Kokkuvõte 16.05.2024

16. mail 2024 algusega kell 15:00 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Oru osavallas, Oru kultuurisaalis. Istungist toimus otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav valla YouTube kanalil siin.


Kokkuvõte 18.04.2024

18.aprillil 2024 algusega kell 15:00 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Kullamaa osavallas, Kullamaa kultuurimajas. Istungist toimus otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav valla YouTube kanalil siin.


Kokkuvõte 21.03.2024

 21.märtsil 2024 algusega kell 15:00 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Palivere osavallas, Palivere Lasteaias. Istungist toimus otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav valla YouTube kanalil siin. Päevakord on leitav siin.


Kokkuvõte 15.02.2024

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimus 15. veebruaril 2024 Noarootsi osavallas, Roosta Puhkekülas (Ormsö konverentsisaalis). Istungist toimus valla YouTube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.


Kokkuvõte 18.01.2024

 
Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimus 18.jaanuaril 2024 Martna Põhikoolis. Istungist toimus ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav valla YouTube kanalil.
 

Kokkuvõte 21.12.2023

21.12.2023 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Linnamäel, Oru Kultuurisaalis. Istungist toimus ülekanne, mis on hiljem ka järelvaadatav valla YouTube kanalil.


Kokkuvõte 16.11.2023

16.11.2023 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Villa Nõvas. Istungist toimus ülekanne, mis on hiljem ka järelvaadatav valla YouTube kanalil.


Kokkuvõte 19.10.2023

19. oktoobril 2023 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Risti Loomemajas, osales 20 volikogu liiget. Istungist toimus valla Youtube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Päevakorra esimeseks punktiks oli Lääne-Nigula valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine. Eelnõu ettekande tegi kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste,  Nimelt liidetakse Lääne-Nigula Valla raamatukogu koosseisu Martna raamatukogu, Liivi raamatukogu, Kullamaa raamatukogu, Noarootsi raamatukogu. Kõikidest vallas tegutsevatest rahvaraamatukogudest moodustatakse keskraamatukogu rolli täitev ühendasutus, mille ülesandeks on vallas tervikuna tagada raamatukoguteenuse osutamine ja arendamine. Oluline on teada, et kõik olemasolevad raamatukogud säilivad.

Hääletuse tulemusena võeti vastu otsus raamatukogude tegevuse ümberkorraldamise kohta, kus poolt hääletasid 19 volikogu liiget ja 1 oli erapooletu.

Teise punktina oli arutlusel liitumine MTÜ-ga Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Ettekandja haridusosakonna juhataja Solveig Edasi tõi välja, et liitumine võimaldab kasutada Eesti ANK-i poolt pakutavaid teenuseid, sh nõustamist, infovahetust, koolitusvõimalusi jm.. Liitumine võimaldab ka logiraamatu (seiresüsteem) kasutuselevõttu noortekeskustes, mis lihtsustab noorte sisse- ja välja registreerimist ning aitab koguda statistilist teavet külastatavuse kohta. Otsus sai ühehäälselt volikogu poolthääled.

Kolmanda punktina kinnitati ühehäälselt Lääne-Nigula valla Noortevolikogu valimistulemused ja noortevolikogu koosseis. Lääne-Nigula valla Noortevolikogu koosseisu kuulub 11 aktiivet noort: Lääne-Nigula Vallavolikogu kinnitas Lääne-Nigula valla Noortevolikogu koosseisu, kuhu kuulub 11 aktiivet noort: Remi Reimann Taebla piirkonnast, Gregor Särel Oru piirkonnast, Aileen Kuntsel Martna piirkonnast, Kaitlyn Lääts Oru piirkonnast, Gerli Villakov Oru piirkonnast, Kätlin Randmaa Martna piirkonnast, Martin Sinisaar Risti ja Noarootsi piirkonnast, Eliise Korsten Risti piirkonnast, Ariina Kuldmeri Oru kooli õpilasesinduse esindajana, Birgita Rehe Kullamaa Keskkooli esindajana (põhikool), Marion Meister Kullamaa Keskkooli esindajana (gümnaasium).

Neljanda punkti ettekandja Karl Kalamees selgitas, et RMK taotles Soo tee kasutusse võtmist 15 aastaks, kuna tee on peamiselt vajalik riigimetsa majandamiseks. Ago Kirsipuu esitas kirjaliku ettepaneku kaasata Libumaa tee lepingu sõlmimisse ning lepingu juurde lisada teede osas planeeritavad investeeringud RMK poolt. Otsustati, et kasutuslepingut Soo tee osas ei sõlmita enne, kui RMK poolt antava kasutusloa kohta on vastus olemas Libumaa tee osas. Hääletusel toetas seda otsust 17 liiget, üks liige ei hääletanud.

Viienda punktina kinnitati Lääne-Nigula valla arengukava 2023-2030 16 poolthäälega, 2 volikogu liiget jäid erapooletuks. Peamised muudatused, mis arengukavasse tehti, hõlmasid Kullamaa ja Palivere osavaldade väljakutsete täpsustamist, kerksuskeskuste loomist osavaldades ja multifunktsionaalsete teenusmajade rajamist sotsiaalvaldkonnas, erahooldekodu rajamise perspektiivi Noarootsi osavallas. Enamushääletuse tulemusena võeti vastu muudatusettepanek, mis puudutas väikekoolide rahastusmudeli lisamist arengukavasse.

Kuuenda punktina kinnitati pärast põhjalikku arutelu 13 poolthäälega Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2024-2027. Pikem arutelu toimus valla finantsvõimekuse teemal. Kõlama jäi mõte, et hoida tuleb konservatiivset joont, korralik põhitegevuse tulem võimaldab soodsamatel tingimustel pankadel laenu võtta ja kui aasta finantstulemused on planeeritust paremad võimaldab see suuremaid investeeringuid varem alustada. Avatavasse CO2- meetmesse tuleb taotlus Martna Põhikooli rekonstrueerimiseks ära esitada. Eelarvestrateegias on olemas ka suurte investeeringute prioriteetide pingerida, kus lähtutakse antud järjekorrast: Martna Põhikool, Palivere Põhikool, Vana-Taebla ühisveevärk ja kanalisatsioon, Kullamaa Keskkooli võimla, Oru Kooli rekonstrueerimine ja Risti lasteaed.

