5.06.20

 

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud

Lääne-Nigula vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapanek toimub 29.06. – 27.08.2020.  Materjalidega saab tutvuda lingil https://www.laanenigula.ee/teemaplaneeringud ja Lääne-Nigula vallavalitsuses Taeblas, Noarootsi-, Nõva-, Kullamaa- ja Martna osavallavalitsuses ning teeninduskeskustes Ristil ja Linnamäel nende lahtiolekuaegadel E-N  kl 8-16.30 ja R kl 8-14.

Rohkem infot loe siit

 

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 54 algatati Lääne-Nigula valla eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on Lääne-Nigula valla territooriumil leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 25.11.2019 Lääne-Nigula valla veebilehel www.laanenigula.ee, Lääne-Nigula Vallavalitsuses, Kullamaa-, Martna-, Noarootsi-, Nõva osavallavalitsuses ja Risti-, ning Linnamäe teeninduskeskuses. Avaldatud ametlikes teadaannetes  Teadaande number 1549768.

Dokumendid

Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.10.2019 otsus nr 54

Lääne-Nigula valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad
Lääne-Nigula valla eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise esimene etapp
V
äljatöötamise kavatsus

NOAROOTSI RANNAALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärk on valla üldplaneeringus toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piiranguvööndi piiride täpsustamine looduskaitseseaduses sätestatud korras. Samuti täpsustatakse rannaalade üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Eriti aktuaalne oli rannaalade ehitustingimuste ülevaatamine pärast 09. jaanuari 2005. a. suuri üleujutusi. Teemaplaneering kehtestati 2006. aastal.

NOAROOTSI MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneering hõlmab valla üldplaneeringus määratud kolme miljööväärtuslikku hoonestusala: Hara/Harga küla, Rooslepa/Roslep küla ja Suur-Nõmmküla/Klottorp külahoonestatud keskosasid. Teemaplaneeringu põhieesmärk on täpsustada üldplaneeringus toodud maakasutamis-, maastikuhooldus- ja ehitustingimusi teemaplaneeringuga hõlmatud aladel. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

AULEPA TUULEPARGI TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada üldplaneeringus määratud Aulepa tuulepargi ala piire ja täiendada tuulepargi ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Teemaplaneering kehtestati 2007. aastal.

NOAROOTSI ELAMUALADE TEEMAPLANEERING

Teemaplaneeringu põhieesmärgiks on määrata külade kaupa elamuehituspiirkonnad ja igas piirkonnas konkreetsemad maakasutus- ja ehitustingimused. Teemaplaneeringu koostamise käigus täpsustati ka maardlate paiknemine, kaitsealade piirid, 1,5m samakõrgusjoone asukoht, tuuleparkide alad, muinsuskaitsealuste objektide perspektiivsed kaitsevööndid, valla- ja erateede võrk. Teemaplaneering kehtestati 2009. aastal.