Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeerimistoetuse taotlus

31.08.21

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Investeeringutoetust saavad taotleda mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Objekt, mille ehitamiseks või renoveerimiseks toetust taotletakse peab olema avalikus kasutuses või selle kasutamine on  avalikkusele suunatud.

Hooned on nt seltsi- ja külamajad, muuseumid, käsitöökojad jms, rajatised on nt mänguväljakud, spordiplatsid, terviserajad, matkarajad, laululava , lõkkeplats, park jne.

Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe aasta ja põhikirjas sätestatud eesmärk on  küla, alevi, piirkonna elukeskkonna, kultuuri- ja spordielu arendamine, avalikkuse kaasamine, avaliku huvi  täide viimine jms.

Objekt, millele toetust taotletakse peab olema valla omandis ja antud taotlejale avalikku kasutusse või  on objekt taotleja omandis ja vallaga on sõlmitud avaliku kasutuse leping.

Kestvus:

Taotlusvooru kuulutab välja Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) 2 kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava taotlusvooru.

Õigusaktid:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Vastutaja:

Varje Paaliste, varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest ning osavalla valitsustest.