HUVIHARIDUS 

Lääne-Nigula vald katab kõigi kuni 19-aasta vanuste Lääne-Nigula vallas elavate õpilaste tegevuskulud Haapsalu linna ja Märjamaa valla huvikoolides - Haapsalu Kunstikoolis, Haapsalu Muusikakoolis, Läänemaa Spordikoolis, Haapsalu Noorte Huvikeskuses ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis. 

Eelpool nimetatud huvikoolide tegevuskulud kaetakse valla poolt automaatselt kui laps on nimetatud huvikooli õppima asunud ning lapsevanemad valda enam taotlust esitama ei pea. Põhjendatud juhul, kui see on kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kavaga, võib vallavalitsus otsustada katta ka teistes lähipiirkonna huvikoolides õppivate õpilaste tegevuskulud, kui on ilmnenud vajadus õpilaste huvitegevuse mitmekesistamiseks ja nimetatud huvikoolides õppimiseks on olemas avalik huvi (näiteks Haapsalu Tennisekool, JJ StreetTantsukool). Vanema vormikohase taotluse alusel, mis esitatakse vallavalitsusele, kaetakse põhjendatud juhul ka teistes Eesti huvikoolides õppivate õpilaste tegevuskulud, sel juhul otsustab kulude katmise vallavalitsus. 

Huvikool saab tegutseda huvikoolina, kui ta on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Kulude katmise aluseks on huvikooli pidaja ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping, mille alusel esitab huvikool igakuuliselt arved vallavalitsusele, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja rahvastikuregistri andmed. Lisaks valla poolt kaetavatele huvikooli tegevuskuludele on enamikes huvikoolides kehtestatud ka õppetasu, mis tuleb katta lapsevanema poolt.

Küsimuste korral palun pöörduda haridusnõuniku poole telefonil 5668 1667.

 

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord ja Lääne-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2023.

 Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamine elektrooniliselt siit: TAOTLUS

Taotlus esitatakse kord aastas hiljemalt 15. septembriks, vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

 

Vajalikud 

sammud:

1. Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda.

2. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. 

3. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  

4. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

5. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

Toetuse määramine ja maksmine

  •   Vallavalitsus hindab taotlust lähtudes kavast ja teistest käesolevas korras sätestatud asjaoludest.
  •  Huvihariduse ja käesoleva korra § 4 lõikes 1 sätestatud huvitegevuse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 

Power BI annab võimaluse luua andmetest dünaamilisi raporteid. Parema ülevaate saamiseks ava raport üle ekraani, kasutades selleks all paremas nurgas olevat ikooni .

Raportist väljumiseks vajuta klahvile Esc. Kõik diagrammid, joonised ja tabelid töötavad sünkroonis. Kui vajutad huvipakkuvale infole, kuvavad teised kujundid sama info osa.

Sektor- või rõngasdiagrammi on lisatud drill-down süsteem ehk andmed sektoris lähevad nendele peale vajutades järjest detailsemaks. Algpildi taastamiseks vajuta samale infole või vabale alale.

 

Analüüs annab ülevaate Lääne-Nigula valla noorte (7-19 a) huvitegevuse eelistuste ja osalemise aktiivsuse kohta. Lisaks on eraldi toodud info huvikoolide ja valla korraldatud huvitegevuse osas. Kuna üks laps võib käia mitmes ringis, siis osalejate arv (tabelites) on kõrgem kui vallas samas vanusegrupis olevate laste arv kokku. Analüüsi andmed pärinevad Rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse Infosüsteemist, Lääne-Nigula valla koolidest, noortekeskustest ning koostööpartneritelt 2019. a oktoobri seisuga. Antud analüüsi tehakse kord aastas huvihariduse ja –tegevuse kava koostamise käigus.