Vallavalitsuse infopunkti raames andis vallavanem Janno Randmaa ülevaate järgnevast:

 • Oktoobrikuu tormist ja osavallavanemate valmisolekust kohalike asjade lahendamiseks.
 • Õpetajate stipendiumi taotlustest ja toetuse saanud taotlejatest.
 • Kutsest sõpruskohtumisele Haapsalu linnaga jalgpallis.
 • Kogukonnateenuse taotluste voorust ja spordiklubide tegevustoetuse taotlustest.
 • Tegevustest seoses tuuleenergia eriplaneeringu teise etapiga.
 • Eelarve koostamisega seonduvatest sündmustest.

Istungil algatatud küsimuste osas tõsteti esile järgmised teemad:

 • Kompostimiskastide paigaldamise info valla infokanalites.
 • Volikogu liikmete kaasamine eelarve koostamisse.
 • Õppetöö ja kriisiolukordade kommunikatsiooni parandamise vajadus haridusasutustes.
 • Lasteaedade liitmise protsessi jälgimine ja lahendamine esitatud probleemide korral.
 • Järgmised sammud seoses CO2-meetme taotlusega Martna Põhikooli rekonstrueerimiseks.
 • Olukord Oru Kultuurisaali hankega.

 

Järgmine volikogu istung on plaanis pidada Nõval 16.novembril 2023, algusega kell 15.00.

 


Kokkuvõte 21.09.2023

21.septembril 2023 kell 15:00 toimus Lääne-Nigula vallavolikogu istung EELK Lääne-Nigula koguduse pastoraadis. Istungist toimus valla Youtube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Päevakorras oli mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas:

 1. Lääne-Nigula valla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine, kus toimus nimeline hääletamine ning hääled jagunesid 16 poolt ja 7 vastu.
 2. Valla kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine. Oldi ühehäälselt poolt?
 3. Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2024-2027, I lugemine. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 6. oktoober kell 12.
 4. Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 20 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel" muutmine. Oldi ühehäälselt poolt. 

Lisaks sellele andis vallavanem Janno Randmaa ülevaate mitmetest vallavalitsuse tegevustest ja plaanidest:

 • Taebla vana koolimaja katus on vahetatud ning Risti rahvamaja on lammutatud.
 • Tegeletakse koolide ettekirjutuste täitmisega ja lasteaedade remonditeemadega.

Vallavalitsuses on ametis vallasekretär Kristi Sadulsepp ning läbi konkursi leitud majanduse ja riigihangete nõunik Riho Tipp. Ehitusnõuniku (Risti, Kullamaa ja Martna piirkonnas) töövestlused on käimas. Noortekeskuste juhina on ametis Pille-Riin Pruus, kes tegeleb ka noortevolikogu teemadega. Noortevolikogu valimised toimuvad 2.-8. oktoobril. Raamatukogudega on kohtutud raamatukoguteenuse ümberkorraldamise teemal. Osavallasekretäride töökorraldust ja koormust plaanitakse muuta. Lääne-Nigula Lasteaiad alustasid tööd alates 1. septembrist, ning asutuse sisse töötamise protsess käib. Spordiklubide tegevustoetuste taotlusvoor on avatud. Vallavalitsuse liikmed ja ametnikud kohtusid Päästeametiga seoses kriisireguleerimisega ning plaanitakse kokku panna kriisimeeskond. Sügisesed teehooldetööd on käimas.

Ago Kirsipuu tegi ettepaneku esitada Vabariigi Presidendi poolt antavale Valge Tahe teenetemärgile üks mees-ja üks naiskandidaat.  Samuti tegi ta tegi ettepaneku hakata uuesti valla ajalehte lisama juubilaride õnnitlusi. Elle Ljubomirov tõstatas täiskasvanu huvihariduse küsimuse, pidades oluliseks, et täiskasvanud, kes käivad tööl, ei pea näiteks rahvatantsu ringi eest maksma, samas kui lapsed, kes käivad huvikoolis, peavad maksma. See vajab edasist arutelu. Mikk Lõhmus uuris elektroonsete e-teenuste kohta. Lauri Lilleoks uuris Omniva piirkonnapakiautomaadi kohta ning sai teada, et Omniva ei toeta Oru piirkonda pakiautomaadi paigaldamist. Kadri Lukk teavitas, et järgmisel nädalal külastab Palivere Marathon100 esindaja ning osalejatele on olemas sooduskood Sügis2023 väljakutsele osalemiseks. Infot leiab valla kodulehelt ja Facebookist.


Kokkuvõte 17.08.2023

17.jaugustil 2023 kell 15:00 toimus Lääne-Nigula vallavolikogu istung Kullamaa Kultuurimajas. Istungist toimus valla Youtube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.


Kokkuvõte 15.06.2023

15.juunil 2023 kell 15:00 toimus Lääne-Nigula vallavolikogu istung Dirhami kalurite kojas. Istungist toimus valla Youtube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.


Kokkuvõte 18.05.2023

18.mail 2023 kell 15:00 toimus Lääne-Nigula vallavolikogu istung Saueaugu Teatritalus. Istungist toimus valla Youtube kanali vahendusel otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.


Kokkuvõte 20.04.2023

20. aprillil 2023. a algusega kell 15.00 toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Palivere Põhikoolis. Istungist toimus valla YouTube kanali vahendusel otseülekanne, mis on järelvaadatav.


Kokkuvõte 16.03.2023

16.märtsil toimus Ristil Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 24 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.


Kokkuvõte 16.02.2023

 

Kokkuvõte 16.02.2023

16.veebruaril toimus Oru Kultuurisaalis Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Esimese päevakorrapunktina 14 poolthäälega läbis teise lugemise Lääne-Nigula valla 2023. aasta eelarve. Teise päevakorrapunktina muudeti Lääne-Nigula Valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra. Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja elukoht on Lääne-Nigula vallas, siis kehtivad alljärgnevad soodusosalustasud: 7% töötasu alammääralt kuus kui lasteaias käib üks laps, see on 50,75 eurot kuus. Teise ja kolmanda lapse puhul jäävad kehtima olemasolevate soodustuste protsendid (teine laps -50% esimese lapse kohatasu määrast ning kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud). Lapsevanem nimetatud soodustuse saamiseks avaldust esitama ei pea. Söögiraha lapsevanemad tasuma ei pea.

