Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

17.07.23

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Jäätmevaldaja võib taotleda kinnistu erandkorras vabastamist korraldatud jäätmeveost perioodiliselt või aastaringselt kuni viieks aastaks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole vabastuse perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Vallavalitsusel on õigus nõuda dokumente, mis tõendavad, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Suvekodude puhul võib vabastuse taotleda ainult talveperioodiks, vastav info ja ajavahemik kirjutada taotluse põhjendusse.

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Teede-ja kommunaalnõunik Olev Peetris, e-post olev.peetris@laanenigula.ee telefon 472 0304

Kullamaa osavalla vanem Katrin Viks, e-post katrin.viks@laanenigula.ee, telefon 472 4762

Martna osavalla vanem, e-post martna@laanenigula.ee, telefon 472 5041

Noarootsi osavalla vanem Aivo Hirmo, e-post aivo.hirmo@laanenigula.ee, telefon 509 6190

Nõva osavalla vanem Aivi Heinleht, e-post aivi.heinleht@laanenigula.ee, telefon 472 4672

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohapeal
 

 

 Taotlust saab täita Lääne-Nigula Vallavalitsuses  ja osavallavalitsustes.  

Taotlus peab sisaldama:

1) taotleja nimi, e-posti aadress, elukoht, telefoninumber;
2) kinnistu, mille kohta taotletakse jäätmeveost vabastust, aadress ja katastrinumber;
3) põhjused, miks jäätmeveost vabastust taotletakse;
4) periood, mille jooksul kinnistul ei elata või seda ei kasutata ja mille kestel soovitakse jäätmeveost vabastust;
5) kinnistu elektritarbimise andmed eelneva aasta kohta, v.a juhul kui kinnistu on seni kasutuses olnud.