23.12.21

Kokkuvõte volikogu 22. detsembri 2021. a istungist

22.12.2021. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksi kultuurimajas, kus osalesid kõik volikogu liikmed. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Volikogu valis istungil vallavanemaks Aivar Riisalu, kellele anti volitused vallavalitsuse moodustamiseks. Loodetavasti on võimalik uus vallavalitsus kinnitada 20.01.2022. a toimuval volikogu istungil. Seni jätkab ülesannete täitmist nii olemasolev vallavalitsus kui vallavanem Janno Randmaa.

Lisaks valiti volikogule teiseks aseesimeheks Jaanus Ratas.

Seoses osavaldade moodustamisega tunnistati kehtetuks kogukonnakogude statuut ning kinnitati vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.

Väga olulise päevakorrapunktina oli arutusel valla 2022. a eelarve, mis läbis I lugemise ning muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni 23. jaanuarini 2022. a.

Lisaks kehtestati istungil maamaksumäär 2022. aastaks (2,5% maa maksustamishinnast aastas; põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleval haritava ja looduslikul rohumaa maamaksumääraks on 2,0%), anti luba kinnisasjade üleandmiseks juriidilisele isikule ja kinnitati Lääne-Nigula valla kohalike teede ja tänavate nimekiri.

Volikogu otsustas ka maksta tulemustasu ametis olevale vallavalitsusele.

Järgmine volikogu istung toimub 20. jaanuaril 2022. a.

 

13.12.21

Ülevaade volikogu 9. detsembri 2021. a istungist

9. detsembri volikogu istung toimus Linnamäe Kultuurisaalis ning ka seekord oli seda kõigil huvilistel võimalik otseülekandena valla Facebooki lehel jälgida, video on ka järelvaadatav.

Esmalt oli päevakorras kaasava eelarve korra muudatused. Muudatuste üks siht oli võimaldada kaasava eelarve projektide mahu suurendamist ja teiseks lahendada mõned tekkinud kitsaskohad - täpsustati ettepanekute eelarve koostamise nõudeid, rajatud objektide avaliku kasutuse põhimõtteid jms.

Valla põhimääruse muutmise eelnõu läbis II lugemise ja kiideti samuti heaks. Põhimääruse muutmine võimaldab volikogule valida teise aseesimehe, samuti tehti põhimäärusesse rida väiksemaid muudatusi.

Kolmanda päevakorrapunkti raames vaadati üle volikogu ja osavallakogude liikmete tasud. Näiteks volikogu liikme tasu saab alates uuest aastast olema 100 eurot istungi kohta.

Ajaliselt kõige mahukama osa istungist moodustas osavaldade põhimääruste heakskiitmine. Olulisi muudatusi eelnõudes ei tehtud, märkimist väärib see, et osavallakogud otsustati moodustada 9-liikmelisena, nii on nad laiapõhjalisemad ja saab kaasatud rohkem inimesi.

Päevakorras oli ka 4 punkti, mis käsitlesid vallavara kasutusse andmist. Pikem diskussioon tekkis postiautomaatide paigaldamiseks vajaliku maa kasutusse andmise teemal. Arutelu sisuks polnud mitte see, et volikogu liikmed maa kasutusse andmises kahtlesid, vaid tunti huvi, millal valla erinevad asulad oma pakiautomaadi saavad ja kui palju sellel teemal läbirääkimisi on peetud.

Vallavanema info raames rääkis Janno Randmaa kiire interneti projektist, Kullamaa kooli põlengust, teede juhtumipõhise toetuse taotlemisest, investeeringute hetkeseisust ning teistest hetkel aktuaalsetest teemadest. Pikem arutelu toimus taastuvenergia teemadel, mille kohta volinik Ago Kirsipuu ka eraldi sõna võttis.

 

Järgmine volikogu istung toimub 22. detsembril 2021. a Pürksi Kultuurimajas ja siis on kindlasti päevakorras 2022. eelarve I lugemine ning valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis. Loodetavasti õnnestub valida ka uus vallavanem.

19.11.21

Lääne-Nigula Volikogu 18.11.2021 istungi kokkuvõte

18.11.2021. a toimunud volikogu istungil valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed ning kinnitati koosseisud.
  1. Arendus- ja eelarvekomisjoni esimeheks sai Tenno Laanemets ja aseesimeheks Kadi Paaliste.
  2. Majandus- ja planeerimiskomisjoni esimeheks sai Marek Topper ja aseesimeheks Arvo Ninn.
  3. Hariduskomisjoni esimeheks sai Jaanus Ratas ja aseesimeheks Oliver Tammemägi.
  4. Sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Hardi Rehkalt ja aseesimeheks Aivar Oruste.
  5. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Kadri Lukk ja aseesimeheks Kaido Rehkalt.
  6. Külaelukomisjoni esimeheks sai Risto Roomet ja aseesimeheks Lauri Lilleoks.
  7. Revisjonikomisjoni esimeheks sai Neeme Suur ja aseesimeheks Jaanus Ratas.
Lisaks eeltoodule kinnitati Lääne-Nigula Noortevolikogu koosseis, kiideti heaks vallavanema konkursi läbiviimise kord ning viidi läbi valla põhimääruse muutmise I lugemine.
 
Volikogu järgmine istung toimub 9. detsembril 2021. a.
19.11.21

Lääne-Nigula Volikogu esimene istung

Reedel, 12. novembril 2021. a toimus Oru Kultuurisaalis uue Lääne-Nigula Volikogu esimene istung.

Päevakorras olid järgmised teemad:

  1. Lääne-Nigula Vallavolikogu esimehe valimine
  2. Lääne-Nigula Vallavolikogu aseesimeste valimine
  3. Vallavalitsuste lahkumispalve esitamine

Volikogu uueks esimeheks sai Mikk Lõhmus ja aseesimeheks Hardi Rehkalt.

Järgmine volikogu istung toimub 18. november 2021. a.

23.12.21