17 poolthäälega muudeti määrust, mis reguleerib Lääne-Nigula Vallavolikogu toetustega seotud määruseid tulenevalt valla eelarvelisest võimalustest. Neljanda päevakorrapunktina kehtestati Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhend ning ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuded. Vallvalitsuse liige Jüri Bachman esitles Lääne-Nigula valla 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning volikogu otsustas ühehäälselt selle vastu võtta. Volikogu liige Neeme Suur andis põhjaliku ülevaate maakonna arengustrateegiasse laekunud muudatusettepanekutest, mille järel võeti ühehäälselt vastu määrus „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine". Samuti ühehäälselt kinnitati Läänemaa kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakava 2030 ning arvamuse andmine Laiküla IV turbatootmisala keskkonnaloa taotluse kohta. OÜ Arstiabile anti tasuta kasutusse Linnamäel asuv korter. Vallavanema info raames rääkis Aivar Riisalu, et valmis on saanud Lääne-Nigula valla stiiliraamat, mis annab vallale ühtse identiteedi ja kuvandi. Lisaks vastas vallavanem aktuaalsetele küsimustele ning andis juhiseid, kuhu kodanikud saavad varjuda juhul kui peaks kriisiolukord tekkima.

Järgmine volikogu istung toimub 16.märtsil 2023.

 


Kokkuvõte 19.01.2023

 

Kokkuvõte 19.01.2023

19.jaanuaril toimus Nõval 2023.aasta esimene Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Esimese päevakorra punktiks oli audiitori määramine. Vastavalt laekunud pakkumisele määrati audiitoriks AMC Audit OÜ. Vallavanem Aivar Riisalu poolt ettekantud teine päevakorra punkt sisaldas tulemustasu maksmist vallavalitsuse palgalistele liikmetele, kes 2022.aastal andsid suure panuse Ukraina sõjapõgenikega tegelemisel. Volikogu liige Neeme Suur andis ülevaate revisjonikomisjoni kontrolli tulemustest ja ettepanekutest. Lisaks kinnitati ka revisjonikomisjoni 2023.aasta tööplaan.

Ühehäälselt otsustati lõpetada eelnõu "Lääne Maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine ja tegevuskava 2023-2035 kinnitamine" esimene lugemine ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks 31. jaanuar 2023.

Poolthäälte enamusega kinnitati Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendamiseks planeeritava projekti kaasfinantseering ning otsustati tagada omaosalus keskuse olme- ja teenindushoone ehitamiseks.

Ühehäälselt kinnitati rahvakohtunike kandidaadid ning valiti Lääne-Nigula valla aukodanik, kelleks sai AS Cipax tegevjuht Kaido Sasse. Tunnustus antakse üle Lääne-Nigula volikogu esimehe poolt Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel.

Noortevolikogu esimees Aileen Kuntsel andis ülevaate Lääne-Nigula Noortevolikogu 2022. aasta tegemistest ning selle aastastest plaanidest.

Vallavanema info punktis rääkis vallavanem Aivar Riisalu vallavalitsuse tegemistest- kõlama jäi mõte, et meil on seoses eelarve teemadega küll keeruline ja raske, aga meil ei ole halvasti. Istungi lõpus mälestati igaviku teele lahkunud valla aukodanikku Viive Ernesaksa vaikuseminutiga.

Järgmine volikogu istung toimub 16.veebruaril 2023.

 


Kokkuvõte 15.12.2022

 

Kokkuvõte 15.12.2022

15.detsembri 2022 toimus Taebla Lasteaias aasta viimane Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 22 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Esimese päevakorra punktina võeti ühehäälselt vastu Lääne-Nigula valla 2022. aasta lisaeelarve. Poolthäälte enamusega lõpetati Lääne-Nigula valla 2023. aasta eelarve esimene lugemine ja määrati muudatusettepanekute tähtajaks 16. jaanuar 2023 kell 12:00.

Ühehäälselt tunnistati osaliselt kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 26.01.2004 otsusega nr 2 kehtestatud Kivari detailplaneering Tulbi katastriüksuse osas. Seoses kinnistu omaniku sooviga loobuda detailplaneeringu edasisest elluviimisest. Samuti otsustati kehtetuks tunnistada Risti Vallavolikogu 19.06.2013 otsuse nr 22 „Risti Golfiklubi detailplaneeringu kehtestamine", mille aluseks oli maaomanike ühisavaldus sooviga planeeritavate kinnistute omanikuna planeeringu elluviimisest loobuda. Viienda päevakorrapunktina otsustati ühehäälselt, et Lääne-Nigula vallas Rõude külas Siimu tee 4 aadressil asuv 16 korteriga elamu omandatakse 504 euro eest.

Aasta võtsid kokku komisjonide ettekanded. Ülevaate tegid arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Tenno Laanemets, majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Marek Topper, sotsiaalkomisjoni esimees Hardi Rehkalt, hariduskomisjoni esimees Jaanus Ratas, külaelukomisjoni liige Argo Kliss ning kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Kadri Lukk. Komisjonide koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistrist.

Vallavanema info punktis andis vallavanem Aivar Riisalu ülevaate reservfondi kasutamisest.

 

Järgmine volikogu istung toimub 19.jaanuaril 2023.

 


Kokkuvõte 20.10.2022

 

Kokkuvõte 20.10.2022

20.oktoobril 2022 toimus Paliveres Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavanema info punktis juhtis vallavanem Aivar Riisalu tähelepanu, et laiemas mõttes on meie olukord mõnevõrra ärev tänu energiateemadele. Mõnes mõttes on see hea, et siis valmistumegi keerulisemateks aegadeks paremini. Samuti tõi vallavanem välja, et volikogu kaasabil on vallavalitsus näinud eelarvestrateegiaga palju vaeva ja valmis on saadud dokumendid, mis on realistlikud.

Ühehäälselt otsustati kinnitada teise lugemise tulemusena Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030. Sellega seonduvalt ka Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.

Ühehäälselt muudeti määrust "Lääne-Nigula valla hallatavate asutuste töötajate tasustamise alused". Täpsemalt ühtlustati valla koolide õpetajate normkoormuse kontakttunde 21-le. See muudatus puudutab ka eripedagooge, logopeede, sotsiaalpedagooge ja koolipsühholooge.

Ühehäälselt muudeti Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.03.2018 määrust nr 20 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel". Tulenevalt suurest hinnatõusust on põhjendatud tõsta üürikulude piirmäära seniselt kolmelt eurolt viiele ning samuti tõsta piirmäära mitte tsentraalset soojusvarustuse korral, tõstes ruutmeetri piirmäära kahelt eurolt nelja euroni. Piirmäärade tõstmisel on võetud arvesse inimeste reaalseid kulusid ning piirkonnas teenusepakkujate hinnakirja.  

