

 

Koostöö JK Nõmme Kaljuga 

Alates 1.novembrist 2018 toimuvad jalgpallitreeningud JK Nõmme Kalju treenerite juhendamisel Risti Põhikooli staadionil lastele vanuses 6-8 aastat kolmel korral nädalas. Treeneriks on Mikk Haavistu, kontaktid: mikk@jkkalju.ee, 515 8685. Lapsevanema omaosalus on 15 eurot kuus.

 

Treeningajad

Esmaspäev 18.00-19.30

Teisipäev 19.00-20.30

Neljapäev 19.00-20.30