14.02.23

Lääne-Nigula valla kehtivad teemaplaneeringud

NOAROOTSI RANNAALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärk on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras. Samuti täpsustatakse rannaalade üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Eriti aktuaalne oli rannaalade ehitustingimuste ülevaatamine pärast 09. jaanuari 2005. a. suuri üleujutusi. Teemaplaneering kehtestati 2006. aastal.

NOAROOTSI MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneering hõlmab valla üldplaneeringus määratud kolme miljööväärtuslikku hoonestusala: Hara/Harga küla, Rooslepa/Roslep küla ja Suur-Nõmmküla/Klottorp külahoonestatud keskosasid. Teemaplaneeringu põhieesmärk on täpsustada üldplaneeringus toodud maakasutamis-, maastikuhooldus- ja ehitustingimusi teemaplaneeringuga hõlmatud aladel. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

AULEPA TUULEPARGI TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada üldplaneeringus määratud Aulepa tuulepargi ala piire ja täiendada tuulepargi ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

NOAROOTSI ELAMUALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärgiks on määrata külade kaupa elamuehituspiirkonnad ja igas piirkonnas konkreetsemad maakasutus- ja ehitustingimused. Teemaplaneeringu koostamise käigus täpsustati ka maardlate paiknemine, kaitsealade piirid, 1,5m samakõrgusjoone asukoht, tuuleparkide alad, muinsuskaitsealuste objektide perspektiivsed kaitsevööndid, valla- ja erateede võrk. Teemaplaneering kehtestati 2009. aastal.