Kehtestatud

7.06.18

Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering

Teemaplaneeringu põhieesmärk on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras. Samuti täpsustatakse rannaalade üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Eriti aktuaalne oli rannaalade ehitustingimuste ülevaatamine pärast 09. jaanuari 2005. a. suuri üleujutusi. Teemaplaneering kehtestati Noarootsi Vallavolikogu 15.06.2006 määrusega nr 13.

Teemaplaneeringu materjalid

Noarootsi valla miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering

Teemaplaneering hõlmab valla üldplaneeringus määratud kolme miljööväärtuslikku hoonestusala: Hara/Harga küla, Rooslepa/Roslep küla ja Suur-Nõmmküla/Klottorp külahoonestatud keskosasid. Teemaplaneeringu põhieesmärk on täpsustada üldplaneeringus toodud maakasutamis-, maastikuhooldus- ja ehitustingimusi teemaplaneeringuga hõlmatud aladel. Teemaplaneering kehtestati Noarootsi Vallavolikogu 27.09.2007 määrusega nr 15.

Teemaplaneeringu materjalid

Aulepa tuulepargi teemaplaneering

Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada üldplaneeringus määratud Aulepa tuulepargi ala piire ja täiendada tuulepargi ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Teemaplaneering kehtestati Noarootsi Vallavolikogu 30.04.2007 otsusega nr 36.

Teemaplaneeringu materjalid

Noarootsi valla elamualade teemaplaneering

Teemaplaneeringu põhieesmärgiks on määrata külade kaupa elamuehituspiirkonnad ja igas piirkonnas konkreetsemad maakasutus- ja ehitustingimused. Teemaplaneeringu koostamise käigus täpsustati ka maardlate paiknemine, kaitsealade piirid, 1,5m samakõrgusjoone asukoht, tuuleparkide alad, muinsuskaitsealuste objektide perspektiivsed kaitsevööndid, valla- ja erateede võrk. Teemaplaneering kehtestati Noarootsi Vallavolikogu 23.01.2009 otsusega nr 2.

Teemaplaneeringu materjalid