Ühehäälselt võeti vastu otsused „Risti Vallavolikogu 20.01.2010 otsuse nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine", „AS Lääne-Nigula Varahaldus ja OÜ Noarootsi Soojus ühinemise, ühinemislepingu heakskiitmine ja põhikirja kinnitamine." ja „Loa andmine kinnisasjade üleandmiseks juriidilisele isikule".

Viidi läbi salajane hääletus revisjonikomisjoni liikme muutmiseks. Uueks liikmeks valiti Lauri Lilleoks.

Istungil algatatud küsimuste raames esines sõnavõtuga Lääne-Nigula valla Noortekogu esimees Aileen Kuntsel, kes juhtis tähelepanu, et Noortevolikogul on olnud keeruline aasta. Hariduskomisjon leidis neile mentori ja plaanitakse tegelema hakata Noortevolikogu põhimääruse muutmisega, kuna neil ei ole oma eelarvet. Mikk Lõhmus kiitis Noortevolikogu initsiatiivikust ning edaspidi loodetakse sisukamale koostööle.

Järgmine volikogu istung toimub 17.novembril 2022 kell 15.00 Üdrumaa Seltsimajas.

 


Kokkuvõte 15.09.2022

Kokkuvõte 15.09.2022

15. septembril 2022. a toimus Ristil Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 21 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Nagu tavaks on saanud, siis esimese päevakorra punktina andis vallavalitsuse liige Katrin Viks ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega.

Ühehäälselt otsustati Lääne-Nigula vallale omandada riigivara Ristil Sireli tn 9 elukeskkonna edendamiseks ja elamukruntide rajamiseks.

Toimus Lääne-Nigula valla arengukava 2022-2030 kinnitamine esimene lugemine. Ühel häälel otsustati esimene lugemine lõpetada ja muudatuste ettepanekute tähtajaks määrata 30. september 2022.

Esimese lugemise läbis ka Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026. Lugemise tulemusena otsustati ühehäälselt määrata muudatuste tähtajaks 30.09.2022. Oluliselt arutleti töötasude tõstmise teemal, sest paraku ei ole Lääne-Nigula vald enam konkurentsivõimeline tööandja. Neeme Suur tõi välja, et olukorras, kus omavalitsuse töötajate palgad ei ole üldse mitte kõrged ja paljudes sektorites pigem madalad, siis eelarvestrateegias 1% planeeritav personalikulude suurenemine on kindlasti vähe ja loodetavasti leiab vallavalitsus võimaluse personalikulude rea suurendamiseks. Hädavajalikud investeeringuid, mis edasi lükates läheks kallimaks, oleks mõistlik tuua lähemale, aga seda ei saa teha töötajate palkade arvelt. Andres Kampmann kutsus koalitsioonikaaslasi üles leidmaks võimalus väärtustada meie valla tublisid töötajaid väärilise töötasuga ja viia ellu oma lubadused, et inimene on meie tähtsaim vara. Mikk Lõhmus täiendas eelkõnelejaid mõttega, et riigis on keskmine õpetajapalk 2021. aasta seisuga 1632 eurot, Lääne-Nigula valla õpetaja palk on sellest tunduvalt madalam, tuhande viiesaja euro kanti. Lääne-Nigula on viimase 20 hulgas. Kuigi maailm on nii palju muutuv, et nelja-aastane strateegia teha tundub kohati keeruline, on ka pikaajaline planeerimine kindlasti oluline.

Ühehäälselt lubati pikendada OÜ Lääne-Nigula Hooldekodud ja AS Lääne-Nigula Varahaldus vahel sõlmitud laenulepingu tähtaega kuni 31.12.2022.a laenujäägi 70 000 eurot osas.

Anti ühehäälne toetus EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudusele hoonete küttesüsteemi ümberehituse toetuseks.

Istungi lõpus andis vallavanem Aivar Riisalu infot vallas toimuva kohta.

 

Järgmine volikogu istung toimub 20.oktoobril 2022, Palivere Põhikoolis.

 


Kokkuvõte 18.08.2022

Kokkuvõte 18.08.2022

18. augustil 2022. a toimus Taebla Koolis Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega.

Ühehäälselt otsustati võõrandada vallale kuuluv korter Pärnu maakonnas, Lääneranna vallas, Irta külas alghinnaga 500 eurot.

Poolthäälte enamusel võeti vastu otsus Palderma ja Luhaääre teede kasutusse andmiseks Riigimetsa Majandamise Keskusele.

Üks olulisemaid päevakorrapunkte oli Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamine. Protsess on aega võtnud neli aastat ja istungil osalenud volikogu liikmed otsustasid anda kehtestamiseks poolthääled.

Palju kõneainet andis päevakorrapunkt „Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise ümberkorralduse I etapp „Kullamaa Lasteaia, Linnamäe Lasteaia, Martna Lasteaia, Palivere Lasteaia, Risti Lasteaia ja Taebla Lasteaia ümberkorraldamine lasteaiaks Lääne-Nigula Lasteaiad." Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise ümberkorralduse I etapi kinnitamiseks. 14 poolt ja 9 vastuhäälega otsustati viia lasteaedade ümberkorraldamine läbi kahes etapis: I etapina liita Kullamaa, Linnamäe, Martna, Palivere ja Risti Lasteaed Taebla Lasteaiaga. 31. augustil 2023. aastal lõpetavad ühendatavad lasteaiad tegevuse ja uus asutus alustab tööd 1.09.2023. Ühendatud asutuse nimeks saab Lääne-Nigula Lasteaiad. Ühendatud lasteaedade majad asuvad: Kullamaal, Linnamäel, Martnas, Paliveres, Ristil ja Taeblas. Lääne-Nigula Vallavalitsusel esitada Lääne-Nigula Vallavolikogule kinnitamiseks ümberkorraldatud lasteaia põhimäärus. Lääne-Nigula Lasteaiad põhimääruse ja muude õigusaktide muutmisel arvestatakse seniste lasteaedade parimaid traditsioone ja tavasid ühise tegevuse ja õppe korraldamisel.  2023.a. I poolaastal viiakse läbi analüüs, selgitamaks välja vajadus ja võimalused II etapina koolivõrgustiku ümberkorralduse raames Noarootsi Kooli ja Nõva Kooli lasteaedade liitmine I etapis ühendatud lasteaedade juurde. Analüüsi tulemusel otsustatakse II etapi läbi viimine.

Vallavalitsuse liige Kadi Paaliste andis ülevaate Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 tegevussuundadest perioodil 2021 II poolaasta kuni 2022 I poolaasta. Arengukava tuleb esimesele lugemisele 15.09.2022 volikogu koosolekul.

