26.07.18

 

ÜHINENUD LÄÄNE-NIGULA VALLA HARIDUSKORRALDUSE MUDELI VÄLJATÖÖTAMINE JA RAKENDAMINE

 

 

Projektiga töötatakse välja suure pindalaga (hõredalt asustatud) ja mitmete suhteliselt võrdsete keskustega valla haridusvaldkonna korraldamise mudel, mille käigus leitakse optimaalne haridusvõrk, haridusvõrgustikus ühiselt koordineeritavad ja/või korraldatavad teenused (huvitegevus, tugispetsialistid, digiõpe, HEV õpe) ja tugistruktuurid (haldus, toitlustus jm), asutuste ühtne juhtimismudel ning vallasisese hariduse finantseerimise mudel.

Projekti eesmärk on ühinenud Lääne-Nigula valla (hõredalt asustatud võrgustikupõhise valla tüübi) koolivõrgu ja hariduskorralduse analüüs ja hariduskorralduse mudeli väljatöötamine ja rakendamine.

Põhiküsimused hariduskorralduse mudeli koostamise kontekstis on järgmised:

1.      Milline on valla rahvastiku arengu tulevik?

Tulemus: õpilaste ja õpirände prognoos paikkonniti ja selle mõju koolivõrgule tervikuna.

2. Millistest kriteeriumitest Lääne-Nigula vald lähtub hea haridusteenuse kättesaadavust määratledes?

Tulemus: hariduskorralduslikud meetmed hea haridusteenuse kättesaadavuseks vallas (sh õpilaste kriitiline arv kooliastmete kaupa, liitklasside moodustamise põhimõtted).

3.  Missugune on võrgustikupõhise valla koolide ühtne juhtimis-, teenuste ja haldamise mudel?

Tulemus:

  • Põhimõtted, kas ja mis ulatuses on otstarbekas haridusasutuste (koolid, lasteaiad) juhtimise viimine ühtse juhtimise alla? Haridusasutuste ülevallaline juhtimine?
  • Põhimõtted, kuidas korraldada senisest tulemuslikumalt haridusasutuste koostöö põhitegevust puudutavate ülesannete täitmisel (tugispetsialistid – eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog; huvitegevused, haridustehnoloogi pädevused, õpetajate koormuse jagamine, koolitused, HEV õpe).
  • Põhimõtted ühtse haldusteenuse tagamisel (toitlustamine, kinnisvarahaldus).

4.      Kuidas Senisest enam sidustada haridusasutuste tegevusi kohaliku kogukonna teenimisel?

Tulemus: kogukonna, lapsevanemate ja teised huvitatud sihtrühmade haridusasutuste tegevusse puudutavate otsuste langetamisse kaasamise mudel. Võimalused asutuste hoonete multifunktsionaalsuse tagamiseks.

I etapi aruanne (uuendatud 02.04 2018)

02.04.2018 seminari protokoll

25.06.2018 seminari Rivo Noorkõivu slaidikava

Tegevuskava sisendina valla arengukavasse

 

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Toetuse suurus 13 668 eurot.
Projektiperiood 01.03.2017-30.06.2018