Metsandus

15.06.18

Metsamaal puude raieks tuleb üldjuhul vormistada metsateatis. Metsateatis esitatakse Keskkonnaametile. 

Metsa hindamise ja metsateatiste kohta saab teavet siit.

Metsanduse spetsialist: Pille Kaisel

Telefon: 5049 584

E-post: pille.kaisel@keskkonnaamet.ee

 

Nõuded puude raieks tiheasutusalal

Looduskaitseseadusest tuleneb kohaliku omavalitsuse kohustus kehtestada tingimused üksikpuude tiheasutusalal raieks. Lähtudes eeltoodust kinnitas Lääne-Nigula Vallavolikogu oma maikuu istungil vastava korra. Alljärgnevad mõned olulised märksõnad, mida puu raiel edaspidi silmas pidada.

  • Vald saab reguleerida üksikpuude raiet tiheasutusaladel. Tiheasustusalad on näiteks kõik alevikud, samuti kompaktse asustusega külakeskused. Hajaasustusaladel vald puude raiet lubada või keelata ei saa, samuti ei reguleeri kord kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses.
  • Raieluba pole vaja viljapuude ja alla 8 cm rinnasdiameetriga puude raieks;
  • Raieluba pole vaja tuuleheite ja tormimurru likvideerimiseks.
  • Kui puu kasva ühistu territooriumil, siis on vaja ühistu nõusolekut, kaasomandis oleva kinnistu korral ka kaasomanike nõusolekut.
  • Kui puu kasvab kinnismälestisel või selle kaitsevööndis või kaitstaval loodusobjektil, siis on vaja vastavalt Muinsuskaitseameti või Keskkonnaameti kooskõlastust
  • Puu raieks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele või elukohajärgsele osavallavalitsusele. Blanketi saab täita kohapeal, kuid veel mugavam on täita kodulehel olev elektrooniline vorm (leiate selle E-teenuste alt).
  • Raieluba on tasuta ja kehtib ühe aasta.

Raieõigus väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 10 kalendripäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Ja mis veel olulisem- raieõigus tekib automaatselt tähtaja möödumisel kui menetlust pole pikendatud, raieluba pole väljastatud või raieloa andmisest ei ole motiveeritult keeldutud.

Raieloa andmise tingimused ja kord

Blankett