Istungi lõpus andis vallavanem Aivar Riisalu infot vallas toimuva kohta.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15. septembril 2022, Risti Põhikoolis.

 


Kokkuvõte 18.08.2022

18. augustil 2022. a toimus Taebla Koolis Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega.

Ühehäälselt otsustati võõrandada vallale kuuluv korter Pärnu maakonnas, Lääneranna vallas, Irta külas alghinnaga 500 eurot.

Poolthäälte enamusel võeti vastu otsus Palderma ja Luhaääre teede kasutusse andmiseks Riigimetsa Majandamise Keskusele.

Üks olulisemaid päevakorrapunkte oli Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamine. Protsess on aega võtnud neli aastat ja istungil osalenud volikogu liikmed otsustasid anda kehtestamiseks poolthääled.

Palju kõneainet andis päevakorrapunkt „Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise ümberkorralduse I etapp „Kullamaa Lasteaia, Linnamäe Lasteaia, Martna Lasteaia, Palivere Lasteaia, Risti Lasteaia ja Taebla Lasteaia ümberkorraldamine lasteaiaks Lääne-Nigula Lasteaiad." Vallavalitsus esitas volikogule eelnõu Lääne-Nigula valla lasteaedade juhtimise ümberkorralduse I etapi kinnitamiseks. 14 poolt ja 9 vastuhäälega otsustati viia lasteaedade ümberkorraldamine läbi kahes etapis: I etapina liita Kullamaa, Linnamäe, Martna, Palivere ja Risti Lasteaed Taebla Lasteaiaga. 31. augustil 2023. aastal lõpetavad ühendatavad lasteaiad tegevuse ja uus asutus alustab tööd 1.09.2023. Ühendatud asutuse nimeks saab Lääne-Nigula Lasteaiad. Ühendatud lasteaedade majad asuvad: Kullamaal, Linnamäel, Martnas, Paliveres, Ristil ja Taeblas. Lääne-Nigula Vallavalitsusel esitada Lääne-Nigula Vallavolikogule kinnitamiseks ümberkorraldatud lasteaia põhimäärus. Lääne-Nigula Lasteaiad põhimääruse ja muude õigusaktide muutmisel arvestatakse seniste lasteaedade parimaid traditsioone ja tavasid ühise tegevuse ja õppe korraldamisel.  2023.a. I poolaastal viiakse läbi analüüs, selgitamaks välja vajadus ja võimalused II etapina koolivõrgustiku ümberkorralduse raames Noarootsi Kooli ja Nõva Kooli lasteaedade liitmine I etapis ühendatud lasteaedade juurde. Analüüsi tulemusel otsustatakse II etapi läbi viimine.

Vallavalitsuse liige Kadi Paaliste andis ülevaate Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 tegevussuundadest perioodil 2021 II poolaasta kuni 2022 I poolaasta. Arengukava tuleb esimesele lugemisele 15.09.2022 volikogu koosolekul.

Istungi lõpus andis vallavanem Aivar Riisalu infot vallas toimuva kohta.

 

Järgmine volikogu istung toimub 15. septembril 2022, Risti Põhikoolis.

 

Kokkuvõte 16.06.2022

16. juunil 2022. a toimus Martnas Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 24 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav siit.

Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega.

Toimus Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuudi teine lugemine, mille tulemusel otsustati ühehäälselt määrus vastu võtta.

Revisjonikomisjoni esimees Neeme Suur andis ülevaate revisjonikomisjoni aruandest ning ühehäälselt kinnitati Lääne-Nigula Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemused.

Vallavalitsuse liige Merilin Saska andis ülevaate Lääne-Nigula valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandest.

Ühehäälselt otsustati anda nõusolekud riigihangete läbiviimiseks. Päevakorras olid „Lääne-Nigula valla kohalike teede talihoole 2022-2027" ja „Lääne-Nigula valla kohalike teede hooldus 2023-2027".

Ühehäälselt otsustati anda AS-le Eesti Post tasuta kasutusse maa-ala, et paigaldada pakiautomaat Noarootsi osavalda Pürksi külla.

Samuti otsustati kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine, lammutustoetuse taotluse esitamine ning lammutamise omaosaluse garanteerimine.

23 poolthäälega võeti vastu otsus „AS Lääne-Nigula Varahaldus ja OÜ Noarootsi Soojus ühinemise algatamine."

Vallasekretäri Airi Läänemetsa ettepanekul otsustati kiita heaks „Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine".

Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringust.

Vallavalitsuse infopunktis tõi vallavanem välja, et kaasava eelarve ettepanekud on saabunud. Kullamaalt 2, Martnast 3, Nõvalt 2, Paliverest 3, Orult 6, Taeblast 3, Ristilt 2, Noarootsist 1.

 

Järgmine volikogu istung toimub 18. august 2022.

 

Kokkuvõte 19.05.2022. a volikogu istungist

19. mail 2022. a toimus Piirsalu Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 22 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavalitsuse liige Jüri Bachman andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega. Lääne-Nigula valla territooriumil omavad kaks majutusasutust Sotsiaalkindlustusametiga lepingut Ukraina sõjapõgenike majutusteenuse osutamiseks: Roosta Puhkeküla ja Karukoobas (Kassikakk AS) Koluvere külas. Roosta Puhkekülas oli majutusel 48 sõjapõgenikku, kes on kõik mai alguseks Lääne-Nigula valla poolt ümber paigutatud munitsipaal- ja erapindadele. Kõigile peredele on leitud töökohad, lasteaia- ja kooli kohad. Kokku käib põhikoolis meie vallas Ukraina sõjapõgenikest 19 last- Orul, Kullamaal, Nõval. Gümnaasiumi astmes 4 last Kullamaal. Lasteaedades käib 9 last. Meil on tööle võetud tore psühholoog, kes teisipäeviti ja neljapäeviti käib Kullamaal ja kolmapäeviti Linnamäel või Nõval aitamas abivajavaid lapsi psühholoogilistel teemadel, aga nõustab ka lapsevanemaid.

Ühehäälselt otsustati anda Itella Estonia OÜ-le kasutusse Risti bussiootepaviljonis koht pakiautomaadi paigaldamiseks.

Ühiselt kooskõlastati ka OÜ Lääne-Nigula Hooldekodude täiendava laenu võtmine summas 250 000 eurot, millest 170 000 eurot jääb reservi. Reservi on tulevikus plaanis kasutada Oru ja Risti hooldekodude ühendamiseks ja moodulmajade ostmiseks.

Esimese lugemise läbis „Lääne-Nigula valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi statuut", mis oleks tulevikus üks osa üldisest motivatsioonisüsteemist, selleks et kvalifitseeritud õpetajad meie valda tööle tuleks. Volikogu liikmed teevad muudatusettepanekud 31. maiks ja teine lugemine toimub juunis, volikogu koosolekul.

Ühehäälselt otsustati muuta OÜ Oru Kultuurisaali põhikirja ja tõsta osakapitali. Andres Kampmann tõi sõnavõtus esile, et tänu saalile on piirkonna kultuurielu väga hästi arenenud. Saal töötab täiel tuuril ja meil on seal ka väga hea müügijuht.

Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate vallas toimuvast.

Järgmine volikogu istung toimub 16. juunil 2022, Martnas.

 

 

 

Kokkuvõte 21.04.2022. a volikogu istungist

21. aprillil 2022. a toimus Kullamaal Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 20 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega. Lääne-Nigula valda on tulnud  üle saja sõjapõgeniku. Lääne-Nigula valla territooriumil riigi poolt rahastatud majutusasutusi 2-  Roosta puhkeküla ja Koluveres asuv Karukoobas. 22. märtsil avasime Linnamäel LAS-i majas Ukraina lastele päevakooli, hetke seisuga käib  Linnamäel päevakoolis 9 last – kõige vanem 15 aastane ja kõige noorem 6 aastane. Nooremad lapsed on kohad leidnud erinevates Lääne-Nigula lasteaedades nii Linnamäel, Kullamaal kui ka Paliveres. Kullamaal avatakse päevakool 2.mail. Ühele perele otsime Taebla-Linnamäe- Sutlepa kandis elukohta kuna nende töökohad on Roostal. Ja ühele perele ei ole veel töö ega elukohta leitud. Seoses  majutamise vajadusega remondime ja sisustame valla kortereid Kullamaal, Martnas, Liivil, Ristil.

Ühehäälselt otsustati osaliselt kehtetuks Tunnistada osaliselt kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 30.05.2008.a otsusega nr 35 kehtestatud Nibons kinnistu detailplaneering Nibonsi vkt 7 katastriüksuse (katastritunnus 52001:001:0833, kinnistusregistri osa nr 19310550) osas.

Otsustati võtta Lääne-Nigula valla avalikult kasutatavate kohalike teede nimekirja järgmised teed: Matteuse tee, Pastoraadi tee, Koolimaja tee.

19 poolthääle ja ühe vastuhäälega anti luba rahalise kohustuse võtmiseks seoses Noarootsi osavallale uue koolibussi rentimiseks järgnevaks viieks aastaks.

Otsustati  anda luba määrata Lääne-Nigula vallavanema ametiauto garažeerimise asukohaks vallavanema Aivar Riisalu alaline elukoht ja anda Lääne-Nigula vallavanemale volitused palgaliste vallavalitsuse liikmetele ametiauto garažeerimise asukohtade määramiseks vormistada käskkiri.

Ühehäälselt võeti vastu „Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmine ja eelarvestrateegia 2023-2026 algatamine."  Alates 25. aprillist teavitatakse avalikkust, et oodatud on ettepanekud nii arengukava muutmiseks, kui ka eelarvestrateegiasse.

Ettepanekuid oodatakse 31. maiks.

Ühehäälselt otsustati muuta  „Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 28 „Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine", seoses sõjapõgenike Eestisse saabumisega. Eesmärk on sõjapõgenikke toetada, mitte ühe käega anda ja teisega võtta.

Vallavalitsuse liige Janno Randmaa, andis ülevaate vallavalitsuse tegemistest. Välja on kuulutatud kaasava eelarve ettepanekute esitamise voor 20.04-20.05,  mille eelarve on 80 000 eurot. Oodatud on aktiivne osavõtt. Lisaks avab KREDEX mai alguses lammutamise toetusmeetme omavalitsustele.

 

Järgmine volikogu istung toimub 19. mail 2022.

 

Kokkuvõte 21.04.2022. a volikogu istungist

21. aprillil 2022. a toimus Kullamaal Lääne-Nigula Vallavolikogu istung, kus osales 20 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavalitsuse liige Katrin Viks andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina sõjapõgenikega. Lääne-Nigula valda on tulnud  üle saja sõjapõgeniku. Lääne-Nigula valla territooriumil riigi poolt rahastatud majutusasutusi 2-  Roosta puhkeküla ja Koluveres asuv Karukoobas. 22. märtsil avasime Linnamäel LAS-i majas Ukraina lastele päevakooli, hetke seisuga käib  Linnamäel päevakoolis 9 last – kõige vanem 15 aastane ja kõige noorem 6 aastane. Nooremad lapsed on kohad leidnud erinevates Lääne-Nigula lasteaedades nii Linnamäel, Kullamaal kui ka Paliveres. Kullamaal avatakse päevakool 2. mail. Ühele perele otsime Taebla-Linnamäe- Sutlepa kandis elukohta kuna nende töökohad on Roostal. Ja ühele perele ei ole veel töö ega elukohta leitud. Seoses  majutamise vajadusega remondime ja sisustame valla kortereid Kullamaal, Martnas, Liivil, Ristil.

Ühehäälselt otsustati osaliselt kehtetuks tunnistada Noarootsi Vallavolikogu 30.05.2008. a otsusega nr 35 kehtestatud Nibons kinnistu detailplaneering Nibonsi vkt 7 katastriüksuse (katastritunnus 52001:001:0833, kinnistusregistri osa nr 19310550) osas.

Otsustati võtta Lääne-Nigula valla avalikult kasutatavate kohalike teede nimekirja järgmised teed: Matteuse tee, Pastoraadi tee, Koolimaja tee.

19 poolthääle ja ühe vastuhäälega anti luba rahalise kohustuse võtmiseks seoses Noarootsi osavallale uue koolibussi rentimiseks järgnevaks viieks aastaks.

Otsustati anda luba määrata Lääne-Nigula vallavanema ametiauto garažeerimise asukohaks vallavanema Aivar Riisalu alaline elukoht ja anda Lääne-Nigula vallavanemale volitused palgaliste vallavalitsuse liikmetele ametiauto garažeerimise asukohtade määramiseks vormistada käskkiri.

Ühehäälselt võeti vastu „Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmine ja eelarvestrateegia 2023-2026 algatamine."  Alates 25. aprillist teavitatakse avalikkust, et oodatud on ettepanekud nii arengukava muutmiseks, kui ka eelarvestrateegiasse.

Ettepanekuid oodatakse 31. maiks.

Ühehäälselt otsustati muuta  „Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 28 „Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine", seoses sõjapõgenike Eestisse saabumisega. Eesmärk on sõjapõgenikke toetada, mitte ühe käega anda ja teisega võtta.

Vallavalitsuse liige Janno Randmaa, andis ülevaate vallavalitsuse tegemistest. Välja on kuulutatud kaasava eelarve ettepanekute esitamise voor 20.04-20.05,  mille eelarve on 80 000 eurot. Oodatud on aktiivne osavõtt. Lisaks avab KREDEX mai alguses lammutamise toetusmeetme omavalitsustele.

Järgmine volikogu istung toimub 21. aprillil 2022.

 

Kokkuvõte 17.03.2022. a volikogu istungist

17. märtsil 2022. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksis. Istungil osales 20 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Vallavanem Aivar Riisalu andis ülevaate olukorrast Lääne-Nigula vallas seoses Ukraina kriisiga. Sõjapõgenike vastu võtmiseks ja abistamiseks on loodud süsteem, mille kohaselt esmaseks kontaktisikuks on Katrin Viks. Tema tegeleb kogu programmi koordineerimisega ja info kaardistamisega. Taivo Kaus koordineerib põgenike majutamist. Valla infokanalite kaudu on välja kuulutatud ka vabatahtlike värbamiskampaania.

Ühehäälselt otsustati omandada Räägu-Rannaküla kergliiklustee rajamiseks vajalikud kinnistute osad ja Risti alevikus Raudtee jaama juurdepääsu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks olev tänava osa Sireli tänaval.

Otsustati palgalistele valitsuse liikmetele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine.

Ühehäälselt otsustati AS-le Eesti Post tasuta kasutusse anda maa Nõval, kuhu ettevõte püstitab pakiautomaadi.

Otsustati kinnitada sisekontrolli rakendamise süsteem. Sisekontrollisüsteem fikseerib erinevad sisekontrolli elemendid (asutuste enesekontroll- seire ja teenistuslik järelevalve-, revisjonikomisjon ja siseaudit), seab nõuded dokumenteerimisele ja aruandlusele ning selle peamine eesmärk on tagada juhtimise usaldusväärsus.

Ühehäälselt otsustati, et Lääne-Nigula vald omandab Putkaste külas Metsavahi tee osa, mida vald tegelikkuses kasutab juba aastaid.

Kooskõlastati Oru Hooldekodu poolt munitsipaallaenu andmine ja laenu võtmine.

Otsustati, et Lääne-Nigula vald osaleb Kodukant Läänemaa tegevusgruppides.

Vallavanem andis ülevaate valla eri osades toimuvatest parendustegevustest, taotlusprogrammidest ja vallavalitsuses sel aastal tööle asunud ametnikest. Räägu-Rannaküla kergliiklustee osas on otsustatud tööd jagada kahele aastale. 2022 teha muldeosa Kirimäesaare tee otsani, järgmisel aastal katta see lõik asfaltiga ja teha valmis ülejäänud osa.

 

Järgmine volikogu istung toimub 21. aprillil 2022.

 

 

Kokkuvõte 17.02.2022. a volikogu istungist

 

17.veebruaril 2022. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Oru Kultuurisaalis. Istungil osales 23 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav siit.

Lääne-Nigula Vallavolikogu kiitis 17. veebruaril 2022 toimunud istungil heaks valla 2022. aasta eelarve.

Vastavalt volikogu otsusele tõsteti sünnitoetuse määr kuni 1000 euroni, summa makstakse välja 3 aasta jooksul, esimeses osas 500 eurot ja kahes järgmises osas 250 eurot. Senine sünnitoetus oli 512 eurot. 

Lisaks sünnitoetuse määrale kasvas ka kooliminekutoetus (kuni 250 euroni), matusetoetus, ühekordne toetus ning raske ja sügava puudega isiku hooldajatoetus.

Tutvustati ja võeti vastu Lääne-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022 ning ühehäälselt kiideti heaks Lääne-Nigula Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 4 „Lääne-Nigula valla hallatavate asutuste töötajate tasustamise alused" muutmine.

Volikogu andis ühehäälselt heakskiidu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani kinnitamiseks.

Kuna senine arendus- ja eelarvekomisjoni aseesimees nimetati eelmisel istungil vallavalitsuse liikmeks, siis tuli vastavalt seadusele valida komisjonile nii uus esimees kui aseesimees. Salajase hääletuse tulemusel hääletati arendus- ja eelarvekomisjoni esimeheks 16 häälega Tenno Läänemets, aseesimeheks 7 poolthäälega Neeme Suur.

Oma volitused peatanud Elvo Leppmaa asemel sai revisjonikomisjoni koosseisu uueks liikmeks  23 poolthäälega Ahto Lääts.

Külaelukomisjoni koosseisu muutmise ettepanek sai samuti ühel häälel heakskiidu ja komisjoni uuteks liikmeteks said Rutt Lillepea ja Riina Kopti.

Vallavanem Aivar Riisalu andis kokkuvõtte vallavalitsuse tööst ja tulevikuplaanidest. Samuti tutvustas Riisalu Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete tööjaotust ning soovitust osaleda volikogu istungil. Pikemalt peatus vallavanem taastuvenergeetika teemadel ja andis teada, et moodustamisel komisjon läbirääkimiste pidamiseks AS Enefit Green.

Volikogu liige Kadri Lukk tõstatas mure Palivere piirkonnas Allikmaa tee olude halvenemisest peale metsatöid ja libedustõrje muudatustest hangetes. 

Järgmine volikogu istung toimub 17. märtsil 2022.

 

Kokkuvõte 20.01.2022. a volikogu istungist

20. jaanuaril 2022. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Oru Kultuurisaalis. Istungil osales 22 volikogu liiget. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Volikogu kinnitas ametisse 8-liikmelise vallavalitsuse eesotsas vallavanem Aivar Riisaluga. Vallavalitsuse liikmeks kinnitati 7 osavallavanemat- Jüri Bachman, Aivo Hirmo, Kadi Paaliste, Janno Randmaa, Katrin Viks, Rein Kruusmaa ja Merilin Saska.

Vallavanema palgaks kinnitati 3000 eurot kuus.

Volikogu vaatas läbi kaks olulist arengudokumenti – kinnitati Läänemaa arengustrateegia 2035 ja selle tegevuskava muudatused ja kiideti heaks Lääne maakonna ühine jäätmekava aastateks 2022-2026.

Valla esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul kinnitati volikogu esimees Mikk Lõhmus ja vallavanem Aivar Riisalu. Vallavanemast sai ka esindaja liidu volikogus.

Istungil tegi ettekande RMK Läänemaa metsaülem Jürgen Kusmin, kes andis ülevaate Lääne-Nigula valla riigimetsadest, kavadest 2022. aastal ning vastas volinike küsimustele.

Järgmine volikogu istung toimub 17. veebruaril 2022

 

23.12.21

Kokkuvõte volikogu 22. detsembri 2021. a istungist

22.12.2021. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksi kultuurimajas, kus osalesid kõik volikogu liikmed. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Volikogu valis istungil vallavanemaks Aivar Riisalu, kellele anti volitused vallavalitsuse moodustamiseks. Loodetavasti on võimalik uus vallavalitsus kinnitada 20.01.2022. a toimuval volikogu istungil. Seni jätkab ülesannete täitmist nii olemasolev vallavalitsus kui vallavanem Janno Randmaa.

Lisaks valiti volikogule teiseks aseesimeheks Jaanus Ratas.

Seoses osavaldade moodustamisega tunnistati kehtetuks kogukonnakogude statuut ning kinnitati vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.

Väga olulise päevakorrapunktina oli arutusel valla 2022. a eelarve, mis läbis I lugemise ning muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni 23. jaanuarini 2022. a.

Lisaks kehtestati istungil maamaksumäär 2022. aastaks (2,5% maa maksustamishinnast aastas; põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleval haritava ja looduslikul rohumaa maamaksumääraks on 2,0%), anti luba kinnisasjade üleandmiseks juriidilisele isikule ja kinnitati Lääne-Nigula valla kohalike teede ja tänavate nimekiri.

Volikogu otsustas ka maksta tulemustasu ametis olevale vallavalitsusele.

Järgmine volikogu istung toimub 20. jaanuaril 2022. a.

 

18.02.22

Ülevaade volikogu 9. detsembri 2021. a istungist

9. detsembri volikogu istung toimus Linnamäe Kultuurisaalis ning ka seekord oli seda kõigil huvilistel võimalik otseülekandena valla Facebooki lehel jälgida, video on ka järelvaadatav.

Esmalt oli päevakorras kaasava eelarve korra muudatused. Muudatuste üks siht oli võimaldada kaasava eelarve projektide mahu suurendamist ja teiseks lahendada mõned tekkinud kitsaskohad - täpsustati ettepanekute eelarve koostamise nõudeid, rajatud objektide avaliku kasutuse põhimõtteid jms.

Valla põhimääruse muutmise eelnõu läbis II lugemise ja kiideti samuti heaks. Põhimääruse muutmine võimaldab volikogule valida teise aseesimehe, samuti tehti põhimäärusesse rida väiksemaid muudatusi.

Kolmanda päevakorrapunkti raames vaadati üle volikogu ja osavallakogude liikmete tasud. Näiteks volikogu liikme tasu saab alates uuest aastast olema 100 eurot istungi kohta.

Ajaliselt kõige mahukama osa istungist moodustas osavaldade põhimääruste heakskiitmine. Olulisi muudatusi eelnõudes ei tehtud, märkimist väärib see, et osavallakogud otsustati moodustada 9-liikmelisena, nii on nad laiapõhjalisemad ja saab kaasatud rohkem inimesi.

Päevakorras oli ka 4 punkti, mis käsitlesid vallavara kasutusse andmist. Pikem diskussioon tekkis postiautomaatide paigaldamiseks vajaliku maa kasutusse andmise teemal. Arutelu sisuks polnud mitte see, et volikogu liikmed maa kasutusse andmises kahtlesid, vaid tunti huvi, millal valla erinevad asulad oma pakiautomaadi saavad ja kui palju sellel teemal läbirääkimisi on peetud.

Vallavanema info raames rääkis Janno Randmaa kiire interneti projektist, Kullamaa kooli põlengust, teede juhtumipõhise toetuse taotlemisest, investeeringute hetkeseisust ning teistest hetkel aktuaalsetest teemadest. Pikem arutelu toimus taastuvenergia teemadel, mille kohta volinik Ago Kirsipuu ka eraldi sõna võttis.

 

Järgmine volikogu istung toimub 22. detsembril 2021. a Pürksi Kultuurimajas ja siis on kindlasti päevakorras 2022. eelarve I lugemine ning valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis. Loodetavasti õnnestub valida ka uus vallavanem.

18.02.22

Lääne-Nigula Volikogu 18.11.2021 istungi kokkuvõte

18.11.2021. a toimunud volikogu istungil valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed ning kinnitati koosseisud.
 1. Arendus- ja eelarvekomisjoni esimeheks sai Tenno Laanemets ja aseesimeheks Kadi Paaliste.
 2. Majandus- ja planeerimiskomisjoni esimeheks sai Marek Topper ja aseesimeheks Arvo Ninn.
 3. Hariduskomisjoni esimeheks sai Jaanus Ratas ja aseesimeheks Oliver Tammemägi.
 4. Sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Hardi Rehkalt ja aseesimeheks Aivar Oruste.
 5. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Kadri Lukk ja aseesimeheks Kaido Rehkalt.
 6. Külaelukomisjoni esimeheks sai Risto Roomet ja aseesimeheks Lauri Lilleoks.
 7. Revisjonikomisjoni esimeheks sai Neeme Suur ja aseesimeheks Jaanus Ratas.
Lisaks eeltoodule kinnitati Lääne-Nigula Noortevolikogu koosseis, kiideti heaks vallavanema konkursi läbiviimise kord ning viidi läbi valla põhimääruse muutmise I lugemine.
 
Volikogu järgmine istung toimub 9. detsembril 2021. a.
18.02.22

Lääne-Nigula Volikogu esimene istung

Reedel, 12. novembril 2021. a toimus Oru Kultuurisaalis uue Lääne-Nigula Volikogu esimene istung.

Päevakorras olid järgmised teemad:

 1. Lääne-Nigula Vallavolikogu esimehe valimine
 2. Lääne-Nigula Vallavolikogu aseesimeste valimine
 3. Vallavalitsuste lahkumispalve esitamine

Volikogu uueks esimeheks sai Mikk Lõhmus ja aseesimeheks Hardi Rehkalt.

Järgmine volikogu istung toimub 18. november 2021. a.